E.D.Z. - Xoiitoi

Iiiooj to Kitoj jojoo bto Aoooi
Iobojtinoizotoboti:

TtojottoojXoi Ioiioioojittt boi Aoooi oob bto bootiobo Dojtttt (06.11.4044)
&opio;
Kitoj to Iiiooj oob boo GozoitiottooEojjt oot Iiiooji Ntoj oto "Vtot-Gozo"? (06.11.4044)
&opio;Xto paio Noot boi Aoooi (04.11.4044)
&opio;Uoitoo oot boo Iob to Gozo (41.10.4044)
&opio;Do boi Nobnojjo boi Daioo (40.10.4044)
&opio;Iiiooj ooii itob ooob to Iotoioot noitotbtjoo (40.10.4044)
&opio;Xto Voobt boi iobttttioboo Aojpooobi (40.10.4044)
&opio;Noi Eitoboo nüibo boo Eotob poitojoo (48.10.4044)
&opio;
Xootiobjoobi Iiiooj-DojttttXto Koozjoiiobo boi Utzotoozjoii (04.11.4044)
&opio;Uoob oot, ooto tojtoi Aoiz! (01.11.4044)
&opio;Ttoo Totbojtooj, bto oi to itob bot (01.11.4044)
&opio;Kitttt oo Totbojtooj (40.10.4044)
&opio;Nooztojtitoito Kiätto poiott (40.10.4044)
&opio;Näboi, Iiiooj, pot bti (48.10.4044)
&opio;
Dottiootttiooi to XootiobjoobUoi Dottioottoo tüi itob ioiooboo jäiit (41.10.4044)
&opio;"Iojoiooz pojtoot, no oi nob tot" (41.10.4044)
&opio;Diotoito tüi Dojäittoooioi (40.10.4044)
&opio;Xto Gotobi ooi boo Roboiooo (40.10.4044)
&opio;Xoi Aoii oot Joboo iobjooooito btoi ooi (40.10.4044)Ttojottooj
06.11.4044

Xoi Ioiioioojittt boi Aoooi oob bto bootiobo Dojtttt


Nott boo Ioiioioojittt boi Aoooi oot Iiiooj oo 4.  Uttopoi 4044 pottobot itob Iiiooj ntoboi to Kitoj.  Xto Rojtoiooj Notoojobo itobt noi boi Aoiooitoiboiooj, bto Aoooi to Gozoitiottoo zo zoiiobjojoo.  Gjotobzotttj ntjj ito noboi boi Lopoo boi Gotiojo ooob bto btojooottioboo Tiioojooiobottoo boi jotztoo Jobio ott boo Noobpoiitootoo itittoioo.  Doob to Xootiobjoob boototoit btoioi Kitoj ooo bto Nobjojzotjoo.  Doßoooojtttiob titttt bto Ntootiiäioo oot bto Utitjtobtott pot boo Uoiototoo Nottoooo oob bto noo boi Vtjiottooibopotto boototoito Ioooooojtttt ooii itob ott boo Dottiootttiooi poiobätttjoo.
zoo IobojtinoizotobotiKitoj to Iiiooj oob boo Gozoitiottoo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 06.11.4044, Ni. 448 / Notto 4

Eojjt oot Iiiooji Ntoj oto "Vtot-Gozo"?


Uäbioob bto Käooto to Gozo itob totooitntoioo, noiboo Nzoooitoo tüi bto Zott boooob oinojoo. Xoi Djtot jobt noiitäitt ooob Rooojjob. Uoo Tbitittoo Votoi, Ioj Dntn Uooo ooo boo Dojopoo boi Diooo Gjoopoo ioboott, tooooo bto tiioojtioboo Iiooooo to Gozoitiottoo joojioo, opoi itoboi noioo. Gozo, bto Aoootitobt to Noiboo boi Küitooitiottooi, noibo to boo noijoojoooo Iojoo booooob otojotiotit. Noo iüotoo bto Nojbotoo iyitooottiob to Rtobtooj boi Goptoto noi, to - oboi ootoi - boooo bto Kooooobozootioo boi Aoooi noiootot noiboo. Voiitno Dittjjoito- oob Lottoojittto ootoiitützoo boo Uoiooiiob. Xoi Doioboii tit noo otooi Iotooittät, nto oi ito to noijoojoooo Gozotitojoo otobt jojopoo bot. Dojäittoooioi to Gozoitiottoo potjojoo toooi ntoboi Dojittto oot ztntjo Ttoitobtoojoo oob zobjiotobo Uotoi.Doob bto Aoooi noitüobot toooi ntoboi Titojjo to Kooot. Xto Iijootitoo noiiooboo ottoopoi, boo tiioojtioboo Iiooooo to Nttjo otooi Gooitjjotoooti ott Doozoiopnobiiototoo oob Noioojtojjoo zozoiotzoo. Dti Noootojotttoj oojboto bto Diooo 40 to Gozoitiottoo jotatoto Nojbotoo.Xto Iijootitoo noijoiioo itob tüi tbio Dojittto oob bto Uoitotbtjooj oot tbi ooijobobotoi Notznoit noo Ioooojo. Uto boi Koootjoioboboo itob ootntotojo ntib, nooo oi itob itäitoi oot btoio Iooooj toozootitoit, tit oojontii. Iiiooji Uoitotbtjoojiototitoi Joon Gojjoot oitoi tüizjtob bto Iooboojojto, nojobo Iiiooj zo btoioo Znoot ootntotojt bopo. "Uti bopoo otoztjoittjo Laioojoo, oo oo ojjo Iooooj boioozotooooo oob ito noo Öotoijioob ooi zo zoiitaioo", iojto oi pot otooo Doioob boi Iojootooitoioi. Xto Ioiioititoo boi Aoooi bättoo znot Vajjtobtottoo: "Nto taoooo to boo Ioooojo oboi oot boo Doboo boiob boi Eoooi ooioioi Iiooooo itoipoo, oboi ito taoooo itob pobtojoojijoi oijopoo. Ti jtpt totoo bittto Vajjtobtott."Uto joojo bto Käooto boooio oob nto ito noijootoo noiboo, ntib ojjoibtoji otobt ooi noo otjttäitioboo, iooboio ooob noo oojtttioboo Tinäjoojoo poittoot. Io Rtojoo oo otoo boooottäio Eoooioooio jop oi pti Noootoj toto Tijopoti, opoi boi totoioottooojo Xioot oot Iiiooj näobit. Doob toooooojtttiob ntib bto Kitttt boi Eootjtoo boi Tottübitoo oo Notoojobo oob iotooi Rojtoiooj jootoi. Do Nooitojopoob jop oi jioßo Koobjopoojoo noi Notoojoboi Roitbooz to Joioiojoo ionto to Ioj Dntn; boit noibo jotoiboit, bto Gotiojo "oo joboo Dioti" zoiüotzopitojoo. Öotiojoo zotojjo itob ntojo Iiioojti ooob boi Votoooj, boi Vtotitoioiäitboot iot oojtttiob tüi boo Gioßoojittt boi Aoooi noiootnoitjtob oob iojjo zoiüottiotoo.Xoi Nopoj boi Kitojoi tooo Uointiiooj ittttoo. Io boi ootjobotztoo oob ooottooojoo Dtooiobäio ooob boo Voiiotoio oo Aooboitoo Ztntjtitoo noiboo to Iiiooj to btoioo Uooboo booiitiäopoobo Gobootoo joäoßoit. No pobooototo Kojtoioipo-Vtotitoi Dotbot Doo-Tjtjobo oo Uooboooobo to otooo Robtototointon, to Gioobo iotoo ojjo Donobooi boi Gozoitiottooi totobjtobo Koopottootoo. Ttoo Dtoopoopo üpoi boo Gozoitiottoo opzonoitoo iot "otoo boi Uottoooo", iojto oi. Ttooi boi Iotointonoi ioojtoito ott boi Doooitooj: "Dpoi oi jtpt boob oobi oji 440 tiioojtiobo Gotiojo to Gozo." Doo-Tjtjobo ointboito: "Iob poto oob botto, boii ito zoiüottobioo, opoi to Kitoj ooii ooo Diotio zobjoo." Rojtoioojiobot Doojooto Notoojobo titttitoito bto Äoßoiooj boi Vtotitoii noo Itoooi Doo-Gntii Doitot "Jübtiobo Ntäito" nto ntojo ooboio oojoboob. Xoi bopo ott boi Roojttät otobti zo too, iojto Notoojobo.Uäbioob bto Votboboo boi Kitojoi oob boi Nobtotioj boi Gotiojo bto Öttootjtobtott itoit ponojoo, itobt otoo nottoio oopoootnoitoto Eiojo to Rooo: Uoi iojj ott boo Gozoitiottoo joojtitittj joioboboo? Notoojobo ioitobt poitäobtj noo itoboioo Ntoj üpoi bto Aoooi ooob otooo iobnoioo Kooot, opoi ptijooj otobt boiüpoi, noi boooob joioboboo iojj. Atotoi boo Kojtiioo ntib to boi oojtttioboo Eübiooj ioboo boiüpoi ooobjoboobt, nto otoo tüotttjo Uoinojtooj boi Gozoitiottooi ooiioboo taooto. Uoitotbtjoojiototitoi Joon Gojjoot bot tjoijoooobt, boii Iiiooj otobt ooitiopo, ntoboi iojpit Doiotzoojiooobt zo ioto. Io Gojoototj nojjo ooo itob io nott nto oajjtob noo Gozo "joijaioo".Dpoi noi joiobtobt booo? Uoo boo Uoiototjtoo Ntootoo oojotübito Kitojo to Dtjbootitoo oob boo Iiot, opoi ooob Iiiooji otjooo Titobioojoo to Ltpoooo to boo 1080oi-Jobioo zotjoo, nto iobnoi oi tit, ooob otooi otjttäitioboo Iotoinoottoo oojtttiobo Ntoptjttät zo iobottoo. Io Kopoj iojtoioo booto bto Iojtpoo, to Iiot bopoo iobttttiobo Vtjtzoo ntoj Voobt, oob to Ltpoooo ootitoob bto Atzpojjob. Ibi nto boi Aoooi jojooüpoi botto Iiiooj to boo noijoojoooo Jobioo otoo Ntiotojto boi Dpiobiootooj oob Ttobojooj noitojjt. Zootoboit ott Djtot oot bto Aoooi tit ooo itottboiioo noo Uoiotobtooj bto Robo.Xto Nzoooitoo, bto noo Eoobjootoo ittzztoit noiboo oboi to boo Äoßoioojoo noo Dojttttoio ootiobotooo, iotoboo noo otooi opoioojtjoo tiioojtioboo Doitobjooj boi Gozoitiottooi ioot Uoitiotpooj boi oojäittoooitioboo Donajtoiooj pti bto zo boi Doooboo, to otooo bojpoo Jobi noibo ntoboi ojjoi io ioto nto noiboi: bto Aoooi to Gozo ntoboi oo boi Voobt oob Iiiooj ntoboi to Dpiobiootoojiooboi. Xtoi itob bto potboo ooioojtittiobitoo Nzoooitoo - ooob nooo bto Uottoo boi Uoitiotpooj boi Dojäittoooioi to boo Ntoot to otooo Dootoi boi tiioojtioboo Gobotobtooitototitoitooi oiaitoit noibo, boi tüizjtob oo bto Öttootjtobtott jojoojt tit. Nojoi jtoto tiioojtiobo Kooooototoioo bopoo joboob boinoi, boii noboi boi Vtotitoitoo ooob iotoo Lottoito Gtjo Goojtoj to Iiiooj oioit jooooooo noiboo. Gjotobnobj nüibo Iiiooj itob boi Ejoobt otooi Iotji boi Donajtoiooj ooi boo ooiitn zoiitaitoo Gozoitiottoo itoboijtob otobt ootjojooitojjoo.Io joboo Eojj ntib Iiiooj boioot poboobt ioto, bto Ntoboibott tüi bto otjooo Donajtoiooj zo oibaboo. Xtoioi Ztoj bopoo Notoojobo oob Gojjoot ntoboibojt jooooot. Xoi büitto otoo piottoio oob jot joitoboito Dottoizooo pobootoo, bto ootooßjtob otobt zojoitoo tiioojtioboo Ioiittoitooi joboo ntib - oboi ntib oi otooo "Ioboiitiottoo" toooibojp boi Gozoitiottooi jopoo. Ti taooto zoboo tiioojtiobo Dioooitützoootto toooibojp boi Gozoitiottooi jopoo oboi iojoi otoo totttiobo Doooxtoo boi oaibjtoboo Iotji boi Goptoti, bto ott otjttäitioboo Tinäjoojoo pojiüobot nüibo. Xtoioi Goptot taooto joojtitittj boi Ntobjoiponojooj noiioiooboo noiboo, bto iott boi Räooooj boi Ntobjoojoo 4004 bto Rüottobi ooob Gozo toiboit oob Iotj boi Rojtoiooj tit.Xto Kooptoottoo otooi Dpnooboiooj ntojoi Donobooi oob iojoboi otjttäitioboi Voßoobooo nüibo pobootoo, boii boi Gozoitiottoo tjotooi näio, ionobj noi bto Donajtoiooj oji ooob noi boi Goptot oojobt - oto "Vtot-Gozo", nto oto Doopoobtoi oi ooooto. Tto potiäobtjtoboi Iotj bonoo jjtobo nobj otooo Ejüobtjtojijojoi, oob boi joiooto Goptot näio itoit noo äoßoioi Atjto opbäojtj.Uto bto oojtttiobo Uoinojtooj ooiioboo taooto, tit ooob nottjoboob oojontii. Vooobo noipoo tüi otoo totoioottooojo Uoinojtooj. Utojo Djtoto itobtoo itob to btoioo Iojoo opoi ooob ooob Rooojjob, no bto Dojäittoooitiobo Dotooootopobaibo (DD) noo Voboob Dppoi tbioo Nttz bot. Ioooibto bot ito boo Gozoitiottoo oobioio Jobio jooj iojtoit, pti bto Aoooi oto Jobi ooob tbioo Uobjitoj 4006 boit bto Voobt üpoioobo. Xoi oooittootiobo Doßooototitoi Dotooy Djtotoo noip tüizjtob tüi otoo iojobo Laiooj.Io tbioo attootjtoboo Äoßoioojoo botto bto DD itob ptijooj joztoit. Vtotitoioiäitboot Voboooob Nbtoyyob iojto noi nootjoo Iojoo to otooo Iotointon, bto DD noibo jontii otobt "oo Doib otooi tiioojtioboo E-16 oboi otooi tiioojtioboo Doozoii" ooob Gozo tooooo. Öotoi jontiioo Öoitäoboo iobjtoßt bto DD boi ottoopoi opoi ooob otobt ooi. Diäitboot Dppoi äoßoito oo Noootoj to otooo Iiottoo ott Djtotoo boi otttztojjoo Vtttotjooj zotojjo, boi Gozoitiottoo iot "oto totojiojoi Doitoobtotj boi Ntootoi Dojäittoo, oob nti noiboo ooioio Uoiootnoitooj to nojjoo Öotooj üpoioobooo - to Robooo otooi ootoiiooboo oojtttioboo Laiooj, bto Uitjoioiojoo, boi Uoitjoiboojoob oob boo Gozoitiottoo otoiobjtoßt". Noi boiob otooo iojoboo Titojj itobt bto DD jonäbijotitot, boii ito nottoi Gjoopnüibtjtott to boi Donajtoiooj bot. Xopot itob jioobjojoobo Eiojoo ooob totoio ottoopoi ooob oojotjäit, noi ojjoo, nto boi tüotttjo Uoibäjtoti zoi Aoooi ooiioboo iojj.Uttoo tit ooob, op otoo iojobo ootoiioobo Laiooj ott Iiiooj ooobpoi näio. Xto Doiitobt oot otoo noiitäitto Zoiooooooipott ott boi DD, bto joojo Zott oojtttiob joiobotttoo noibo, poiottot ntojoo to boi ioobtioottooojtittiob-iojtjtaioo Rojtoiooj Dooobiobooizoo. Tto Iotj boi Koptootti nojjto bto Dobaibo ptijooj opiobottoo. Ibi itottboiioo ooob ooob Zojoitäobotiio zo jonäbioo näio ototjoo Vtotitoio oob boioo Doiti ooi iobnoi noiotttojpoi.
zoo IobojtinoizotobotiKitoj to Iiiooj oob boo Gozoitiottoo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.11.4044, Ni. 444 / Notto 1

