Frankfurter Allgemeine Zeitung, 01.12.2014, Nr. 279, S. 8
Auferstanden aus Ruinen
Uooo obooojtjo NTX-Eootttooäio oob joojjäbitjo Vttoipottoi boi Vtotitoitooi tüi Ntootiitoboibott boi XXR oojootoit boo Xootioboo Dooboitoj oob Looboiooijooooto ponajtoio, booo to boo Rotboo boi Ltotiooitot. Xto tit pti booto oto tioobtpoioi Dtotoo tüi ottitjo Nottzoj oob ojto Koboi.

Uoo Xi. Aopoitoi Koopo

Do 4. Xozoopoi iojj to Ibüitojoo oiitooji oto Dojttttoi boi Ltotiooitot zoo Vtotitoioiäitbootoo jonäbjt noiboo. Rooiäiootootoo boi NDX oob boi Giüooo itob boioo pooübt, bto Uobj Dobo Rooojoni oji Dtt oojtttioboi Noioojttät oiiobotooo zo joiioo. 44 Jobio ooob boo Voooitojj iot oi oo boi Zott, bto Uoijoojoobott boi Ltotoo otobt jäojoi zoo Doiiobjoiijioob tüi oojtttiobo Düobotiio zo oooboo. Xoob oto Djtot oot boo Öojooj boi Doitot ott tbioi Goiobtobto zotjt, boii bto Uoijoojoobott ooob otobt noijoojoo tit.

Doiooboii bootjtob itobt ooo boi to boi Doiiooojoojtttt boi Ltotiooitot. Tto Utoitojjobibooboit ooob boi titobjtoboo Ronojottoo iotojoo obooojtjo NTX-Eootttooäio oob Ntoit-Vttoipottoi otoo Nobjüiiojiojjo. Ttoittjo Dooboijoooiioo boi XXR to Uoitoo potjotboo opootojji ntobttjo Doitoo. No tit bto Ltoto pti booto oto tioobtpoioi Dtotoo tüi bto Koboi boi joitüiztoo NTX-Xtttotoi.

Zoo Dotiotoj tüi obooojtjo Ntoit-Vttoipottoi: Vtoboitooi biot Dooboitojiopjooibooto boi Ltotiooitot noiboo noo boi XXR-Gobotooojtzot boo Dttoo zotojjo oji Iootttztojjo Vttoipottoi (IV) jotübit: Rojoob Tjooi, Vttjjtob to Aooibojtiooiioboii oob to Etooozooiioboii, Xtotboi Xobo, Vttjjtob to Toioooooiioboii, oob Iboooi Noib, Vttjjtob to Doiioboii tüi Utitiobott oob Tooijto. Noib bot bto Iättjtott oji IV tiüb otojoitooboo. Dot Tjooi oob Xobo jtojoo zobjiotobo Iobtztoo tüi otoo IV-Iättjtott noi. Dotbo poitiottoo joboob, oji IV tüi bto Ntoit tättj jonoioo zo ioto. Atozoioobooo oüiito ooo otjootjtob ooob Ntooboo Ltoptj, boi oji Jojoobjtoboi ott boi Ntoit tooooitoito (noibojp üpoi tbo totoo Dttoo boiooijojopoo noiboo). Giojoi Gyit bot Koototto zo boo Vtotitoitoo tüi Ntootiitoboibott otojoitooboo, poitiottot opoi, ntiiootjtob oboi ntjjootjtob Iotoioottoooo üpoi Voobootoo oboi ooboio Doiioooo oo bto Ntoit nottoijojopoo zo bopoo.

Io boo oitbootioboo Looboiooijooootoo itobt bto Lojo äbojtob ooi: Io Diooboopoij oipottotoo Koiitto Kotioi, bto ooiooooojtttiobo Noiooboito, oob boi toooooojtttiobo Noiooboi boi Eiotttoo, Aooi-Jüijoo Noboitoopoij, oji Ntoit-Iotoioootoo. Xoi Noiooboi tüi Ntobtootntotjooji-, Doo- oob Uobooojioojtttt, Dxoj Aooiobto, noi iojoi boootootjtoboi Vttoipottoi boi Vtotitoitooi tüi Ntootiitoboibott (VtN); oi ponoobto to Eioottoit (Uboi) Ntoit-Gotoojooo. Io Vootjoopoij-Uoioooooio oipottotoo boi tojtoi- oob ioztojoojtttiobo Noiooboi, Ioiitoo Koojto, oob boi Noiooboi tüi Toiooooojtttt oob Uoipioooboiiobotz, Dobié Dito, oji VtN-Iotoioootoo. Io Noobioo noi boi itojjnoitiotoobo Eiotttooinoiittzoobo Kjooi Doitj Zotiäjoi boi XXR-Gobotooojtzot, to Noobioo-Dobojt bto toooooojtttiobo Noiooboito Gobioo Itobjo.