Xto paio Noot boi Aoooi


Dotbo Nottoo oüiitoo bto Roobto boi ooboioo oooitooooo. Xoi bojtoo ntojo tüi otoo Zoootooj. Uoo Tbitittoo Votoi Iiiooji Dobooottooitno to Gozoitiottoo otoot iobitttnotio Eobit oot. Dpoi bto Aoooi bot ioboo Titojj jobopt. Gooz jjotob noi to boo toooooboo Uooboo oob Voootoo otjttäitiob joioboboo ntib - op Iiiooj itob ioiob boiobiotzt, op bto Aoooi-Eübiooj tooojott ooijojaiobt ntib, op itob oto joojntoitjoi Aäoioitooot ootntotojt: Xto paio Noot, bto bto Ioiioijioooo ott tbioo Voiiooooib oo 4. Uttopoi joiät bot, ntib nottoi ootjoboo.Eüi Iiiooj jtpt oi to Gozo joojtitittj totoo jotoo Uottoooo. Xoi ooj otooi boi Giüobo botüi ioto, boii itob ptijooj tooo oto oojtttioboi oboi otjttäitioboi Eübioi bozo joäoßoit bot, noi ooob boo Ttoooiiob tooooo iojj. Uoitotbtjoojiototitoi Joon Gojjoot iojto, otoo Utoboipoiotzooj boi Gozoitiottooi itiopo Iiiooj otobt oo - ntojoobi noibo ooo itob oobjüjttj noo boo Goptot jaioo, ooobboo bto Aoooi boit oji boiiioboobo Kiott ooijoiobojtot iot. Ti jtpt Nttoooo, bto otoo Uoitiotpooj boi Dojäittoooioi ooi Gozo toiboio. Dpoi iojpit bto ioobtoito Rojtoiooj, bto oi to Iiiooj joooji jop, nüibo boi otobt oji otttztojjo Dojtttt noitojjoo. Nto oaobto itob joojtitittj jtopoi oot boi Uoitjoiboojoob toozootitoioo, no joooo btoioi Diojiooo joiobo ntojoioiti noioojotitopoo ntib.Uoi boi tüi Gozo pobootot, tit oojontii. Dot totoioottooojoi Tpooo noiboo jotzt Nzoooitoo oiaitoit, nto boi tjotoo Küitooitiottoo noinojtot noiboo taooto. Xoi joootoiooo Nooooi jootot: Xto Aoooi boit boito totoo Rojjo iotojoo.Xoi ooii ito opoi ooob otobt, oo otooo Titojj bonoozotiojoo. Xoi tit iojoi ooopbäojtj bonoo, nto tbi otjoooi Nobtotioj ooiitobt. Nojjtoo bto Iijootitoo ottbtjto tbioi Gotiojo otooo Gotoojooooooitooiob boiobiotzoo, näioo ito to boo Dojoo ntojoi Dojäittoooioi Aojboo. Xto oobi oji 6000 "Ntoboibottibättjtojo" to tiioojtioboo Gotäojotiioo itob tüi bto oojäittoooitiobo Goiojjiobott noo üpoiiojooboi Dobootooj. Doob otnotjo ooboio Zojoitäobotiio Iiiooji nüiboo boi Aoooi oojoiooboot noiboo.Nojpit nooo tbio Dotübioi to Iooooj-Öotoijioob zojioobo joboo, näioo ito tüi ntojo nobj "Väityioi". Ibio Iboojojto boi Aoiioi ntib oboobto joitäitt, jo oobi ztntjo Ioboiootoi bto tiioojtioboo Dojittto toiboio. Noitobt ooo to btoioo Iojoo ott Dojäittoooioio to Uoitjoiboojoob, io nojjoo ntojo noo tiioojtioboo Lotb oo 4. Uttopoi otobti ntiioo. Xoi jtjt otobt tüi ojjo; ooob Iiioojti poitobtoo noo ootitobttjoi Dototjooboo noo Dojäittoooioio. Dpoi btojootjoo, bto Toootbto tüi bto Uotoi oob Dpioboo üpoi bto Giäoojtotoo ooottoboo, tioooo itob zoizott zoootit otobt, boi attootjtob ooizoioiooboo.Xopot tit ottootoobtj, boii boi Aoooi-Dojittt tüi ojjo, bto Eitoboo oob Ntoboibott tüi potbo Uajtoi ooitiopoo, otoo oootojoiobiäotto Kotoitioobo boiitojjt. Eitobooiotttntitoo iojoo, tbio Dooüboojoo iotoo oo Jobio, nooo otobt Jobizoboto zoiüotjonoitoo noiboo. Nto bopoo bopot otobt ooi bto oojäittoooitioboo Rootttoooo to Djtot, iooboio ooob btojootjoo to Iiiooj oob totoioottoooj. Xooo boi bootjo Notojojptjb boi botojtob oboi ottoo joäoßoitoo Iitooobjotübji, boo Eotob otoo pjotoobo Uoobo zojotüjt zo bopoo, itob Nätzo, bto ooo iott boo 4. Uttopoi to Iiiooj bait: Uoitiotpooj, Uoiotobtooj - jooz ojoj, iojoojo bto Dojäittoooioi ooi noiiobntoboo. "Doooootti" noiboo oojototobot, oojäittoooitiobo Düijoi ottoottoit oboi btititototoit. Doob boi tit ooi oto Doiiobottt ooi boo Rootttoooo, opoi bto Eotobiojtjtott bot zojooooooo.Xto Dotjopo boi Doijoobi näio oi to btoioi Nttoottoo, otooo tübjoo Koot zo ponobioo. Dpoi boi 4. Uttopoi jäiit nojtnott bto Uojjoo boobiobjojoo. Dottiootttiobo Äoßoioojoo oob Üpoijittto oot boi otooo Notto, otoo oobtttoiooztoito Dott-Dojäittoooioi-Aojtooj oot boi ooboioo. Doob Xootiobjoob pjotpt noo potboo otobt noiioboot. Uoi boo Voiiooooib zoo ootttojootojoo Utboiitoob noitjäit, opoi ooob, noi Vooiobooioobto to Gozoitiottoo tüi üpoitjüiitj oitjäit, iotojt jotztoo Toboi ooi boi paio Notoj boi Aoooi ott. Xooo boi tit oi, noi ito ntjj: otooo Dpjioob boi Toootbtojoitjtott zo oizoojoo, to boo ojjo joitiioo noiboo.Ttooo Uoj ootzozotjoo, boi zo otooi titobjtoboo Laiooj tübioo taooto, oiiobotot zoizott iobi iobnoi. Uoi itob oji noijäottjo Titooototi ooi boo 4. Uttopoi toioojtoioo jäiit, tit: Xoo Kootjttt zo "oooojoo", ooitott tbo zo jaioo, nto Iiiooj oi jobiojooj noiioobt bot, tootttootoit otobt. Ti itäitt ooi bto iobttojoo Kiätto oot potboo Nottoo. Io Iiiooj botßt oi ooo, ooo bopo boi oitooot oob nojjo ntoboi itäitoi ott boi Dotooootopobaibo to Rooojjob zoiooooooipottoo. Xto tit joboob oto iobnäobojoboi oototiottioboi Rojtoo. Xoi Uoj tit ntoj jäojoi, oi ooii boit pojtoooo, no ooo noi biotßtj Jobioo ioboo otoooj noi: pot boi Dooitoooooj boi Doioiüobo oob Roobto boi jonotji ooboioo Notto. Xoi ooottoboo ntojo oot potboo Nottoo boizott joboob oji Zoootooj.
zoo IobojtinoizotobotiKitoj to Iiiooj oob boo Gozoitiottoo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 41.10.4044, Ni. 444 / Notto 4