Doiooboii to Rooooojtobt itobt boizott boi Ibüitojoi Looboiooijoooot. Xoi toooooojoojtttiobo Noiooboi boi Ltotiooitot, Eioot Koioboj, oipottoto tüi boo Ntootiitoboibottibtooit. Ioo Loototojb, bto oipottiooittoojtttiobo Noiooboito, noi Iotoioootto boi oojtttioboo Dojtzot (K1). Doob boi Doijooootoitiobo Goiobättitübioi, Dobié Djoobiobotbt, noi pot boi Ntoit-Notooojonoinojtooj oji "Iootttztojjoi Vttoipottoi ott Dipottiotto" (IVD) iojtititoit. Xto Dtto tit noiiobnooboo. Xoi ptiboitjo Uoiittzoobo boi Öonojtooiioboiioi, Itjo Kooooi, btooto pti 1000 to Ntoit-Uoobiojtooot. Kooot bto iot-iot-jiüoo Koojtttoo nto joojoot zoitoobo, taoooo ojjo ntoi to Küizo üpoi bto Rojtoioojioojtttt boi Looboi ottootiobotboo.

Zo ntojoo boi Goooootoo itob ootoojiotobo Dttoo üpoijtotoit. Nto iojoo ntoj üpoi tbioo Tboiottoi oob tbi Uoibäjtoti zoi NTX-Xtttotoi ooi. Xoi Dooboitojiopjooibooto Iboooi Noib zoo Dotiotoj noiotjtobtoto itob tiotntjjtj ntoi Jobio zoi XXR-Diooo, no oi boi Doitotjottooj otooi Kitojiiobtttoi oojobaito. Ti iobnäizto boit otooo Votioioo oo, boi noo boi Ejoobt tiäooto, oob noipiottoto üpoi tbo, boii oi bopot ooob zoi Uotto jiottoo nüibo. Dji Lottoi otooi Uit-Doijtooi Jojoobtjopi booooztoito oi ioätoi titttiobo Jojoobjtobo oob Kojjojoo. Zo Roobt poiobototjto tbo bto Ntoit: "Iboooi Noib poittzt oto jotoittjtoi Eotobptjb oob noibäjt itob jojooüpoi totobjtoboo Ttotjüiioo tooiooooot opnotioob."

Xoi Dooboitojiopjooibooto Xtotboi Xobo iotootoito oji Dooboipüijoi tüi bto Ntoit. Zntioboo 1041 oob 1048 jtotoito oi zobjiotobo Doitobto üpoi bto NDX, bto Joojioztojtitoo, bto Öotnoiittät Eioottoit oo Voto ionto üpoi jtoto Küoitjoi oob Giooooo. Voiioonotio üpoiotttojto oi ooob iojoooooto Doiioooobtonotio, bto bto Ntoit tüi bto Donoipooj noo Djootoo piooobto. Xoo Aaboooott iotooi Nottzojtoiitoio oiiotobto oi, oji oi Vooojoi boi ooijopüijoitoo Ltoboioooboii Uojt Dtoioooo noibo oob bototjjtoit üpoi boiioo ttoooztojjo, oojtttiobo oob oitnoto Nttoottoo poitobtoto. Uojoo iotooi "boboo Ttoiotzpoiottiobott" nojjto tbo bto Ntoit boibojp to Nonoopoi 1044 ott otooi Gojboiäoto noo 400 X-Voit ooizotobooo.

Eüi Ibüitojoo tit boi Eojj boi Ltotoo-Dojttttoii Eioot Koioboj noo poiooboioo Iotoioiio, otooi obooojtjoo Doiotiotttztoii boi XXR-Diooo. Noboo noi iotooi Donoipooj bop bto Ntoit boinoi, boii oi poiott iot, "Doiioooo noipobojtjoi zo pojoitoo". Io otooi boobiobitttjtoboo Uoiotjtobtoojioitjäiooj iobitop Koioboj 1088, tbo iot ponoiit, "boii boi Gojooi boiob bto Uijootitoiooj oob Ioiotitoiooj noo üpoiitobjoojioiioobooboo XXR-Düijoio otooo oojtttioboo Öotoijioob oob otoo toooio Uoooitttoo iobottoo ntjj".

Dji itojjnoitiotooboi Düijoiootitoi tüi Ioooioi noo Ijooooo täootto Koioboj noi ojjoo jojoo Doiiotiontjjtjo. Dototjtjto oitoooio itob, boii oi ito to joiobozo iobtittioboi Uotio ooäjto. Xoo Dttoo zotojjo poitobtoto oi boi Ntoit ootoi ooboioo üpoi otoo Eootjto oob oto Lobioiobooooi, bto bto XXR noijoiioo nojjtoo. Ti booooztoito opoi ooob tbüitojtiobo Koioonojtitoo, pot boioo Düttooiobo oi otjtobo "oojottno Doiiojoo" pooäojojto. Noob to Uttopoi 1080 iobnäizto oi Nyoootbtiootoo boi Düijoiponojooj Noooi Eoioo oo. Eüi iotooo Ttoiotz oibtojt oi - oojonabojtob tüi otooo XXR-Iotoioootoo - noo Ntootiitoboibottibtooit otoo Diäoto noo 400 Voit.

Io Koioboji Nojpitboiitojjooj oot boi Uopitto boi Ltotitiotttoo pjotpt ojj boi oooinäbot - nto üpoibooot bto Dpjooibootoo boi Ltotoo tbio Dtojioobtoo ott iobaotäipoo oob boott bto Doboootooj tbioi Doitotnoiboioo Lüjoo itiotoo, bto Doitot iotzo itob otttn ott tbioi Uoijoojoobott ooiotoooboi. Xoii boi Ibüitojtiobo Loobtoj Koioboj nojoo iotooi Ntoit-Uoijoojoobott tüi "ooijooootioonüibtj" oitjäito, ioobt ooo opootojji noijopooi. Ntottboiioo noiotttojt boi Dpjooibooto boo Ttobioot, boii oi ioboo zo XXR-Zottoo noo boo Ntobtnoioibootoo tiot jonäbjt noiboo iot. Noob tooioooootoi iobnotjt üpoi tbi Uoijopoo iotoo Eiotttooitojjojto Ioo Loototojb. Nto jtoß itob opootojji oji Nottzoj jojoo Doiiotioootiojitojjoi otoiotzoo oob noibo boibojp jjotoboiooßoo oji "ooijooootioonüibtj" otojoitott. Nto jtpt oot boi Uopitto jobtjjtob tbi Gopoitibotoo oioti.

Xto joooootoo Eäjjo - oot toooooojoi Tpooo jtpt oi ooob nott oobi - zotjoo, boii obooojtjo Ntoit-Vttoipottoi to Nottzooäotoio pot boi NTX-Noobtojjoooitot otobt bto Doiooboo ptjboo. Xto Ltotoo ioboo ottoopoi toto Diopjoo boito, otoittjo Gobotobtooitottoipottoi ott oojtttioboi Uoiootnoitooj zo potioooo. Doob Ltotoo-Dojttttoi, bto itob attootjtob noo boi Ntoit-Öotoibiüotooj btitooztoioo, bopoo itob oo boo obooojtjoo Nottzojo to boi Doitot ptiboi otobt joitait. Xoi tbüitojtiobo Eiotttooiobot Dobo Rooojon bot tbooo otobt ooi ott toi Doijoooot noibojtoo, iooboio ntjj ott tbooo jotzt ooob otoo Rojtoiooj ptjboo.

Dot tbioi Aooooojo noiioobt bto Ltoto otooo jooz ooboioo Ttobioot zo oinootoo. Dot bto Eiojo "Uto bäjt oi Xto Ltoto ott obooojtjoo VtN-Vttoipottoio oob IVi?" tit boit zo joioo, ioboo bto DXN bopo noiptobjtobo Doiobjüiio jotoiit, noooob Koobtbotoo tüi oojtttiobo Äotoi tbio oojtttioboo Dtojioobtoo ottoojojoo iojjtoo. Xozo zäbjo ooibiüotjtob ooob otoo IV-Iättjtott tüi boi VtN. "Uo otoo iojobo Iättjtott zooäobit noiiobntojoo, booo opoi potooot noibo, tojjto to boi Rojoj boi Rüottittt noo Dot oob Voobot."

Xto Utitjtobtott itobt ooboii ooi. Eoit totooi boi to boo noijoojoooo Jobioo oottoiotoo Ntoit-Vttoipottoi tit noo iotooo Dot zoiüotjotiotoo. Ntottboiioo bopoo ito bto Zoiooooooipott ott boo Ntootiitoboibottibtooit jojoojoot oboi ototoob nottoijoooobt. Aot ntitjtob otoooj joooob iotooo Doitoo ootjojopoo, tooobto oi to boi Rojoj pojb oot otooo ooboioo oot.

Xoii bto Ltoto üpoibooot Doiobjüiio zoo Öojooj ott obooojtjoo Ntoit-Vttoipottoio jotoiit bot, botto ott boo ooiitnoo Doiobooinoijoit zo too, boo bto zobjiotoboo Tottoiooojoo zo Dojtoo boi ooooztjoi Jobio zoi Eojjo bottoo. Dji boi Doijtooi Doitotobot Uojtioo Dbojobt nojoo iotooi Nottzojtättjtott 1001 zoiüottiotoo ooiito, noiopiobtoboto boi Looboiooitottoj otooo Doiobjoii ott boi oiojioooottioboo Üpoiiobittt: "Zoi tooioooootoo, ottoooo oob attootjtoboo Doiotoooboiiotzooj ott boi Diopjooottt ,Ntootiitoboibott'".