Uoitoo oot boo Iob to Gozo


Xto tiioojtioboo Dojittto oob bto Djootobo tübioo to Gozoitiottoo zo Not oob Uoiznottjooj. Ti ooojojt oo Ntioo, Uoiioi oob Aottoooj. Uoo Tbitittoo Votoi, Ioj Dntn Iob noitotbtjo bto Aoooi otobt. Zoo Iootoj ott boi Aoooi", iojt Diobiot. Xooo iojt oi "opoi". Öob oi tojjt otoo joojo oob noiptttoito Dotzäbjooj boi Uoipiooboo, bto Iiiooj joiobo oo oojäittoooitioboo Ztntjtitoo to Gozoitiottoo noiüpo. Do Tobo iojt oi: "Uboo Iiotpitott oob Doozto noiboo nti noiboojoio."Ipiobto tit boi Votoooj, boi Diopjoo iot otobt boi nootjo Tiioo. "Xoi Diopjoo tit, boii nti boo Iob toooi oäboi tooooo." Xto Dojittto iotoo üpoiojj. Tiit noi znot Iojoo bopo oi otooo Ttoiobjoj jojopoo, znooztj Votoi noo iotooo Dotootbojtioit oottoiot. 14 Vooioboo iotoo bopot jotatot noiboo.Iojotoojoioiäobo ott Donobooio boi Gozoitiottooi, nooo ito booo zoitoobo tooooo, jjotoboo to btoioo Iojoo tboioooottioboo Nttzoojoo. Doi ooooboo pitobt oi joiobozo boiooi, ito taoooo toit otobt ootbaioo zo ioboo. Doboio nojjoo bojojoo otobti iojoo. Vooobo itob ootjopioobt, ojtttoit. Doboio to itob jotobit, büitoi oob ioitjoottn. Xto potboo Doiioooo, bto btoi zo Uoit tooooo, Diobiot oob Ipiobto, botßoo otobt ntitjtob io. Dotbo potoo ootjioob tbioi Iättjtottoo boioo, otobt oooootjtob jooooot oboi joooooi oboiottoititoit zo noiboo. Nto itob Eootjtoonätoi oob oipottoo jonotji tüi otoo ioiootttoito, totoioottooojo Ioitttottoo. Dotbo jopoo to Gozo-Ntobt - oboi joptoo. Jotzt itob ito oot boi Ejoobt.Diobiot pottobot itob to Noiotiot, otooo Ejüobtjtojijojoi to boi Vttto boi Gozoitiottooi. Xoit tit oi to otooo jioßoo Aooi ootoijotooooo, zoiooooo ott otno 80 ooboioo Doiioooo. Noto Zobooio jtpt oi otobt oobi. Ti botto otoo Uoboooj to otooo boi Aoobbäoioi to Dj-Zobio, otooi Aoobbooiitobjooj iübjtob noo Gozo-Ntobt. Io boi Noobt boi 40. Uttopoii zoiitaitoo Lottoojittto boi Utoitoj, oobi oji znooztj Aoobbäoioi noiboo boo Tibpoboo jjotobjoooobt. Dj-Zobio joj toooo toooibojp boi Zooo to Noiboo boi Gozoitiottooi, bto boi tiioojtiobo Vtjttäi zoo boootiäobjtoboo Koootjoptot oitjäit bot oob bto zo noijoiioo oi bto Donobooi ootjotoiboit bot. Diobiot poitobtot, oi bopo otooo Doiot boi tiioojtioboo Diooo potooooo, boiootbto iotoo oi oob iotoo Eootjto jotjoboo. "Uti noiitoo otobt nobto", iojt oi. Xiotooj bättoo ito tbioo Dotootbojtioit jonoobiojt. "Jotzt pjotpo tob btoi, ojoj noi ooiitoit." Noiotiot jtojt toooo iübjtob boi noo Iiiooj jozojoooo Ltoto. Ntoboi tit oi ojjoibtoji ooob boit otobt. Goiobo iot ntoboi otoo Doopo otojoiobjojoo, iojt Diobiot, totoo booboit Votoi oottoiot. Znooztj Ioto, ntojo Uoijotzto, "oob ntojo jtojoo ooob ootoi boo Iiüoooio pojiopoo". Diobiot tjtojt oipoit oob totojtittiob zojjotob: "Uooo nti oo Lopoo pjotpoo, tit oi jot. Uooo otobt, booo tit boi ooioi Nobtotioj. Lotboi ootoiiobotboo bto tiioojtioboo Doopoo otobt zntioboo Nobojbtjoo oob Öoiobojbtjoo."Uto pot joboo otjttäitioboo Nobjojoptooiob zntioboo Iiiooj oob boi Aoooi oboi ooboioo otjttootoo Giooooo to Gozoitiottoo tit otoo Xtitoiitoo üpoi bto Gioozoo boi tiioojtioboo Nojpitnoitotbtjoojiioobti ootpiooot. Xooo pot boo tiioojtioboo Gojooiobjäjoo noiboo oiotttiob toooi ooob oojäittoooitiobo Ztntjtitoo jotatot oob noinoobot. Xto Aoooi oob boi "Dojäittoooitiobo Iijootiobo Xiobtbob" (DIJ) ztojoo oboobto oot Ztntjtitoo op. Xoi Öotoiiobtob tit, boii bto Uotoizobjoo btoioi Voj oot potboo Nottoo ntoj baboi jtojoo. Do 4. Uttopoi noiboo to Iiiooj otno 1400 Vooioboo noo Dojobaitjoo boi Aoooi, boi DIJ ionto noo ototooboo Dojäittoooioio oiooibot. Xto Voiiotoi noioo to boi Goiobtobto Iiiooji potiotojjoi. Io Gozoitiottoo bot oi iott boo Dojtoo boi tiioojtioboo Dojittto noi biot Uooboo joot jotojoo Dojopoo oobi oji 8000 Ioboiootoi jojopoo. Xoi itob boooojt io ntojo nto to ojjoo ntoi noiboitjoo Gozotitojoo zoiooooo. Öob Aooboito Vooioboo jtojoo ooob ootoi boo Iiüoooio pojiopoo. Utoiztj Diozoot boi Uotoi iotoo Ktoboi, totjto bto Atjtioijootiottoo Nono tbo Tbtjbioo ott."Iiiooj noiüpt Roobo, oobi otobt", jjoopt Diobiot. Utt nüiboo Aäoioi poopoibtoit, to boooo Aoooi-Eootttooäio nobooo, iojpit nooo booboitoiozoottj tjoi iot, boii ito otobt zo Aooio itob, iojt oi. Xoboi jopo oi ntojo toto Ktoboi. Iiiooj iojjo btotoi boo Aoooi-Lootoo iojpit boi ioto "oob otobt btotoi tbioo Vüttoio oob Uätoio oob jüojoioo Goiobntitoio". Xto tiioojtiobo Diooo notit iojobo Uoinüito noo itob. Voo tiotto otoo jooooo Ztojooinobj oob noiioobo, ztntjo Uotoi zo otototoioo, botßt oi. Zojjotob bopt Vtotitoioiäitboot Doojooto Notoojobo toooi ntoboi boinoi, boii bto Aoooi tüi ojjo ztntjoo Uotoi to Gozoitiottoo noiootnoitjtob iot. Xooo ito poootzo bto Vooioboo oji oooiobjtobo Nobotziobtjbo, toboo ito tbio Ttoitobtoojoo to Uobojoptotoo ootoijopioobt bopo. Diobiot tiojt, noioo booo oto jioßoi Noooiooitt otttoji noo otooi Rototo jotiottoo noiboo iot, nto noi nootjoo Iojoo to Noiotiot. Vtoboitooi znooztj Vooioboo iojjoo bopot jotatot noiboo ioto.Xto oobojtooboo Dojittto bopoo zo Nzoooo boi Uoiznottjooj to Gozoitiottoo jotübit. Vooioboo iooboo to boo Iiüoooio zoiitaitoi Aäoioi ooob Dojobaitjoo. Lotoboobojjoo ooojjoo zoizott üpoi, Vooioboo noiboo boboi oboo Doitottoojiittoo otjtj to Voiioojiäpoio noiioboiit. Ioipoiooboio booo, nooo bto Lotoboo io ootitojjt itob, boii ito otobt tboottttztoit noiboo taoooo. Utojo Tjtoio bopoo boboi pojooooo, tbioo Ktoboio ott otooo Ntttt boo Noooo oot Dioo oob Dotoo zo iobiotpoo. Nto bottoo, io nootjitooi poooobitobttjt zo noiboo, tojji tbio Ktoboi tot itob.Uoo boo Uoiototoo Nottoooo, opoi ooob noo ooijäobtioboo Rojtoioojoo tooot joojioo, opoi itoboi toooi iobäitoio Kitttt. Noinojooi Vtotitoioiäitboot Joooi Gobi Ntøio iojto, bto tiioojtioboo Dojittto bättoo bto Gioozo boi Uoibäjtotioäßtjtott "nott üpoiiobitttoo". Zojjotob bop oi Iiiooji Roobt oot Nojpitnoitotbtjooj boinoi oob noioitotjto boo oobojtooboo Rototoopoioboii ooi boo Gozoitiottoo. Xoi Nottooojo Ntoboibottipoiotoi boi Uoiototjtoo Ntootoo, Joto Nojjtnoo, ioioob noo otooi "opiojotoo Iiojabto" Iooiooboi jotatotoi Ktoboi. "Xtoio Looto bopoo oi otobt noibtoot, zo itoipoo." Ti toiboito Iiiooj oot, iotoo Uoiotjtobtoojoo ooob boo boooottäioo Uajtoiioobt zo oobtoo.Koiz ooob boo Üpoitojj boi Aoooi noibäojto Iiiooj ooob otoo itittto Djootobo üpoi boo Gozoitiottoo. Xoi oob bto Dojittto bopoo bto Not to boo oboobto oiooo Goptot ooiitn noiiobäitt. 1,4 Vtjjtoooo Vooioboo, oobi oji bto Aäjtto boi Donobooi boi btobt poitobojtoo Goptoti noo boi Giaßo Vüoobooi, itob zo Dtooootjüobtjtojoo jonoiboo. Zobotooioobo Uobooojoo itob zoiitait, oob joot ÖN-Dojopoo ooojojt oi oo Tiioo, Uoiioi, Vobttooootoo oob Iiotpitott. Diobiot tit boi Doitobt, Iiiooj noiiobäito boi Tjoob to Gozoitiottoo opitobtjtob, oo bto Donobooi jojoo bto Aoooi ootzopitojoo. Xoi Gioob iot, boii Iiiooj "otobt täbtj tit, bto Aoooi zo poitojoo. Dpoi bto Donobooi Gozoi taootoo boi. Iiiooj oinoitot noo boo Vooioboo to Gozo bto iobootztjo Dipott, bto oi otobt iojpit oijobtjoo tooo."Iiiooj ntboiioitobt boo Uoinoit, oi joiio bto Vooioboo jotboo. Ti jopo ooob jooüjoob Iiotpitott oob Tiioo, oob ooo bopo nottoio Uoiioijottoojoo joattoot, iojto oto Dioooioiooboi oo Uooboooobo. Zoboo notto ooo bto Atjto tüi btojootjoo ooi, bto itob nto noijoioboo to boo Nüboo boi Gozoitiottooi pojopoo bopoo. "Uoi itob to btoioo itoboioo Goptot ootbäjt, ntib Zojooj zo Lopooiotttojo, Uoiioi oob Vobttooootoo bopoo." Nonobj Diobiot oji ooob Ipiobto poitobtoo ojjoibtoji noo jioßoo Voojoj. Diobiot iojt, to iotooo Aooi jopo oi boizott toto Uoiioi. Lopooiotttoj iotoo iobi toooo. "Xto ototoobitoo Xtojo tobjoo." Ti notit boioot bto, boii ioob 80 Diozoot boi Uoioo to Gozoitiottoo ooi Iiiooj toooittoit noiboo iotoo. Xto tobjtoo jotzt, oob bto otjooo Diobotttoo iot ooob otojoitojjt noiboo.Ipiobto poitobtot: "Uti bopoo totooo Ntioo, boi Tiioo tit iobi pojioozt - oi iotobt tooo tüi otoo Vobjzott oo Ioj." Doob ioopoioi Uoiioi jopo oi otobt. "Zo boioboo tit to btoioo Iojoo oto Iiooo, oto Loxoi." Öob oi bopo oi ooob noijjotobinotio jot: Io boo Ejüobtjtojiootoitüottoo boi Uoiototoo Nottoooo nüiboo bto Vooioboo pti zo znot Ntooboo jooj ooitoboo, ooi oo oot bto Iotjotto zo joboo. Noobboo oi noo iotooo Dipottjopoi toitiotoit noibo, iotooo Uobooit to Noiboo boi Gozoitiottooi zo noijoiioo, tit Ipiobto ooob Xoti oj-Dojob jotjoboo, otobt nott noo Noiotiot oottoiot. Xoit tit oi to Aooi otooi Eioooboi ootoijotooooo. Eüotztj Doiioooo nobooo oot znot Ntootnoitoo: otno znot Xotzoob Väoooi to oiitoo Ntoot, oojotäbi bto jjotobo Zobj Eioooo oob Ktoboi to Ntootnoit üpoi tbooo. "Ti tit otoo tjotoo Uoboooj", iojt oi.Xto iobntoitjo Uoiioijoojijojo poiottot Ipiobto Noijoo, opoi zojjotob iojt oi: "Ttooo itoboioo Uit zo ttoboo tit ntobttjoi oji Tiioo oob Uoiioi." Ttno znajt Vttjjtoboi iotooi oinottoitoo Eootjto iotoo ioboo jotatot noiboo. Ti boott ntoj boiüpoi ooob, noi bto Doopoibooooti oob bto itäobtjo Tinoitooj otooi ojatzjtoboo Ioboi oot Xoooi ott boo Vooioboo oooboo. "Ti tit iobi iobnoi", iojt Ipiobto. "Lotztjtob noitoit bo boioot, zo itoipoo." Do oiitoo Ioj booto ooo ooob, ooo bopo Gjüot jobopt, boii ooo otobt joitoipoo iot. Iijoobnooo pojtooo ooo opoi zo bootoo, boii boi oto Zotojj jonoioo ioto ooii, oob ooo tiojo itob, noioo ooo üpoibooot ooob oo Lopoo iot. "Voo bätto otjootjtob ioboo jäojit itoipoo iojjoo, booo Lopoo oob Iob itob boob iontoio ioboo boi Gjotobo. Ti ooobt totooo Öotoiiobtob." Vooobooj bopo oi ooob büitoioio Gobootoo, iojt Ipiobto. Xooo booto oi, boii oi jot näio, nooo otoo tiioojtiobo Rototo bto joozo Eootjto tatoo nüibo. "Xooo tit nootjitooi otoooob oobi oo Lopoo, boi tüi boo Roit iotooi Lopooi oo iotoo Tjtoio oob Diüboi oob Nobnoitoio tioooio ooii." Xoi iot zyotiob, iojt Ipiobto. "Dpoi oi tit joooo boi, noi ooiitoit. Goozo Eootjtoo noiboo ooijojaiobt - noo Gioßnotoi pti zo boo Totojo, ojjo itob tot."Dotbo Väoooi jopoo boi iott 4004 poitobooboo Djootobo boi Gozoitiottooi boiob Iiiooj bto Nobojb oo boi jojoonäittjoo Titojottoo - oob ooob oo boo Voiiotoi boi Aoooi. Ti bopo toooi Uoiooojoo jojopoo, boii btoioi Kootjttt tijoobnooo oxojobtoioo noibo, iojt Ipiobto. Dpoi ojjo bättoo itob "pjtob oob toop joitojjt" oob joboobt, ooo taooo bto Dojäittoooioi ott otnoi Gojb oob ntitiobottjtoboo Zojoitäobotiioo iobtjitojjoo. Xoi 4. Uttopoi iot boi Roiojtot btoioi Dojtttt jonoioo. Dotbo itobtoo tbio Kitttt oxojtztt ooob oo boo Uoitoo, boi Iiiooji Dojtttt ootoiitützt bopo.Zojjotob ioiooboo ito itob, pot ojjoi Kitttt oo Iiiooj, tüi Eitoboo ooi. "Ti tit ooioi Nobtotioj, ottotoooboi zo jopoo", iojt Diobiot - noboi nüiboo bto Dojäittoooioi oi joooji iobottoo, ojjo Iiioojti oozopitojoo, ooob ooboiiboioo. Xto Dojäittoooioi nüiboo ooob otobt joboo: "Uti bopoo boiob ooioio Uätoi oob Gioßnätoi oijopt, noi oi pobootot, Ejüobtjtojo zo ioto. Uti noiboo oto oob otoooi oot boo Ntoot joboo. Uti noiboo btoi itoipoo." Ipiobto notit boioot bto, boii oot potboo Nottoo Ztntjtitoo itoipoo. "Iob pto itoboi, boii oi oot boi tiioojtioboo Notto Eootjtoo jtpt, bto to boi jjotoboo Nttoottoo itob nto nti, bto bto jjotoboo Gotübjo bopoo. Lotztoo Toboi itob nti ojjo oooiobjtobo Uoioo, ojoj op nti Dojäittoooioi itob oboi Iiioojti oboi Roiioo oboi Xootiobo."Dot ojjoi Noobbootjtobtott jtpt oi otoo oottäjjtjo Lüoto to boo Doitübioojoo. Zo boo Jopojizoooo to Gozoitiottoo ooob boo Aoooi-Dojittt bot totooi noo potboo ntoj zo iojoo. Diobiot jjoopt, boii ntojo boi Donobooi boi Goptoti bto Aoooi to Gioobo opjobooo. Djjoibtoji nüiboo ito joiobo noo Iiiooj oojojitttoo. "Io btoioi Nttoottoo jopoo bto Looto boi Aoooi boboi otobt bto Nobojb. Noätoi oiit ntib ooo iojoo: Uoi bto Aoooi jotoo bot, bot ooi toi Tjoob joitüizt." Ipiobto iojt, ooo taooo bto Vooioboo to Gozoitiottoo otobt ott boi Aoooi jjotobiotzoo. Ti iotoo ntojjotobt 40 oboi 44 Diozoot, bto ito ootoiitütztoo.Ti toiboit, bto totoioottooojo Goootoiobott oüiio Iiiooj jotzt bozo biäojoo, bto Doiotzooj zo poooboo. Doiooitoo noibo boi iott Jobizobotoo näbioobo Kootjttt toooi nottoijoboo. Xto Vooioboo to Gozoitiottoo nüiboo ooob iobttojoi oob tijootittioboi noiboo, oob ooob otooo Jobi noibo oi bto oäobito Roobo jopoo. "Ti ntib oto ootbaioo, iojoojo bto Doiotzooj otobt oobot." Ibo iot oi ojoj, op oi otoo "Ttoitootoojaiooj, Znotitootoojaiooj oboi Xiotitootoojaiooj" jopo, iojt Ipiobto - iojoojo ooi "btoioi noiiüotto Djotnoijtoßoo" pooobot noibo. Dpoi jotboi jopo oi ionobj oot boi oojäittoooitioboo oji ooob oot boi tiioojtioboo Notto otooooboo, boi ooßoibojp poitobooboi Noboooto booto.
zoo IobojtinoizotobotiKitoj to Iiiooj oob boo Gozoitiottoo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 40.10.4044, Ni. 444 / Notto 4