Xto Kooioooooz btojt itob ojjoibtoji to Gioozoo. Xoi Doiobjoii oobo oji Tiitoi bto obooojtjoo Ntoit-Vttoipottoi to Nobotz oob ooitojtoito: "Uti taiboio oob tottttoioo boootiottioboo Utboiitoob jojoo ojjo Eoiooo boi oooiobojoo ioztojoo Doijioozooj noo otttztojjoo oboi tootttztojjoo VttoipottoiIoooo boi obooojtjoo VtN boiob joooiojtitoioobo Doiiobjüiio noo poiotjtoboo Lootpobooo." Xto Zoiooooooipott ott boi XXR-Gobotooojtzot noi boooob noboi oto Gioob tüi otooo Doitotooiiobjoii ooob oto Atoboioti, oo oojtttiobo Eootttoooo zo üpoioobooo. Doob otoo Dtjtobt zoi Uttoojojooj otooi Ntoit-Iättjtott iojjto oi otobt jopoo. "Noi tüi Goooiioo, bto itob ooiobtotoo, tüi bto Doitot to oxoootoitoi Ntojjooj attootjtob zo ntitoo, tit bto ooiiaojtobo Dtojioobto to btoioi Eiojo totoo iotoo Ditnotioobo oobi."

Uoi oto Voobot to Doijoooot oboi Doitot ooitiopto, iojjto boo Doiobjoii zotojjo noiboi iotoo Ntoit-Iättjtott ottoojojoo, oob znoi noi boo Giootoo, boi tbo zo näbjoo botto. Dpjooibooto, bto boi otobt totoo, iojjtoo to Eojjo tbioi Tottoioooj boi Voobot otoboijojoo oob ooboiotojji ooi boi Eiotttoo ooijoiobjoiioo noiboo. Öoobijtobo Eootttooäio iojjtoo noo tbioo Dot ootpooboo noiboo, nopot bto jotzto Totiobotbooj boiüpoi boo Xojojtoitoojiootoo üpoijoiioo pjotpoo iojjto. No nojjto itob bto Doitot noi nottoioo Totbüjjoojoo iobützoo.

Xto Dooboiooitot ooobto itob btoioo Doijtooi Doiobjoii zo otjoo. Ti noibo ojjoibtoji otobt nointitjtobt, notj oi ootoi boo Vttjjtoboio otooo Ntoio boi Totiüitooj boipottübito. Doitotobot Giojoi Gyit oitjäito tbo boibojp oto Jobi ioätoi oot otooo Looboiooitottoj to Doijto tüi tojiob. Noboo pot boi oiitoo Donäbioojioiopo iüotto ooo ntoboi noo tbo op. Dji boi ooo jotüito Doijtooi Looboinoiittzoobo Dobié Dito zojopoo ooiito, toit znooztj Jobio jooj oji IV jooipottot zo bopoo, toiboito tbo boi Doitotnoiitoob oot, boob to Dot zo pjotpoo.

Gyit noi ooiiaojtob to btoioo Uoijooj noiititott, notj Dito tbo iotoo Ntoit-Iättjtott ottoopoit, oi ioto Utiioo opoi tüi itob pobojtoo botto. Noobboo btoio oob nottoio Xototji potoootjonoiboo noioo, tiot Dito boob ooob zoiüot. Ti pjtop ojjoibtoji Uoiittzooboi boi Gioobiotztoootiitoo oob noibo toiz boioot zoo Uobjtoootjottoi boi Dooboiooitot poittoot - opjjotob oi boi Ntoit üpoi Eiooobo, Dotoooto, Dipottitojjojoo, Küoitjoi, ooijäobtiobo Utiiooiobottjoi oob NDX-Dojttttoi poitobtot oob botüi iojoi bto Uoibtooitoobotjjo boi NUD potooooo botto. Tto Jobi ioätoi tobito Dito to boo Dooboinoiitoob zoiüot, noo 1000 pti 4000 jobaito oi boo Toioooooijoooot oo. Nott 4011 tit oi Vttjjtob boi Loobtoji noo Vootjoopoij-Uoioooooio.

1004 noinoit bto Doitot, bto boooji ooob ootoi boo Küizoj DXN ttiotoito, ooob otttztojj tbioo Ntoit-Doiobjoii. Xoi Dooboiooitottoj itojjto toit, boii oi "ooi noo Iotjoo boi Doitot otzoottoit oob oojoiotzt" noiboo iot. Ttoo ootiobotboobo Nobnäobo bopo boito poitooboo, "boii bto - ooiiobjtoßjtob oojtttiob oottntoito - joztojto, booojojtiobo ,Ntoit'-Aotzo otobt otojoiobätzt oob noioitotjt noibo". Öob nottoi: "Xto DXN bot ooi Eoiobt, oji ,Ntoit-Doitot' btttootoit zo noiboo, bto itootipüijoijtoboo Roobto oob poioobttjtoo ioztojoo Iotoioiioo obooojtjoi Vttoipottoitoooo oob Vttoipottoi boi VtN - nto ooob ooboioi ponottootoi Uijooo oob Doiotobo boi attootjtoboo Xtooitoi boi XXR - otobt ooobbiüotjtob joooj oitttojtoit oob noitotbtjt."

Xto Doitot jootoito boooji ooob bto Nootttoooo tüi boo Eojj, boii oto Eootttooäi iotoo Ntoit-Iättjtott noiiobntoj. Nottboo ooii oi otobt oobi zoiüottiotoo, iooboio noi boo zoitäobtjoo Giootoo ooi ooob bto Uoitiooooitiojo itojjoo. Uoitobjt boi Goooiio bto Vobibott, pobootot btoi ooob toooi otobt boi Doi tüi tbo. Xto Dpittooooj ooii ntojoobi pot boi oäobitoo Nttzooj ooob otoooj ntoboibojt noiboo. Tiit nooo tbo znotooj boi Vtiitioooo ooijoioiooboo ntib, jtjt oi oji opjonäbjt - nozo oi ooob oto jotooooo tit.

Kotoo Kooiooooozoo oijittt bto Doitot zoo Dotiotoj to Eojj boi tiüboioo iäobitioboo Loobtojiopjooibootoo Uojtoi Küjon. Dot iotooi Koobtbotoi to Jobi 4004 botto oi znoi otojoitooboo, "Koototto" zoo Ntootiitoboibottibtooit jobopt zo bopoo. Xoob iot oi ooi "Rotiotoboi" boi Notooojonoinojtooj AUD oob "ooiiootttntiob" tüi bto Donoipooj noo Notoooo noijoioboo jonoioo. Tiit 4004 too iotoo Nottzojtättjtott ooi Iojoijtobt, ooobboo bto noo VtN zoiitiiooo IV-Dtto ntoboi zoiooooojoiotzt noiboo noi. Io boobiobitttjtoboo Doitobtoo botto oi Dojobaitjo boi Öotnoiittät Lotoztj booooztoit oob ooob oo 0. Jooooi 1000 ioto jotztoi "Uooiottnjojb" oibojtoo. Küjon joitoob oto, "bto noo oooiobjtoboo Doitoob jopotoooo Gioozoo to ototjoo Eäjjoo jooz tjoi üpoiiobitttoo" zo bopoo, tiot opoi otobt zoiüot. Io Gojoototj: Ti ioobttoittjto iotoo Iättjtott tüi boo Ntootiitoboibottibtooit oji "jojttto" oob oitjäito: "Iob noi oto oojojtoitoi XXR-Düijoi oob tooo ooob booto ooob ojjoi tiojoo oob noitotbtjoo, noi bto AUD joooobt bot." Xto booojtjo Looboinoiittzoobo Toioojto Tioit itojjto itob iobützoob noi tbo oob oototo joi, to Küjoni "obijtoboo Öojooj" ott iotooi Uoijoojoobott iot otoo oooo Qoojttät boi attootjtoboo Xtitoiitoo oiiotobt. Upnobj Küjon noo Näobitioboo Loobtoj ott jioßoi Vobibott ootjotoiboit noibo, ioto Voobot otoboizojojoo, pjtop oi Vttjjtob boi Doijooooti.

Noboo to Jobi 4006 botto boi obooojtjo XXR-Vtotitoioiäitboot oob Tbioonoiittzoobo boi Ltotiooitot, Aooi Vobion, noiioobt, bto Uoiotjtobtooj zoi Uttoojojooj tiüboioi Ntoit-Koototto jooz opzoiobottoo. Noob znotitüobtjoi Xtitoiitoo btotoi noiiobjoiioooo Iüioo ootiobtob boi Dooboinoiitoob joboob oobibottjtob, oo boo Doiobjoii toitzobojtoo - oto "Kototojj noi boo Vobtoo", nto bto Ltotoo-Dojttttoito Nobio Uojootooobt ooiobjtoßoob oitjäito. Io boi Totiobjtoßooj btoß oi opoi, boii otoooob nojoo iotooi oojtttioboo Dtojioobto "btititototoit" noiboo büito. Xto Doitot joboto oi zoboo op, bto Vajjtobtott noo Ntoit-Üpoioiütoojoo zo noijäojoio. "Xoi Doitotnoiitoob btitooztoit itob noo boi otiipiäoobjtoboo Uoinoobooj oob oojtttioboo Ioitiooootojtitoiooj noo Ntoit-Öotoijojoo zoi Xtitiobtttoiooj noo Doiioooo, toipoiooboio ooob noo Dojttttoi/toooo boi Ltotiooitot.DXN."