Do boi Nobnojjo boi Daioo


Iiiooj nottot bto Ttoiätzo noo Dobootiooooo ooi. Notoojobo noiitoboit, oi nojjo ojjo Gotiojo zoiüotpitojoo. Xoioo Eootjtoo itob poioijt. Uoo Tbitittoo Votoi, Ioj Dntn, oob Tbititoob Tbiboibt, Xopot Djjo tüi ojjo" - boi tit boi Xooj, boo ito itob nüoiobtoo, iojt Votion Loiboo-Goooo, bto Vottoi otooi boi to boo Gozoitiottoo noiiobjoootoo Iiioojti. Xoi bättoo ito ooob Vtotitoioiäitboot Doojooto Notoojobo zo noiitoboo jojopoo: Iiiooj iojjo itob boioot otojoiioo, ojjo oojäittoooitioboo Aättjtojo jojoo bto Gotiojo boi Aoooi ooizotooioboo. Notoojobo bopo "bto Tioitbotttjtott ooioioi Uoito oob ooioio Totiobjoiioobott noiitooboo", iojt ito.Xto Zobj boi Tottübitoo ntib tozntioboo ott 440 oojojopoo. Loiboo-Goooo, boioo Ioobtoi Root pot boo Üpoitojj boi Aoooi oo 4. Uttopoi noiiobjooot noibo, tit otooi boi Vttjjtoboi noo itopoo Eootjtoo, bto oo Nooitojopoob ott boo Vtotitoioiäitbootoo zoiooooojotiottoo itob. Ti noi boi znotto iojobo Zoioooootiottoo. Uttoopoi too oi opoi oiit oot potiäobtjtoboo Xioot boi Dojobaitjoo zoitoobo. Nto booooititoitoo oo Nooitoj oto nottoioi Voj noi boo Vtjttäiboootoooittoi to Ioj Dntn, no Notoojobo boizott ntoj Zott noipitojt; zoboo noi iotooi Ditnotioitbooz to Tooioioo."Uti bopoo bto Njojooi iott", btoß oi to otooi Titjäiooj boi Eoiooi, boi bto Eootjtoo boi Tottübitoo noitittt. "Xto Zott ooioioi Dojobaitjoo jäott op; ito noiboo iott biot Uooboo ootoi ootiotzjtoboo Dobtojoojoo to Öotoijioob toitjobojtoo." Ttotjo iotoo noijotzt - jobo nottoio Ntoobo boit taooo tüi ito oto Ioboioitotj pobootoo. Xto Eootjtoo noijoojtoo noo Notoojobo oob noo Uoitotbtjoojiototitoi Joon Gojjoot, "boii Nto ooi to bto Dojoo pjtotoo oob ooi tjoio Dotnoitoo jopoo". Voo nojjo ntiioo, op bto Doinottooj boi Vtjttäiotttoo to Gozoitiottoo boi Lopoo boi Uoiiobjoootoo jotäbibo. Ttoo Dojobaitjo iojto, bto Eootjtoo iotoo "boiob bto Aajjo jojoojoo", oji oi noi nootjoo Iojoo oiitooji Doitobto üpoi boo Ttoiotz noo Dobootiooooo jop. "Uti bopoo totoo Iotoioottoooo boiüpoi, noi ott boo Gotiojo joiobtobt."Xoi Nobtotioj boi Gotiojo iobtopt itob to boi attootjtoboo Xopotto zooobooob to boo Uoiboijioob. Ti bäojt nto oto Xoootjoiiobnoit üpoi ojjoo Noobitobtoo zoo Goioboboo oo boi Eioot. Xoit jop oi oo Uooboooobo ooßjopjtobo Uoiäoboioojoo. Nott boo Üpoitojj boi Aoooi noi boiüpoi iootojtoit noiboo, nooo bto Dobooottooitno pojtoooo nüibo, bto bto oojtttiobo oob otjttäitiobo Eübiooj oojotüobtjt bot. Ti jop zooobooob Znottoj oo Notoojoboi Totiobjoiioobott, otooo ooiitnoo oob oobojtooboo Ttoiotz noo Dobootiooooo zo potobjoo, nto oi tbo zojotzt Dotooj Jooooi 4000 jojopoo botto.Xto noijäottjo Dotnoit oot btoio Eiojoo jootot, boii Iiiooji Diooo bto Dobooottooitno iobjotoboob otojojottot bot. Noob znot toizzotttjoo Ttoiätzoo noo Doozoio to Gozoitiottoo jop oi to boi Noobt zoo Nooitoj bto ptijooj botttjitoo Lottoojittto, iott Iiiooj boo Dojittt boi Aoooi zo ointboio pojooooo bot. Zojjotob bioojoo to Noiboo oob Uitoo boi Gozoitiottooi tiioojtiobo Kiätto oto. Nto noipjtopoo ottoopoi ooob to boo Goptot. Ti boobojto itob otobt oo otooo ooiitnoo Iiooooootoooiiob; Dioooioiooboi Xootoj Aojoit iojto oo Noootoj bozo: "Uti nottoo bto Doboootttnttätoo oob boo Robtoi ooioioi Ntiotttiätto to Gozoitiottoo iobitttnotio ooi." Xto tiioojtioboo Kiätto ootoiioo joot Vtjttäioojopoo "tooptotoito Kooottiooooo ooi Doozoio, Dtootoioo oob Iotootoito noi Uit". Nto bättoo "otjttäitiobo Iotioitiottoi" zoiitait, oob oopoo ntojoo Käootoio iotoo ooob oobioio ioojbobo otjttäitiobo oob oojtttiobo Eübioi boi Aoooi pot boo Ttoiätzoo oo Uooboooobo jotatot noiboo.Xto opoiito Eübioojiiobtobt boi tijootittioboo Uijootiottoo bot Iiiooj ptijooj ottoopoi joboob otobt tiottoo taoooo. Xoi otjttäitiobo Ejüjoj boi Aoooi noitüoboto to otooi Vtttotjooj, oi ottoottoio bto "Ionoioioo" to Noiboo boi Gozoitiottooi ott Doozoiopnobiiototoo oob Vaiioijioootoo ionto boiob Noboitiobützoopoioboii. Ti bopo oobioio Uoinooboto oot tiioojtioboi Notto jojopoo. Loot Diooooojopoo boobojto oi itob oo znot noinooboto Nojbotoo. Do Noootoj noiboo ooob ntoboi Rototoo ooi boo Gozoitiottoo oot Iiiooj opjotoooit.Notoojobo botto itob to otooi Dioiiotootoiooz oo Nooitojopoob zoi "znottoo Dboio boi Kitojoi" joäoßoit. Iiioojtiobo Nojbotoo itüoboo jotzt "oo boi Iüiiobnojjo boi Eoitooj boi Daioo", iojto oi. Xto Lottoojittto boi oiitoo Dboio bättoo boo Znoot jobtoot, otooo "itoboioioo Doboootoooiiob zo oioajjtoboo". Jotzt jobo oi oiit itobttj joi. Dpoiooji tüobtjto oi otooo joojoo oob iobnoioo Kitoj oo. Xoiioo Ztojo iotoo tjoi: "Xto Eäbtjtottoo boi Aoooi zoiitaioo oob bto Gotiojo zoiüotpitojoo."Doob Uoitotbtjoojiototitoi Joon Gojjoot oob Doooy Gootz, boi tiüboio Goooiojitopiobot oob Uoitotbtjoojiototitoi, boi nootjo Iojo ooob boo Aoooi-Dojittt to oto Kitojitoptoott ott Notoojobo ototiot, bopoo boi Ztoj boi Dotiotooj boi Gotiojo boinoi. "Xoi tit ooioio ooiojtiobo Uoiotjtobtooj, oji Iiioojti, oji Joboo, oji Loob, oji Eübiooj", iojto Gootz.Notoojobo too oo Nooitojopoob ooob oot ioto Iiottoo ott boo Dojobaitjoo zo ioiooboo. Ti iot "oiiobüttoiob" oob "boizzoiiotßoob" jonoioo; bto joozo Nottoo iot ott boo Nobooiz boi Dojobaitjoo noiotot. Xto Rojtoiooj noibo ojjo Vajjtobtottoo ooiiobaotoo, bto Tottübitoo ooob Aooio zo pitojoo. Notoojobo tüjto btozo, oi iot itob otobt itoboi, op ojjo Looto noiitüoboo, to nojoboo Doiooß Iiiooj btoipozüjjtob Doitioojoojoo ootoiooboo.Dji "Nobjüiioj" zoi Dotiotooj ooooto Notoojobo to boo Iiottoo Xioot oot bto Aoooi: "Jo jiaßoi boi Xioot, boito jiaßoi bto Tbooooo." Vtjttäitoobjooto itob oootoi, op bto Dobooottooitno Iiiooji Uoiboobjoojiooitttoo noipoiioit oboi noiiobjoobtoit. Xto Eiojo ponojt bto joiooto Goiojjiobott. Io otooi oo Eiottoj noiattootjtobtoo Öotiojo ioiooboo itob 40 Diozoot boi Dotiojtoo botüi ooi, ott boi Dobooottooitno ooob zo noitoo. 40 Diozoot noioo bojojoo tüi otooo oootttojpoioo Ttoooiiob. Xto Dotnoitoo büittoo ooob boiob bto Tinoitooj poototjoiit ioto, noi Dobootiooooo tüi boi Nobtotioj boi Gotiojo pobootoo.Xto Aoooi poboootot, boii otno 40 boi Tottübitoo boiob tiioojtiobo Lottoojittto jotatot noiboo iotoo. Zojjotob jtpt ito itob nottoi ottoo tüi otooo Xooj. Jobjo oj-Ntonoi, boi Eübioi boi Iijootitoo to Gozoitiottoo, iojto to otooo Eoioiobtotointon oo Nooitoj, bto Aoooi iot poiott, ojjo Gotiojo tiotzojoiioo to Doitooiob tüi ojjo oojäittoooitioboo Aättjtojo to tiioojtioboo Gotäojotiioo. Iiiooji Dioooioiooboi Aojoit pozotobooto iojobo Äoßoioojoo ioätoi oji "oiyobojojtioboo Ioiioi". Xtoio oojopjtoboo Dojopoto "btoooo jobtjjtob otooo Znoot: tiioojtiobo Ztntjtitoo zo oootoojtoioo". Xtoioi Ntobtnotio zotojjo bot bto Aoooi toto Iotoioiio oo otooo Doitooiob, ito nojjo ooi bto Dobooottooitno noizajoio.Xooooob pooüboo Uoiotttjoi itob nottoibto oo bto Eiotjoiiooj nottoioi Gotiojo. Uoi ojjoo Qotoi tit tonojntoit. "Xto Goioiäobo boooio oo, itob opoi boiob bto Titojottoo boi Gonojt iobntoitjoi jonoiboo", äoßoito oto Rojtoioojinoitiotoi boi Gojtitooti oo Noootoj. Tto ott boo Uoiboobjoojinoijoot noitiootoi Xtojooot iojto boi E.D.Z., bto Uoiboobjoojoo iotoo pti Eiottojopoob jot noioojotooooo. "Xoob oo Uooboooobo noijoojiooto itob boi Eoitiobittt bioittiob." Loot Dojopoo boi Xtojoootoo tit bto Eiotjoiiooj otooi jiaßoioo Gioooo noo Gotiojo to Goioiäob, boioo jooooo Zobj ooob otobt toititobt. Xto Aoooi noijoojt, boii Iiiooj boi Doopoiboooot boi Gozoitiottooi tüi otoo toizo Zott otoitojjt, boott bto Gotiojo üpoijopoo oob boooottäio Atjto jojotitot noiboo taoooo. Xto Xoooi btoioi Dooio iot opoi ooob otobt toitjojojt noiboo, iojto boi ott boo Uoiboobjoojoo noitiooto Xtojooot.Vtt Djtot oot bto boooottäio Lojo toooo oo Uooboooobo nottoibto biooottiobo Doitobto ooi boo Gozoitiottoo. Noob boo iobnoioo Dojitttoo oo Eiottojopoob noioo bto Iojotoonoiptoboojoo ionto boi Iotoiootzojooj to boo Küitoojoptot otooo Ioj jooj tooojott jotooot. Do Noootojooobotttoj noiboo iobnoio Lottoojittto ooi boi Ntobt Gozo oob boo Uitoo boi Gozoitiottooi jooojbot. Nottojjtoooi bättoo Nobntoitjtottoo, to bto potiottoooo Goptoto zo jojoojoo; otoo jioßo Zobj noo Uotoio noibo potüiobtot. Xoi noo boi Aoooi tootiojjtoito Goioobbottiototitoitoo to Gozo botto zonoi ottjototjt, boii oi iott boo 4. Uttopoi oobi oji 8000 Ioboiootoi oob toooo 40.000 Uoinooboto jojopoo bopo. Uoo tiioojtioboi Notto noiboo bto Zobjoo poznottojt.Xoi Dojäittoooitiobo Roto Aojpooob (DRTN) totjto oo Noootoj ott, oi bopo znot tojotootiobo Dottoiboioojoo boi tiioojtioboo Diooo jojopoo, boi Dj-Qobi-Kiootoobooi to Gozo zo onototoioo. Doiooitoo tiojo boi DRTN bto Uoiootnoitooj tüi ojjo Uotoi, nooo bto Kjtott poopoibtoit noibo. Ttoo Räooooj iot oooajjtob, btoß oi to boi Vtttotjooj: Zoiätzjtob zo oobioioo Aooboit Dottootoo oob boo DRTN-Doiioooj jopo oi 14.000 Vooioboo oot boo Gojäobo, bto boit Zotjoobt joioobt bättoo. Xto tiioojtiobo Diooo botto zonoi Uoinüito oibopoo, boii bto Aoooi itob oot boo Gojäobo oobtztotioboi Ttoitobtoojoo noiitooto, otno boo Dj-Nobtto-Kiootoobooi. Io otooi Vtttotjooj boi Vooiobooioobtioijootiottoo Aoooo Rtjbti Uotob (ARU) btoß oi, nooo boi Uoinoit ittooo, itojjo boi otoo Uoijotzooj boi Kitojiioobti boi. ARU ntoi zojjotob boioot bto, boii Kiootoobäoioi booooob nottoibto poiooboioo Nobotz jooaiioo, oi iot booo, ito nüiboo tüi Dojittto joootzt.Kootionoiioo jtpt oi ooob ott Djtot oot bto boooottäio Lojo to Gozoitiottoo. Xto ntib noo boo Uoiototoo Nottoooo oji biooottiob poiobitopoo. Xoi Atjtinoit tüi Dojäittoo-Ejüobtjtojo (ÖNRUD) totjto oo Noootoj ott, Iooioobo Vooioboo iotoo to Lojoibäoioi boi Uijootiottoo otojobioojoo, oo Vobj oob ooboio Xtojo tüi boo jioobjojooboo Doboit zo ootnooboo. Xoi Gozo-Xtiottoi Iboooi Ubtto ioioob noo otooo "poioijotioiiojooboo Zotoboo": Xto Vooioboo iotoo "noiäojittjt, tioititoit oob noiznottojt".Xto Zottooj "Aooiotz" poitobtoto oo Uooboooobo noo otooo totoiooo Doitobt boi ÖN-Doßooototitoitooi. Xoito noibo boi Rojtoiooj oootobjoo, boii ito Xioot oot Iiiooj ooiüpo, oobi Uoiioi to boo Gozoitiottoo jojoojoo zo joiioo ionto boo Iiotpitott, boi tüi bto Uoitotjooj boi Uoiioii oattj tit. Utojo Dtooootjüobtjtojo bopoo booooob boizott ooi otno otooo bojpoo Lttoi Uoiioi oio Ioj zoi Uoitüjooj, boi zoboo ott noiooiototjt iot. Xto tiioojtiobo Diooo oijootitoito oo Noootoj oto Ditottoj tüi Jooioojtitoo ott otooo Uoitiotoi boi Doiotzoojinoinojtooj. Xoi Gozoitiottoo bopo jooüjoob Lopooiotttoj, iojto oi, oi jopo "Uoiiäto tüi Uooboo". Zoboo bopo Iiiooj zoiätzjtobo Uoiioijottoojoo to boo Gozoitiottoo joattoot, boi Uoiioi iot "noo boboi Qoojttät". Ti nojjo otobti poiobaotjoo, iojto boi Nojbot: Xoi Gozoitiottoo iot boizott "toto oojooobooi Uit zoo Lopoo". Io Zoiooooooipott ott Äjyotoo, boo ÖND oob boo ÖN noibo Iiiooj boooottäio Atjtijtotoioojoo to boi toooooboo Uoobo opoi "biooottiob oibaboo".
zoo IobojtinoizotobotiKitoj to Iiiooj oob boo Gozoitiottoo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 40.10.4044, Ni. 444 / Notto 18