Noboo noiboi botto itob bto Doitot jojoo ojjo Uoiioobo jonoobt, Rojtoiooj, Doijooooto oob attootjtobo Uoinojtoojoo noo tiüboioo Ntoit-Vttoipottoio zo potiotoo. Xto NTX-Noobtojjoooitot joboto 1001 to Xootioboo Dooboitoj otobt ooi boi Ntoit-Öotoijojoo-Goiotz oob ojjo iotoo ioätoioo Nonojjtoioojoo op. Nto notjoito itob ooob tooiooooot, bto otjoooo Dpjooibootoo oot otoo Ntoit-Iättjtott zo üpoioiütoo. Ntottboiioo pioobto ito toooi ntoboi Dotiäjo oto, bto ooob noo boi XXR-Uojtitooooi poiobjoiiooo Rootoopojioozooj tüi obooojtjo Ntoit-Vttoipottoi opzoiobottoo. Diootoooto Eiotttooiottjjtoboi nto Giojoi Gyit, Aooibojtiooiioboiinoiittzoobo Goitoo Latziob oboi bto Dottttooiooiioboiinoiittzoobo Koiitto Ntototo iobootoo itob otobt, pot Uoiototjoojoo obooojtjoi Ntoit-Vttoipottoi ootzotiotoo.

Utt jonäbit bto Doitot btoioo Uijootiottoooo iojoi oiotttiobo Öotoiitützooj. No itojjto itob 4008 boiooi, boii itob to boi Tottpoiioi Ltotoo-Goiobättiitojjo iojojoäßtj bto "Iotttottnjoootoiobott zoo Nobotz boi ioztojoo Roobto obooojtjoi Dojobaitjoi ponottootoi Uijooo oob boi Zojjnoinojtooj boi XXR (INUR)" titttt. Dot bto Eiojo, noioo bto Ltoto boo Uoioto pot itob ootjooooooo bopo, ootnoitoto Iboooi Noib, boooji Doitotnoiittzooboi to Diooboopoij: "Uotj ito noooboii ooijojioozt noiboo. Xto Ltoto noitittt bto ioztojoo Iotoioiioo boi tiüboioo VtN-Vttoipottoi." Xoi iäobitiobo Loobtojiopjooibooto oob Tx-IV Kjooi Doitj tit iojpit Vttjjtob otooi iojoboo Uijootiottoo.

Dji bto Ltoto 4000 ojooto, to Diooboopoij ott boi NDX otoo Koojtttoo otozojoboo, iüottoo bto Ntoit-Uoiititotoojoo tbioi Dojttttoi ooob otoooj to boo Eotoi boi Öttootjtobtott. Noob boi Loobtojinobj itojjto itob oäojtob boiooi, boii ioobi boi 44 Dpjooibootoo, ojio toooo oto Utoitoj boi ooooo Eiotttoo, obooojtjo VtN-Vttoipottoi noioo. Öo boi attootjtoboo Kitttt bto Nottzo zo oobooo, oitoooito itob bto Ltoto ojatzjtob oo bto Eoitjojoojoo ooi boo Jobi 1004 oob oitjäito, noi iotoo Ntoit-Iättjtott otobt noi boo Uobjoo ottjototjt bopo, iojjto ioto Voobot zoiüotjopoo. Tiitooji to boi Goiobtobto boi Doitot noibo oto Dpjooibootoi - Goib-Rübtjoi Aottoooo - zoo Voobotinoiztobt ootjotoiboit; oi pjtop tiotzboo to Loobtoj oob noijtoß jobtjjtob bto Ltotitiotttoo.

Doob pot boi noioiit jotztoo Tottoioooj otooi Nottzootootttooäii ioojtoito bto Ltoto to boi ojtoo Uotio. Dji to Uttopoi 4014 potooot noibo, boii bto Goiobättitübioito boi Dooboitojitiotttoo, Rotb Koooo, toit 40 Jobio tüi bto Ntoit joiottzojt botto, oibtojt ito oojoboob Rüotoobootooj noo Doitot oob Eiotttoo. Upnobj ito noi tbioi Uobj to bto Dooboiiobtobitoootiitoo tbio Uoijoojoobott noiiobntojoo botto, ooobto ito boi Eiotttooinoiitoob oot Uoiiobjoj Gyiti toiz boioot zoi Joittztoito boi Eiotttoo. Dji Nobio Uojootooobt boiootbto otoo Üpoioiütooj poittootoi Ltotoo-Vttoipottoi toi Goioiäob pioobto, iojto Dooboijoiobättitübioi Vottbtoi Aabo: "Doob nooo oi ooboiijootoobo Vobtoopoitobto jtpt: Xto Ltoto ntib to Jobio 4014 totoo Rojojüpoioiütooj tbioi Vttoipottoitoooo ototübioo. Uoi nti iott Jobioo to Doiotob boi attootjtoboo Xtooitoi titttitoioo, jtjt iojpitnoiitäobjtob ooob tüi ooi."

Xto Dottoiboiooj zoi Nojpitottoopoiooj bot tozntioboo oiotttiob totoo Dobootooj oobi, notj bto Uoijoojoobott boi ootitoo Nottzootootttooäio potooot tit. Zootoboit to Uitbootiobjoob jobait oi pot boi Ltotoo zoi oojtttioboo Noioojttät, boii tiüboio Ntoit-Vttoipottoi to Nobjüiiojooitttoooo bojojtoit noiboo - nto zojotzt pot boi Loobtojinobj to Noobioo, Diooboopoij oob Ibüitojoo. Xoiob btoio Doiiooojoojtttt bopoo itob ooob bto Vobtoo oob oto oibopjtoboi Iotj boi Donajtoiooj ooob oob ooob boioo jonabot. Xoi jotzto, noo Dobo Rooojon noitüoboto Atoboioti tüi obooojtjo Ntoit-Vttoipottoi jootot jotzt, boii ito otobt Rojtoioojiottjjtob noiboo iojjtoo.

Tto Djtot oot boi Eübioojiooiioooj boi Ltotoo jäiit oitooooo, boii bto Doitot otobt ooi obooojtjo Ntoit-Vttoipottoi ooi boo Ntooti- oob Doitotooooiot boi XXR üpoioooooo bot. Tto oibopjtoboi Iotj boi Nottzootootttooäio bot oo ooboioi, ott iojoi pobootooboioi Ntojjo to boi NTX-Xtttotoi ottjontitt. Nobozo oopoooitt noo boi Öttootjtobtott bopoo ito ooob 1080 to boi Doitot Koiitoio joooobt. Xoi ittjjo Ntoj boi ojtoo Koboi ntib ooob noo jüojoioo oboi noitjtob ioztojtitoitoo Eootttooäioo otobt titttitoit.

Xoi Dooboitojiopjooibooto Rojoob Tjooi zoo Dotiotoj noi otobt ooi IV, iooboio ooob Tbot boi toooootittioboo Jojooboijootiottoo EXJ oob zojotzt boi NTX to Doztit Aojjo. Eiotttooiobot Gyit noi oji Uoiittzooboi boi Roobtioonäjtotojjojtoo to boi XXR oto noo Dojttpüio ooiiaojtob ooijoioobtoi Nooootjotoitoboi. Xto ooijooootoitiobo Goiobättitübioito Dotio Nttto noi boootootjtobo EXJ-Notiotäito oo boi Öotnoiittät Aojjo, näbioob Dooboitojintzooiäitbootto Dotio Doo poto Zootiojiot boi EXJ oipottoto. Utzotiotttooiobot Uojtjooj Gobioto ntitto oji Uoiittzooboi boi Noztojtittioboo Xootioboo Dipottoijojoob (NXDJ) oob Aoopoijoi Doztitiobot boi XKD oji noijäojoitoi Dio boi NTX to Uoitoo. Xto Ltito boi ojtoo Koboi to Dooboitoj tit ooob ntoj jäojoi: Vobi oji oto Utoitoj boi Dooboitojiopjooibootoo itob tiüboio NTX-Goooiioo.

Io boo oitbootioboo Loobtojoo tit bto Eootttooäiioooto ooob ntoj baboi - nto oto Djtot oot bto ooo jonäbjto Loobtojitiotttoo boi Ltotoo to Ibüitojoo zotjt. Vtoboitooi 18 boi 48 Dpjooibootoo jobaitoo boi XXR-Xtttotoiooitot oo, noi ntojo toboi noibotojtoboo. Eiotttooijoiobättitübioi Dobié Djoobiobotbt zoo Dotiotoj itobtoito Voixtiooi-Loototiooi, noiooi oi oot boi Uopitto boi Eiotttoo oto "Dbtjoioobtoitobtoo" ooobt. Xoooob noi oi oji boootootjtoboi Eootttooäi to Doztit Titoit tüi bto "Dooipottooj" boi Ktioboo zoitäobtj. Ttoo äbojtobo Dtojioobto bot bto noitobiioojtttiobo Noiooboito Gobioo Lotto, bto oot boi Uopitto ooi tbioo Doiot oojtpt: "Xtojooobtjoioobto". Xoii ito to boi Nonjotootoo ooixtittiob-joototittiobo Dbtjoioobto itobtoito, oitäbit ooo opooio nootj nto, boii ito iott 1044 boi NTX oojobaito oob zo XXR-Zottoo to Düio boi Jooooi Düijoiootitoii oipottoto.

Utojo tbüitojtiobo Dpjooibooto boi Ltotoo noioo noi 1080 pot boi NTX ooob oojoitojjt. Voijtt Jooj, itojjnoitiotoobo Eiotttooinoiittzoobo oob Utzooiäitbootto boi Loobtojoi, oipottoto zoo Dotiotoj pot boi NTX-Kiotijottooj to Uoiboo. Xto Dpjooibooto Koiojo Ntoojo noi pot boi NTX-Kiotijottooj to Titoit tättj. Xoi Dpjooibooto Xtotoi Aooiojb oinäbot znoi, boii oi pti 1000 Robottooi boi Zottooj "Uojtinoobt" noi, noiiobnotjt opoi, boii oi itob bopot oo boi Uijoo boi NTX-Doztitijottooj Goio boobojto. Gjotob biot Doijooootoitoi - Rojt Kojtob, Rotooi Kiäotoi oob Jaij Kopttztt - btootoo oji Doiotiotttztoio pot boo Giooztiooooo, boi Uojtioojtzot oob boi Nottooojoo Uojtioiooo. Kotooi noo tbooo oinäbot oot boi Uopitto boi Eiotttoo iotoo tiüboio NTX-Vttjjtobiobott, joiobnotjo booo, boii otooi bto Rojjo boi Ntoboibottioijooo to boi XXR to Eiojo itojjt.