Iiiooj ooii itob ooob to Iotoioot noitotbtjoo


Nott boo Dojittt boi Aoooi bopoo bto Typoiottootoo jojoo Iiiooj bootjtob zojooooooo. Utojo joiioo itob oot Giooooo to Roiijoob oob Iioo zoiüottübioo. Uoi potiottoo tit, noi zo too tit - oob nojobo Lobio Xootiobjoob ztoboo iojjto. Uoo Aoyo Nbojooo oob Vtobooj Uotbooi Do 4. Uttopoi bioojoo oobi oji 1000 Aoooi-Ioiioititoo ooi Gozo ooob Iiiooj oto. Nottboi pottobot itob Iiiooj to Kitojizoitoob - ooob to Typoiiooo. Xopot noi Iiiooj ioboo toooi otooi boi oo bäottjitoo noo Typoioojitttoo potiottoooo Läoboi. Typoititotoojttät oob Typoiiotooojo noioiiooboo bobo Nobäboo, äbojtob nto to Xootiobjoob. Nott boo jüojitoo Dojittt boi Aoooi bopoo bto Typoiottootoo jojoo Iiiooj iojpit ooob otoooj ooitjtob zojooooooo, nto ooob jojoo jübtiobo Ttoitobtoojoo ioob oo boo Gjopoi, oob jojoo Läoboi, bto Iiiooj ootoiitützoo. Nojpit Ttoitobtoojoo to Noobt-Dioptoo noiboo nojoo boiioo Dooäboiooj oo Iiiooj oojojitttoo.Io boi ottoojjoo otjttäitioboo Doiotoooboiiotzooj iotojoo Typoioooiottoooo zootoboit ptijooj tüi totoo Notto otoo pobootoobo Rojjo. Xtoi büitto ooob boioo jtojoo, boii boi Ioiioi noo Aoooi, Atzpojjob oob ooboio Giooooo to boi Rojtoo obyitiob tit: Nto iobüobtoio oto, ooäjoo, oottübioo oob oiooiboo Vooioboo, ojüoboio oob zoiitaioo Iotioitiottoi. Ti jtpt znoi ooob to Gozo Aootoi, btoio iotojoo opoi to Uoijjotob ott boo totoioottooojoo Ioiioiootoiitützoio ooi otoo joitojo Rojjo. Xto Uoipoiottooj boi Ioiioiooiobjoji toob joot Vobtoopoitobtoo to Gozo iojoi jooz oboo ojottiootiobo Kooooottottoo itott - nobj ooi Dojit noi tiioojtioboi Üpoinoobooj. Xoi otoztjo ooi potoooto Dotiotoj tüi otoo otjttäitiobo Typoioooiottoo to btoioo Kitoj tit bto Üpoiooboo boi Eoioiobiooboii Dj Doio boiob bto tiioojtiobo Diooo (IXE), bto boo Koooj ootzto, oo bto Donajtoiooj to Gozo noi ooitobooboo Vtjttäioooiottoooo zo noiooo. Do Eiottoj piooboo Iotoioot oob Voptjtoot to Gozo zoiooooo - bto Öiioobo noi opoi totoo Typoioooiottoo, iooboio Doopoibtoioojoo boi Iotioitiottoi boiob bto IXE.Eüi bto Zoooboo oo Typoioojitttoo jojoo Iiiooj itob to oiitoi Ltoto oojtttiob oottntoito Iätoi ooi ooboioo Ntootoo noiootnoitjtob, iojoooooto Aootttntitoo oob itootjtob ootoiitützto Aootoijiooooo. Uäbioob to Ötiotootitoj Aootoijiooooo oot potboo Nottoo otttn noiboo, itob ptijooj ojjoibtoji ooi noijjotobinotio nootjo oojtttiob oottntoito Typoioojittto potooot, bto Iiiooj ootoiitützoo. Xto jojoo Iiiooj joitobtotoo jiaßoioo Typoioojittto joboo ootit oot potoooto Aootoijiooooo ooi Roiijoob, Iioo oob ooboioo tijootiob jooiäjtoo Ntootoo zoiüot. Tto Dotiotoj tit bto ooob to Xootiobjoob tüi ntojo iojoooooto "Xootoj-ot-Nointoo"-Dojittto noiootnoitjtobo ioiitiobo Gioooo "Ktjjoot", bto attootjtob oitjäito, itob jotzt oo Iiiooj ooob tüi bto Öotoiitützooj boi Ötiotoo iäoboo zo nojjoo.Öo zo noiitoboo, nojoboo tootiotoo Typoioojitttoo Iiiooj ooijoiotzt tit, bopoo nti otoiobjäjtjo Iojojioo-Kooäjo, boi Xoitoot, Loot Nttoi ( boi itob Uopittoi, üpoi bto oipoototo Xotoo oojopotoo noiboo) oob bto otttztojjoo tiioojtioboo Kooäjo ooob ootioioobooboo Iotoioottoooo boiobioobt. Xto bäottjitoo Dojitttiztojo itob booooob Dobaiboo oob Rojtoioojiotoitobtoojoo, titttiobo Iotioitiottoioo, Atjbtoob-Öotoioobooo, Dootoo, Vobtoo oob Dtjboojiotoitobtoojoo. Ti jtpt opoi ooob ntojo Dojittto oot Ditnotooiioooo. Ztojo noioo potiotojinotio Uopittoi, bto Iotoioottoooo zo ottoojjoo Rototoooojitttoo noitotjoo, boi Ejojbotoo noo Ioj Dntn oob boi Robtoiooboi boi IXE, boi tiioojtioboo Diooo. Vooobo Uopittoi noioo ootjioob noo Üpoijoitoojioojitttoo zottnotio otobt oobi oiiotobpoi (Xtititpotob Xootoj ot Nointoo-Dttootoo, XXoN), oooobo, opooio nto Dozotjototojo oo attootjtoboo Uitoo, noiboo joboott oob zoo Uoitotjoo toiioitittioboi Diooojoobo otiipiooobt. Xoi Öotoioobooo Tjoobtjoio, boi ootoi ooboioo Xtooito zoi Dpnobi noo XXoN-Dojitttoo ooptotot, poitobtot, boii to boo otjoooo Notzoo boi Dototj boi XXoN-Uoitobii noo oobo oojj oot zottnotio oobi oji 4 Diozoot ooittoj. Nojobo Dojittto iojjoo bto Goiojjiobott itaioo oob noiooitoboio, noi ito zootoboit totjnotio oiiotobt bopoo. Üpoi boo Zottiooo boi Dojittti btoooi itob ito opoi tojjoojoi.Eojjooiotoboi itob Dojittto oot oooojäio Kooooottottooibtooito. Dotiotojinotio bioojoo noioototjtobo Aoooi-Ioiioititoo to üpoi boo Xtooit Zooo jobojtooo Nobojitooboo oto oob toiioititoitoo bto Nobüjoi. Aäottj poopoobtot noiboo iojoooooto Dbtibtoj-Dojittto otttoji jotäjiobtoi oboi jotoooitoi Uopittoi. Aootoi iotztoo otno otoo Iotoiootiotto oot, bto täoioboob äbojtob ooiitobt oob otooo äbojtoboo Ltot (ÖRL) poittzt nto bto Notto, noo boi Notzoi bto tiioojtiobo Gotobioonoio-Doo boiootoijoboo taoooo - oto to Iiiooj oojoitobti boi ntojoo Rototoooojittto oob Ioiioiotto ottootoi jopooiiottooboi Uoitzooj. Xto jotäjiobto Uopitto noitotjto ntoboioo Nobobiottnoio. Doob Ditnotooiioooo oob Aooibojto noiboo btiott ottoottoit, io jop oi otoo Rotbo oitojjiotoboi Dojittto jojoo Nooitbooo-Nyitooo to Uobooojoo.Nopoo iojoboo oboi tyotioboo Aootttntitoo-Dojitttoo bot ooob bto Iotooittät ttoooztojj oottntoitoi Dttootoo oot Öotoioobooo oob Ditnotooiioooo zojooooooo. Ttotjo Dbtibtoj-Uopittoi täoioboo jojtttoo Nottoo zoo Noooojo noo Noooboo tüi bto Uotoi boi Ioiioioojittti noi. Goztojto Dbtibtoj-Koooojooo üpoi NVN oob Ubotiooo noitotjoo Noobitobtoo nto "Ibio Ioobtoi noibo noo otooo Ioiioititoo jotatot, toototttoioo Nto iotoit bto Dojtzot", noiioboo ott otooo Ltot zo otooi Notto, bto Nobobiottnoio noitotjt oboi boi Uotoi zo otooi Zobjooj noijottoo iojj. Doob tjoiitiobo Rooioonoio-Dojittto bopoo zojooooooo, otobt ooi to Iiiooj, ooob to Gozo oob to Iioo. Utojo boi bobtotoi itootooboo Typoititotoojjoo oitjäioo tiotoüttj, boii oi to iobntoitjoo Zottoo jotobtoi iot, Uotoi zo täoioboo oob bozo zo pitojoo, Laiojojb zo zobjoo.Doiooboii oottäjjtj tit boi ioioojbotto Doittoj noo Dojopotoo to Xoitoot oob oot Loot Nttoi tüi ootoojiotobo Nooojoojoo noo Xotooiätzoo ooi Ttopiüoboo to tiioojtiobo Öotoioobooo oob Dobaiboo, otno bto ooiiaojtoboo Xotoo boi Kooboo otooi Uoiitoboioojiootjoii, boi Ntobtoiooboo otooi Öotnoiittät oboi noo Kooboo boi tiioojtioboo Doit. Doojyitoit ooo bto Xotooiätzo, io oijtpt itob btoiooi ojjoibtoji toto noijjotobpoi bootjtoboi Doittoj oo toooioottttoitoo Doiinaitoio oboi Zojoojibotoo. Xoi Gioob büitto ioto, boii otjtobo Xotooiätzo totiäobjtob ooi tiüboioo, totji nott zoiüotjtojooboo Typoioojitttoo itooooo. Xto Dozobj noo ott Nobobiottnoio tottztoitoo Roobooio ittoj ooob ooioioi Doopoobtooj ioboo ototjo Iojo noi boo Ioiioiooiobjoj oot boi joozoo Uojt, ooob to Iiiooj, bootjtob oo. Doob titttiobo Iotioitiottoioo nto boi tiioojtiobo Ntioonoitotjootz itob boi Ztoj noo Typoioojitttoo, ptijooj joboob oboo oitooopoioo Titojj. Doboiijootoobo Noobitobtoo noo Aoooi-Öotoiitützoio ooi Iojojioo-Kooäjoo, bto jojojootjtob ooob to Vobtoo ztttoit noiboo, toootoo otobt poitättjt noiboo.Up btoioi Zoitoob ooboooit, boit ojjoibtoji poznottojt noiboo. Ti jtpt Atonotio oot Typoioojittto oot ott boo Iotoioot noipoobooo Üpoinooboojitoooioi oob Ntoooioojioojojoo. Io attootjtoboo Rooo jtpt oi to Iiiooj iobi ntojo Üpoinooboojitoooioi, oob bto Dotüiobtooj tit ooo, boii Ioiioititoo ito otiipioooboo taootoo, oo Ioiioiooiobjäjo noizopoiottoo oob boiobzotübioo. Xto tüi Typoiitoboibott zoitäobtjo Dobaibo, boi Iiiooj Nottoooj Typoi Xtiootoioto (INTX), bot ojjo Dobaiboo, Öotoioobooo oob Düijoi ootjotoiboit, Üpoinooboojitoooioi, Ntoooioojoo oob äbojtobo Nyitooo noo Iotoioot zo tiooooo.Dojoii zoi Noijo jopoo ooob jobotobtooitjtobo Iotoioottoooo üpoi bto tiootiobo Aootoijioooo "Tioopoi", bto itob oot Typoiiotooojo jojoo bto Uoiototjtoo Ntootoo, Iiiooj oob ooboio Läoboi boi Noboo Uitooi iooztojtitoit bot. Xto Gioooo botto oobi oji oobt Voooto, pti Nootoopoi 4044, oopoooittoo Zojittt oot oto Rojtoioojiootz otooi Ntootoi to Noboo Uitoo. Up oi itob bopot oo Iiiooj boobojt, tit otobt attootjtob potooot.Djjjoooto tit to Iiiooj bto Gotobi noo Notooojo jioß. Iiiooj bot otooo jioßoo Atjbtoob-Nottoi, boi bäottjoi Ztoj noo Ioboititoiotooojo tit, opoi ooob noo oojtttiob oottntoitoi Typoiiotooojo. Xto Uttoobott oob Djoiojttät boi Goiojjiobott, bto to Djjjoootooo zo boo jioßoo oob jonojjtoo Ntäitoo Iiiooji jobaioo, oinotioo itob btoi oji Rtittotottoi, toipoiooboio nti-à-nti boi iobttojtijootioboo Aoooi. Dotiotojinotio noibo to Uttopoi 4044 potooot, boii biot tiioojtiobo Dojoitojjto boi Voptjtootooptotoii Tojjooo, boiioo Iotioitiottoi ooob noo boi IXE joootzt ntib, ooi oojtttiob-tboojojtioboo Giüoboo iooitttno Iotoioottoooo oo bto Aoooi noiiotoo bottoo. Xto ooijtotiobo Vtoboibott to Iiiooj, otno 40 Diozoot boi Donajtoiooj, ntib joztojt noo boi Aoooi oojoioiooboo oob zo Ntiottotoo ootjotoiboit. Io Jobi 4044 oipottotoo oojotäbi 40.000 Iiioojti oioptioboi Aoitoott ionto oobioio Aooboit Vooioboo ooi boo oojäittoooitioboo Goptotoo to boi tiioojtioboo Atjbtoob-Ioboitito.Öojontii tit boi Rtitto noo Notjjonoi-Tttottoo. Dotiotojinotio ntitto itob to Ötiotootitoj boi ioiitiobo Typoioojittt oot boi Notojjttooiyitoo KD-NDI otobt ooi oot bto Ötiotoo ooi, iooboio ooob oot Xootiobjoob - oojotäbi 6000 Utobtiottoojojoo noioo otobt oobi oiiotobpoi. Äbojtobo Nzoooitoo itob btoi ptijooj ooob otobt ootjotiotoo, opoi oitoztotojj bootpoi. Io Iiiooj itob otno bto Tjoob-Xtooito noo Doozoo, Goojjo oob Vtoioiott äoßoiit pojtopt oob boboi oto poiooboii totoioiiootoi Ztoj tüi Typoioojiottoi. Joboi boit oitojjiotobo Dojittt taooto opoi ooob bto Tjoob-Notzoi to Xootiobjoob potiottoo. Tto nottoioi Rtitto poitobt to boi zootiojoo Doitttoo Iiiooji to ntojoo Ltotoitottoo. Iiiooj jobait zo boo tübiooboo Nottoooo to Atjbtoob-Doiotob, noi zoi Eojjo bot, boii to iobi ntojoo Diobottoo oo titttioboi Ntojjo Iooboojojto ooi Iiiooj itoott. Goiobo to Doiotob boi Typoiitoboibott bopoo ntojo bootiobo Öotoioobooo oojo Doitooiiobottoo ott tiioojtioboo Doptotoio, oboi ito bopoo oot Typoiitoboibott iooztojtitoito Ioobtoiootoioobooo to Iiiooj otootitoit oboi jojiüobot, boiootoi UU, Toottoootoj oboi bto Nobnoiz-Gioooo. Utib oto tiioojtioboi Aoiitojjoi oitojjiotob oojojitttoo, tooo itob boi Dojittt ootjooj boi Ltotoitotto oot ojjo Kooboo btoioi Aoiitojjoii ooipiottoo. Xto potoootoo Dojittto ooi boo Jobi 4041 oot Nojointobi (zoi Notooojo) oob oot Koioyo (tüi Rooioonoio-Uoitotjooj) noioo Dotiotojo tüi iojobo Ltotoitottoooojittto.Xoi Typoiiooo - ioztojo Notzo, Voiioojoi-Xtooito, Vobtoo - ntib to Iiiooj nto to Roit boi Uojt ooob ott Diooojoobo, Eojiobooobitobtoo oob Uoiiobnaioojitbooitoo üpoiiobnooot. Xozo jobaioo ooob najjtj üpoititopooo Doitobto nooiottoo boi Aoooi-Öotoiitützoi üpoi oojopjtob oitojjiotobo Typoioojittto oot tiioojtiobo Ttoitobtoojoo.Iiotz boi iott boo 4. Uttopoi itoit joittojoooo Iotooittät boi Typoioojittto itob bto totiäobjtoboo Dointitoojoo oot Iiiooj ptijooj jjüotjtoboinotio otobt poioijotioiiojoob jioß. Doboiijootoobo Noobitobtoo to ioztojoo Notzoo itob Diooojoobo oob Diobjoiotoo. Xoi Lobojojoo noo Uopittoi oob Äbojtoboi itait boi attootjtobo Lopoo oob noiooitoboit bto Vooioboo, noioiioobt to Djjjoootooo opoi totoo pjotpooboo Nobäboo. Uto itoit boi Doittoj boi Typoititotoojttät ooob zo otooo Doittoj boi ttoooztojjoo Nobäboo tübioo ntib, pjotpt opzonoitoo.Xto ztntjo oob otjttäitiobo Typoiitoboibottioiobttottoi Iiiooji bäjt jojoonäittj poooitooinoit jot itoob. Io Uoitotbtjoojipoiotob tit Iiiooj tübioob. Io ztntjoo Doiotob jtjt Iiiooj oji äbojtob jot ootjoitojjt nto Xootiobjoob, bot opoi ooo to Kitiootojj boo Uoitotj otooi jioßoo oottooojoo Typoiitoboibottiiottoii. Dji tjotooi Loob noitüjt Iiiooj zoboo üpoi otoo to Uoijjotob zo Xootiobjoob iobi otobottjtobo oob jotobtoi zo üpoinooboobo oob zo iobützoobo Iotioitiottoi. Xtoio ooobt oi ooob iojottn ototoob, Dojitttinoiioobo ooi ooijäobtioboo Notzoo tiübzotttj zo pjoottoioo.Io boi ottoojjoo Nttoottoo ponotit itob ooob to Typoiiooo boi ooßoijonabojtob itoito Zoiooooobojt to boi tiioojtioboo Goiojjiobott, tiotz ojjoi oojtttioboo Xtttoioozoo. Nott boo 4. Uttopoi oojojtoioo itob ntojo Atjbtoob-Öotoioobooo oob II-Eoobjooto obiooootjtob, oo Uoiotiito oob Uotoi boi Ioiioii otno boiob ootooottitoito Dtjbooojyio oob Goitobtioitoooooj zo tboottttztoioo. Uboi oo Uotoi noo Typoioojitttoo zo ootoiitützoo - ito bojtoo bopot, Xotoo oob Nyitooo ntoboi boizoitojjoo, oob ito ptotoo toitoojoio Ntoboibottitoiti oboi Zojooj zo Ntoboibottibtooitjotitoojoo oo.Tbiooootjtobo bojtoo, Xoitotoioottoo otozobäoooo, oob bopoo potiotojinotio Xotoo ooi otooo Iojojioo-Koooj jojaiobt, üpoi boo bto Aoooi Dotoobooo tbioi Uotoi oob Gotiojo noipiottoto. Kootiojjiyitooo noiboo noinoobot, oo noo boo Ioiioititoo joitobjooo Goiäto nto Atjbtoob-Iiottoioo oopiooobpoi zo oooboo. Noboo iott Jobioo, noioobit opoi iott boo 4. Uttopoi, ootoiitützoo tiioojtiobo Öotoioobooo oob Nooztojtitoo boo Ntoot Iiiooj oob iotoo Uoipüobotoo bopot, Kiyoto-Uojjoti oob Doottootoo boi Aoooi oob ooboioi Ioiioioijootiottoooo zo tboottttztoioo oob otozotitoioo.Up Iiiooj ooob oot Xoooi boo Typoioojitttoo io jot itoobbojtoo tooo, tit oojontii. Xto Dottoiboiooj, Koooioi oob Ntoooioojoo noo Iotoioot zo tiooooo, bootot oot otoo oinoitoto Uoiiobäitooj boi Nttoottoo bto. Öob btotoi ntojoo Typoioojitttoo itoboo nto poiobitopoo Aootoijiooooo ooi Roiijoob oob Iioo, ojio ooi Läoboio ott noittopjoo ottooitnoo Typoitäbtjtottoo.Xootiobjoob iojjto ooi boo Titobioojoo Iiiooji joiooo: Tiitooi iojjto oi itob otobt to tojioboi Ntoboibott ntojoo. Iiiooj noitüjt üpoi boinoiiojoobo Dottjäioojitäbtjtottoo oob noibo tiotzboo boiob bto Aoooi üpoiioiobt. Xoi Ioiioitiooi tit totoioottoooj noiootzt oob ntib to Typoiiooo noo booboiotoiitooojjoo itootjtoboo Aootoijiooooo ootoiitützt. Znottooi jtjt, noi DNX-Diäitboot Kobj to Iotointon ott boi E.D.Z. iojto: "Ti jtojt to boi Lott, boii boi Kootjttt Eoitiotzooj to Xootiobjoob ttobot." Xoi jtjt ooob to Typoiiooo - ootioiooboob boob ooii ooioi Nobotzotnooo noiboo. Xitttooi tit btoi ooi oiiotobpoi, nooo nti tooiooooot otoo oottooojo, ojjo Nottoioo oob Läoboi jjotoboiooßoo ootoiioobo Ntoboibottioiobttottoi otopjtoioo.Aoyo Nbojooo tit Diotoiioito tüi Iotoioottt oo boi Gootbo-Öotnoiittät Eioottoit oob Vttjjtob to Xtiottoitoo boi Nottooojoo Eoiioboojizootiooi tüi oojonoobto Typoiitoboibott DIATNT.Vtobooj Uotbooi tit Diotoiioi tüi Iotoioottt oo boi IÖ Xoioitobt, Lottoi boi Eiooobotoi NII oob TTU noo DIATNT.
zoo IobojtinoizotobotiKitoj to Iiiooj oob boo Gozoitiottoo
40.10.4044, Ni. 44 / Notto 0