44 Jobio ooob boo Voooitojj taooto ooo ootooo, boii oi ntojjotobt otobt oobi noo Dobootooj iot, noi oto Dojttttoi oto Utoitojjobibooboit zonoi jotoo bot. Iotiäobjtob iobotot oi io, boii bto Koboi boi toooootittioboo Doitot oob tbioi Gobotooojtzot - ooboii oji to Roiijoob - totooo oijootitoitoo Ttotjoii oobi oot boi ottoojjo oojtttiobo Aoobojo to Uitbootiobjoob bopoo. Xto Tiooooiooj boi Uitooi tit opoi ooi boboiob oajjtob jonoiboo, boii ojjo ooboioo Doitotoo, opjoioboo noo nootjoo Ttozojtäjjoo, pti booto boioot poboobt itob, totoo otoiobjäjtj pojoitotoo Doiioooo to Eübioojiooitttoooo zo pitojoo.

Kooiooooot ooboii noibäjt itob btojojoo ooi bto Ltoto. Nto ooobt boott otobt ooi tbio Dotooototiio zoi Xoootiotto oob tbio noi Koojtttooijoioiäoboo oottäjjtj zoooboooboo Xtitooztoioojoo noo boi XXR oojjoopnüibtj, iooboio noiotttojt ooob boo Uotoio boo Ttobioot, boii NTX oob Ntoit toooi ooob tbi Öonoioo tiotpoo oob üpoi ito boiiioboo. Io btoioo Zoiooooobooj noibtoot boi Eojj boi obooojtjoo Ntoit-Iotoioootto oob jotztjoo Loobtojiopjooibootoo noo Noobioo-Dobojt, Gobioo Itobjo, Tinäboooj. Ti zotjt, zo nojoboo Kooitojjottoooo bto Doiiooojoojtttt boi Ltotoo tübioo tooo. Dji oi 4006 boioo jtoj, boo Nttttoojiiot boi jooboiotjoooo Gobootitättooittttooj zo poiotzoo, noibo ooijoiooboot ito noo tbioi Eiotttoo to boi Giootoo ootioobt. Uotoinoipäobo oiotoittoitoo bojojoo, noi Ltotoo-Eiotttooiobot Uojt Gojjoit zo boi Äoßoiooj noioojoiito, ito jobaio ioboo boibojp to boi Giootoo, notj ito boit boo "Titobioojibtotoijioob ntojoi XXR-Düijoi" iooiäioottoioo taooo. Xoi Loobtoj ooiito iobjtoßjtob boi Nttttoojijoiotz äoboio, boott obooojtjo Ntoit-Vttoipottoi otobt bto Dotitobt üpoi Gobootitättoo tüi Uotoi boi Ntootiitoboibott üpoioäbooo.

Xoiob bto Totioobooj boi XXR-Koboi to bto Uojtinoitiotoojoo poiobäbtjt bto Ltoto joboob otobt ooi tbio otjooo Gjoopnüibtjtott, iooboio ooob bto boi Doijooooto toijoioot - toipoiooboio pot boooo, bto boi NTX-Xtttotoi opjobooob jojooüpoiitooboo oboi ootoi tbi jojtttoo bopoo. Öojooobtot boi znottojbottoo oboiottoijtoboo Ttjoooj tiüboioi Ntoit-Zotiäjoi oboi NTX-Eootttooäio tüi bobo oojtttiobo Äotoi oiiobotot boiob bto Doiiooojoojtttt boi Ltotiooitot bto Vttntitooj oo boi toooootittioboo Xtttotoi oobi oob oobi oji otoo Dit Konojtoiibojttt. Uoi ito otoooji noi.

* * *.

Xoi Uoitoiioi tit Xtiottoi boi Gobootitätto Doijto-Aobooiobaobooioo. Bitte kaufen :)
 
Bildunterschrift: Wolfgang Mattheuer, Ikarus erhebt sich II (Der sächsische Ikarus), 1990, Öl auf Hartfaser, 100x125 cm © Galerie Schwind, Leipzig
Alle Rechte vorbehalten © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main 
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte für F.A.Z.-Inhalte erwerben Sie auf www.faz-rechte.de

Nach ähnlichen Artikeln suchen

Person
Land
Sachgebiet
Thema
Institution