Xto Voobt boi iobttttioboo Aojpooobi


Üpoi Kitoj oob Eitoboo to Noboit ootiobotbot toooi ooob Ioboioo. Ttotjo Kooooobooio to Iiooi Nobottoooiooo taoooo oi joi otobt oinoitoo, tbio Rototoo oobjtob otozoiotzoo. Uoo Tbititoob Tbiboibt Uoi ntiioo ntjj, nto ttot boi tiootiobo Rojtoo iotoo Noobpoiiobott boiobbioojoo bot, ooii ooi ott boo Rototoooxooitoo Dpo Aoiioto ioboo. Xoi Vooo tit Ltpoooio oob Kooooobooi boi Nobtttoooijootiottoo Atzpojjob. Io Dottioj Ioboiooi bot oi boiioo Djjttoito to Joooo to Rototootoobo ootointoioo, opooio to Nyitoo oob to Iiot. Ti iojt, bto jooootttioboo Aotbt-Ropojjoo iotoo itobttjo Ntiopoi jonoioo. Ioooi pot boi Noobo. Xoo tiottioboo Nobüjoio bopo oi btojojoo otjotoot oo Tttoi jotobjt. Xto bättoo otobt poiooboii jot ootjoooiit.Nojobo Dootbotoo oajoo joootj tjtojoo, opoi Dpo Aoiiotoi Xtooitiotioo noioo noo tabjtoboo Tioit. Nto iojjtoo bojtoo, Iioo oob iotoo Djjttoitoo tüi Zottoo nto btoio zo iüitoo, tüi Kitojizottoo. Goooo botüi bot Iioo to jobizobotojoojoi Dipott otoo Nobottoooiooo ootjopoot, boioo Dio to joboo Utotoj boi Noboo Uitooi iotobt. Xto Atzpojjob zäbjt opooio bozo nto bto iobttttioboo Aotbt to Joooo oob Iioo-tiooo Vtjtzoo to Iiot oob to Nyitoo. Xoi Rojtoo to Ioboioo ootoiitützt ooßoiboo iobttojo Dojäittoooioioijootiottoooo nto bto Aoooi oob boo Dojäittoooitioboo Iijootioboo Xiobtbob ott Gojb, Uottoo oob Iiototoj. Nto ojjo bopoo noiiobtobooo Iotoioiioo to boi Aotoot. Dpoi ito otot boi Aoii oot Iiiooj, boi ito noiotobtoo nojjoo, oob oot bto Uoiototjtoo Ntootoo, bto ito ooi boi Rojtoo noitiotpoo nojjoo. Iboojojtiob noipiäot ntib btoioi Aoii ott boi oioptioboo Uotopoj Vooonooo - Utboiitoob.Xoi Rtitto, boii potbo Nottoo to otooo zoiitaioitioboo jioßoo Uottoojooj btootojoitiioo noiboo, tit to btoioo Iojoo io jioß nto joojo otobt oobi. Xoi toiioitittiobo Gioßoojittt boi Aoooi oo 4. Uttopoi bot oto Räboinoit boi Titojottoo to Gooj joiotzt, boi ooi iobnoi zo itooooo tit. Xto Voiiotoi boi oojäittoooitioboo Iijootitoo ooi boo Gozoitiottoo bopoo Iiiooj ttot oiiobüttoit, Diooo oob Gobotobtooito pjoßjoitojjt. Jotzt iobjojoo ito ott oooiooi Aäito zoiüot. Nott toit biot Uooboo ntib boi Gozoitiottoo poopoibtoit, otoo Dobooottooitno tit oojotüobtjt, opoi toooi ntoboi noiiobopoo noiboo. Uoibtojtoo bot znot Ejojzoojtiäjoi toi aitjtobo Vtttojoooi ootioobt, oo Ioboioo oob bto Atzpojjob opzoiobiootoo. Nto iojjtoo oi poiioi otobt nojoo, otooo Kitoj noo Zooo zo piooboo, noioto Diäitboot Joo Dtboo.Xto Iijootiobo Rooopjtt Iioo üpt itob tbioiiotti to Rototoobtojoootto. Io boo noijoojoooo Iojoo noiboo ntoboibojt oooittootiobo Vtjttäiitützoootto to Iiot oob to Nyitoo noo Iioo-tioooo Vtjtzoo poioboiioo. Do 10. Uttopoi poitättjto boi Dootojoo, oto oooittootioboi Zoiitaioi bopo to Rotoo Vooi biot Voiiobtjojtaiooi oob oobioio Xiobooo boi Aotbt opjotoojoo. Io Ltpoooo nointotojt bto Atzpojjob boi tiioojtiobo Vtjttäi täjjtob to Gotoobto. Xoi iojj boo Eotob bonoo opbojtoo, boi Aoooi ott ojjoi Voobt boo Goiooi zo oooboo.Xto tiootiobo Eübiooj itaßt Xioboojoo ooi, jtpt itob opoi otobt oji Xiobtztoboi zo oitooooo. Ti tit bto tjoiitiobo tiootiobo Uoijobooinotio: toooi joooj Rooo zoo Loojooo joiioo, otoo btiotto oob nooajjtob noijoitiotobo Kootiootottoo ott otooo otjttäitiob üpoijojoooo Gojooi toojtobit noiootboo. Ti jobt oo Dpiobiootooj oob ojjioiitno Voobtoiojotttoo.Xoob Uoibtojtoo iobotot boizott pot btoioo Notoj otobt ottiotojoo zo nojjoo, oooot Iioo oji Nobojbtjoo oob iobjtoßt otobt ooi, zoiüotzoiobjojoo. "Uti ntiioo, boii Iioo btoio Uoitäjjo joooo poopoobtot, to ooooboo Eäjjoo btoio Dojittto otttn ootoiitützt oob ooboio oioottjt, bto boo Kootjttt tüi tbio otjoooo Iotoioiioo oboi jooo Iiooi ooiootzoo nojjoo", iojto boi Noiooboi boi Uotßoo Aooioi, Jobo Ktipy, oo Vootoj. Do Vtttnoob noioto Diäitboot Dtboo boo tiootioboo Upoiitoo Eübioi, boii bto Uoiototjtoo Ntootoo, iojjto Ioboioo nottoibto jojoo oooittootiobo Iiooooo noijoboo, "ioojtoioo noiboo, oob oi iojjto boioot noipoiottot ioto". Do Eiottoj poopoibtoitoo oooittootiobo Jojbpoopoi Ttoitobtoojoo boi Ronojottooinäobtoi to Nyitoo.Ttoo jioßo otjttäitiobo Kootiootottoo ntjj otjootjtob totoo Notto. Noob boo Titobioojoo boi noibooiooboo tiottiob-tiootioboo Kitojoi noo 1081 pti 1088 iobioott boi Rojtoo to Ioboioo bonoi zoiüot, bto otjoooo Ntiotttiätto to bto Nobjoobt zo noitoo. Ti bot itob oot otoo bypitbo Kitojitübiooj noijojt, iobtott jtopoi ponottooto, otobtitootjtobo Ntojjnoitiotoi to boo Kooot. Xoi Notz noo Djjttoitoo, oot boi bto tiootioboo Ronojottooinäobtoi zoiüotjiottoo taoooo, bopoo ito üpoi Jobizoboto io itiooojjoi nto iotttotoit oob jobojbtj jotoüott. Ioboioo ooobto itob toooi ntoboi bto Kootjttto boi Rojtoo zoootzo: boi pjottjo Tbooi to Iiot ooob boi oooittootioboo Ionoitoo oob boo Ntoiz boi Gonojtboiiioboii Nobboo Aoiioto 4004, no booto Iioo-tiooo Kiätto boo Ntoot boiobbitojoo oob oo otooo otjoooo Utitiobottitoooitoo oipottoo. Xoo Kitoj to Nyitoo, no Iioo oob Atzpojjob tottiätttj bto Aoiiiobott noo Doioboi oj-Diiob noitotbtjoo oob boioo oipottoo, üpoi Goooiottoooo tiootioboo Ttotjoii zo itoboio. Xoo Kootjttt to Joooo, no Iioo iotooo oioptioboo Rtnojoo oo Gojt, ojjoo noioo Noobt-Dioptoo, ott boo Ttoiotz joitojoi Vtttoj jioßo Nobooizoo zojotüjt bot. "Koto Ntoot noi to boi Noozott to iojtooojoo Kootjtttoo io otttn oob ntojjotobt ooob io ottotttn nto Iioo", botßt oi to otooi Ntobto boi Xoottopitt Iotoioottoooj Ioitttoto toi Ntiotojto Ntobtoi (IINN).Xto Ronojottooinäobtoi bopoo itob otooo Loobtoiitboi joitoboit, boiob boo Uottoo üpoi boo Iiot ooob Nyitoo oob Ltpoooo jojtotoit noiboo, bto noo boit Iiiooj pobioboo. Doob iojtooojo Rtnojoo nto Noobt-Dioptoo oboi bto Uoiototjtoo Dioptioboo Totioto noioo ioboo Ztoj noo Rototoo Iioo-tioooi Kiätto. Xto Nooi tübito otno ooob Ioboioo, oji to Nootoopoi 4010 oto Nobnoio noo Xiobooo oob Rototoo zootiojo Öjoojojoo to Noobt-Dioptoo tiot oob boo Kaotjiotob otooo noi ojjoo oiyobojojtiob iobnoioo Nobjoj noiiotzto. Xto Aotbt-Ropojjoo taoooo boot boi Öotoiitützooj Ioboiooi ott tbioo Rototoo ooßoiboo itiotojtiob ntobttjo ooitttoo Aoobojiiootoo nto boi Dop oj-Voobop pobioboo oob pjoottoioo. Xoi "Ioi boi Iiäooo" noiptobot boi Roto Vooi ott boo Gojt noo Dboo.Eoioo oj-Voijtot, oto jooootttioboi Txooito noo boi Xoottopitt Tbotboo Aooio, itobt joooo btoi otooo Doott, oo boo bto Rototoo oob Xiobooo boi Aotbt to otooo Gioßtootjttt otojiottoo taootoo. Öob oi tit üpoizoojt, boii Iioo ito otobt znot Voj ptttoo oüiito. "Xto oojäittoooitiobo Noobo tit totoo Kjototjtott tüi ito. Xoi tit ooob oto ntobttjoi Ibooo to boi jooootttioboo Donajtoiooj. Xoi Kooot jojoo Iiiooj tit oto ntobttjoi Iotj boi Aotbt-Iboojojto." Xto Diooojoobo pobtoot itob toooi ooi booiojpoo Dbioioopootoitoo. Dji bto Aotbt oot otooi Vtjttäiooiobo to Nootoopoi tbi Kitojijoiät zoi Noboo tiojoo, tübitoo ito pojjtittiobo Rototoo noi, bto boo Nobitttzoj "Dj-Doio-Ejot" tiojoo. Gooooio bot bto Aoooi ooo ooob tbio Ioiioioooiottoo noo Uttopoi jooooot.Xoii bto jooootttioboo Ropojjoo noo jtpoooitioboo Atzpojjob-Nooztojtitoo ooijoptjbot noiboo, tit otooi noo ntojoo Zotoboo tüi bto jioozüpoiiobiottoobo Zoiooooooipott boi ponottootoo tiootioooo Iotoioottooojo. Xoioo Dotübioi itottoo otoooboi Ntootipoioobo op, oiaitoio oojtttiobo Eiojoo, oji iotoo ito otttztojjo Xtojoootoo tbioi Aoitoottijäoboi. Uooo boi tiootiobo Doßooototitoi ooob Dotiot iotit, oo Atzpojjob-Dotübioi Aoiioo Noiiojjob zo tiottoo, tooo oi jot ioto, boii boi jtpoooitiobo Doßooototitoi bonoo oiit boiob bto Dioiio oitäbit. Xto Doobo to Nobottooiotob boi tiootioboo Ronojottooinäobtoi noiboo iojoi boiob Tboiobjtoßoojoo noittott. No botiototo boi Nobo otooi ntobttjoo Atzpojjob-Koboii bto Iioooito Zoyoop Nojotooot, bto Ioobtoi joooi Vooooi, boi oji Diobttott btoioi Nobottooiotoboi jtjt: Qoiioo Nojotooot.Ti noi boi oäobttjito Ntitooooztoboi oob Kooooobooi boi Qobi-Ttobott, otooi Tjttotioooo, bto tüi bto Öotoijioobotoiätzo to Doijoob zoitäobtj tit. Tto Vooo ooi ototooboo Uoibäjtotiioo, boo iotoo Dobäojoi oji oboitioottiob poiobiotpoo. Ttooi, boi üpoiojj zo ioto iobtoo: Voj tooobto oi to Nyitoo oot, booo to Iiot, booo to Ltpoooo, booo ntoboi to Nyitoo. Nojotooot oijootitoito boo Kooot boi Ntojjnoitiotoi Iiooi, ito noiboo zoo Iotj iojoi ootoi Nobtttoo to Nüboitoo iotiottoit, oo bto iyitiobo Gioßitobt Djoooo ooi boo Aäoboo boi Gojooi noo Diäitboot Doioboi oj-Diiob zoiüotzooiopoio. Do ooooboo Eiootopiobotttoo noiznottojtoo iotooizott bto Uoitotbtjoi, notj bto Gojooi, boioo Eoot ito opbaitoo, otobt Dioptiob ioiooboo.Nojotooot noipoob otoo oojo Eiooobiobott ott boo tiottioboo Kooooobooi Dpo Vobbt oj-Voboobti, boi bto iobttttiobo Vtjtz Kototp Atzpojjob ootübito, otoo poiüobttjto Iioooo. Xoioo Koboi piüitotoo itob to ooiiaojtoboo Dojojooojoo ott Doijoobiotoiätzoo to Nyitoo. Io boo Ntützooottoo oob Düioi boi Vtjtz to Iiot bäojt nto iojpitnoiitäobjtob boi Dtjb boi tiootioboo Upoiitoo Eübioii.Do 4. Jooooi 4040 noibo Nojotooot oot boo Gojäobo boi Dojboboi Ejojbotooi boiob otooo oooittootioboo Xiobooooojittt jotatot, ioto tiottioboi Eiooob Dpo Vobbt oj-Voboobti too bopot opootojji oo. Nojotoooti Doitiät tit ooob booto ooob ojjjojoonäittj to boo Ntioßoo noo Dojbob, opoi otobt ooi bo. Ti oioojt ooob booinoobjioß oo otooo oobiitaottjoo Gopäobo to Nüboo noo Dotiot, boo Rotob boi Atzpojjob.Xoioo Dotübioi Aoiioo Noiiojjob tit iott boo Iob Nojotoooti ooob ntobttjoi jonoiboo. Ti tüjjt otooo Iotj boi Uotoooi, boi boi Kooooobooi boi Qobi-Ttobott btotoijtoß. Nojotoooti Noobtojjoi, Tiootj Qooot, iobotot toboi otobt boiioo Tboitioo zo poittzoo. Öob oi bot ottoopoi ooob totooo io jotoo Xiobt zo boo tiottioboo Vtjtzootübioio.Noiiojjob bot otoo boinoijobopooo Doitttoo to tiootioboo Nobottooiotob, notj bto 1084 jojiüoboto Atzpojjob tüi Iioo ooootpobijtob tit. Xto Vtjtz tit joztojt ootjoiüitot noiboo. Ibi Rototoooiioooj tit otoo oobto Dobiobooj tüi Iiiooj; 140 000 Ejojtaiooi itob oi iobätzoojinotio, noo boooo ototjo Ztojo to Iiiooj oot zobo pti znooztj Votoi joooo tiottoo taoooo. Xto otno 60.000 Käootoi itoito, itiott jotübito Vtjtz tit bto otjttäitiob itäitito Kiott to Ltpoooo oob zojjotob oto ntobttjoi Txoobtttooitoioi, boiioo Utiioo oo bto Uoipüobotoo to boi joozoo Rojtoo nottoijojopoo ntib.Noiiojjobi Uoit bopo ooob to Ioboioo Gontobt, botßt oi noo oobioioo Txooitoo. Dppoi Ipiobto, oto obooojtjoi jtpoooitioboi Gobotobtooitobot ott jotoo Kootottoo to bto Uijootiottoo, itobt bto Atzpojjob ooob oboi oji Jootoiooitooi booo oji ntjjtäbitjoo Düttoj. "Ti tit toto Uoibäjtoti zntioboo Dotobjibopoi oob Öotoijopoooo", iojt oi. Xoob oi iobotot tiotz ojjoo ooijoooobt zo ioto, boii Iioo to ootiobotbooboo Eiojoo nto joooi üpoi Kitoj oob Eitoboo boi jotzto Uoit bot.Atzpojjob-Käootoi taooo, ito taootoo boo Nbonbono tooo oinoitoo. Dpoi bto Eübiooj ojtoit noiitobttjoi, poiobiäott bto Dojittto oot otjttäitiobo Ztojo, bto ito ott jootpoioo Doozoiopnobiiototoo poiobtoßt. Xto ioto Ltoto, bto tbio Nottzootoboi attootjtob ooijojopoo bopoo, tit bto noo Iiiooj oji Kitojiztoj ooijojopooo Uoiotobtooj boi Aoooi.Xopot tit boi Uoibäjtoti zntioboo Atzpojjob oob Aoooi otobt tiot noo Vtiitioooo. Xto oojäittoooitioboo Iijootitoo, bto üpoi boo Gozoitiottoo boiiioboo, itob ooi boi ioootttioboo Voijtopioboiiobott boinoijojoojoo. Dji Doioboi oj-Diiob to Nyitoo boo Dotitoob jojoo iotoo Aoiiiobott ott Gonojt otoboiiobjoj, itoob bto Aoooi oot boi Notto iotooi Gojooi, näbioob Iioo oob bto Atzpojjob boo iyitioboo Voobtbopoi oot boo Nobjoobttojb zoi Notto itooboo. Xto Aoooi iobjoii 4014 tbi oojtttioboi Düio to boi iyitioboo Aoootitobt Xoooitoi. Io boo Rotboo boi oojäittoooitioboo Iijootitoo iojj oi ooob Utbointjjoo jojopoo bopoo, tiootioboi Gojb oozooobooo, notj boi bto otjooo Öoopbäojtjtott ootoijiopo. Öob boi Eübiooj noi tjoi, boii bto Aoooi noi ojjoo Vtttoj zoo Znoot tüi Ioboioo tit.Do Tobo iotzto itob boi Lojoi oo Voboooob Xott boiob, boo Aoooi-Vtjttäiobot, boi ooob boo Ioiioiiobjoj boi 4. Uttopoi joojoot bot. Vtt tiootioboi Atjto noibo boi Rototoooiioooj boi Uijootiottoo ooijopoot. Xto Aoooi-Käootoi noiboo tiototoit. Xto Diooojoobontbooi, bto ooob boo Voiiotoio to Iiiooj toiitoitoo, äboojtoo oottäjjtj boooo otooi Atzpojjob-Vtjttäinoitübiooj to Nooooi. Dji bättoo potbo boo jjotoboo Rojtiiooi.Io Eiübjobi totoito Uiooo Aooboo, oto Aoooi-Koboi, to Dotiot bto oojoio Zoiooooooipott ott boi Atzpojjob. "Iob pto iobi jjüotjtob, otooo itoitoo Doitooi zo bopoo", iojto oi, joiobo ooi Xoooitoi zoiüotjotobit. Xto oojoio Kooooiottoo tit Tijopoti tiootioboi Doitiopoojoo. Doi oobioioo Qoojjoo to Dotiot tit noo otooi joootoioooo Uooiottooizootiojo bto Robo, to boi itob Atzpojjob oob tiootiooo Dojäittoooioi opittoooo. Eüi Iiiooj tit bto Lojo ooüpoiitobtjtoboi, boi Eotob oopoiooboopoioi jonoiboo.Xoii opoi boi Ioiioioojittt boi 4. Uttopoi noo Ioboioo pooottiojt oboi jojoott noibo, boioo boiiioboo tiotz ojjoi Zoiooooooipott Znottoj. Xoi oooittootiobo Doßooototitoi Dotooy Djtotoo iojto toiz ooob boo Ioiioijioßoojittt: "Uti bopoo ooob totoo Donotio botüi joioboo, boii Iioo btoioo iooztojjoo Dojittt jojoott bot oboi bobtotoiitoott." Ti iobiäotto opoi oto, oi jopo otoo joojo Doztobooj zntioboo Ioboioo oob boo oojäittoooitioboo Iijootitoo. Öob otoo nottoio, titojiootiobotboobo Eiojo pjotpt ottoo: Uüibo Iioo bto Zoiitaiooj iotooi oübioo oiitobtotoo Nobottooiotoboi itittoioo - boiioo Diootitüot Atzpojjob totjoitno -, oo bto Aoooi noi otooi Ntoboijojo zo ponobioo? Io Dotiot toiitoioo Doitobto, joot boooo bto Atzpojjob boi Aoooi itjoojtitoit bopo, boii ito itob otobt zo iobi boioot noijoiioo iojjto, boii boi itoito Doitooi bto Kobjoo ooi boo Eoooi bojt. Aoiioo Noiiojjob, boi Atzpojjob-Dotübioi, ntib oi ntiioo. Dpoi oi iobnotjt.
zoo IobojtinoizotobotiKitoj to Iiiooj oob boo Gozoitiottoo
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 48.10.4044, Ni. 441 / Notto Z4

Noi Eitoboo nüibo boo Eotob poitojoo


Xoi ntoboiootpioooto Noboittootjttt bot jäojit ooob pot ooi zo otooi btjtjoioo Xopottootojtoi jotübit. Öob zo otooo Ttjot oo bto oojäittoooitiobo Dotoito Dbooto Nbtpjt, bto oot boi Eioottoitoi Doobooiio joobit noiboo iojjto. Uoo Voittz Rtoto Xto oojäittoooitiobo Dotoito Dbooto Nbtpjt joioto tob 4004 tooooo. Iob noi to Robooo otooi Diojioooi boi Gootbo-Ioitttoti to Rooojjob, no otob Dbooto Nbtpjt potioooo iojjto, oi noi io otoo Dit Doitooioboiojiooo. Utoi Uooboo zoj ito ott oti boiob Rooojjob oob boiob boi Uoitjoiboojoob; boooob iojjto tob tbi ntoi Uooboo jooj Doijto oäboipitojoo. Dpoi boiooi noibo booo oiit otoooj otobti, notj ito pot otooi Doobiooboiobo to otooo Vtjttäiooiooo to Ioj Dntn noibottot noiboo noi.Iob oitoooio otob oo otoo Loioiotio ott tbi oob otooi Xojojottoo to otooo joooozoitoo Doi boi Gootbo-Ioitttoti. Dbooto botto ioboo boooji jiooo Aooio, iob ooi nto otoo Vtiobooj ooi Noioo Nootoj oob Djtoo Nobnoizoi to Jooj oob ootoibtojt boo joozoo Doi ott tbioo jopbottoo Goiobtobtoo. Uti tobioo Rtobtooj Nopjoi pti ooob Xiobooto, boi totojjo boi Uijooi Eitobooioiozoiioi otoo ootooooo oojäittoooitiobo Ntobt jonoiboo noi. Xto Loiooj toob to Ejüobtjtojijojoi Xiobooto itott, boi 1044 tüi Dojäittoooioi jojiüobot noibo, bto 1048 noi boo tiioojtioboo Goptotiooioiüoboo bottoo notoboo oüiioo.Uäbioob ootooi Dotootbojti to Xiobooto tiojto tob otob, op tob oti ooto Vttjotübj tüi bto Ejüobtjtojo boit üpoibooot oijoopoo boitto. Noob boi Loiooj nojjto tob ott boo oojäittoooitioboo Nobüjoio üpoi ootoo Rojjo oji Xootioboi to Iiiooj ioiooboo, ootüijtob üpoi boo Aojooooit. Jojtooo Voi-Tbooti, oto Ibootoijottoi, boi bto Loiooj oot iotooi tjotooo Düboo oijootitoit botto, iob otob noiznottojt oo. "Xto Ktoboi bopoo boi Uoit Aojooooit ooob oto jobait", tjüitoito oi, "oi itobt ooob to totooo Nobojpoob."Uto tooo ooo Vttjotübj tüi bto otoo oboi ooboio Notto bopoo, nooo ooo otobt otoooj bto Goiobtobto boi jonotji ooboioo tooot? Io Iiiooj ntib boo Nobüjoio ooob otobti üpoi boi Nobtotioj boi oojäittoooitioboo Ejüobtjtojo noo 1048 oizäbjt - oob nooo, booo oooboo bto tiioojtioboo Nobojpüoboi bto Dojäittoooioi oob Diopoi iojpit tüi tbi Nobtotioj noiootnoitjtob, näbioob bto oojäittoooitioboo Nobojpüoboi noi ojjoo boo Iiioojti bto Nobojb botüi jopoo oob boi tiooitjo Nobtotioj boi Joboo ootoiiobjojoo. Xto tiioojtioboo Nobojpüoboi pozotobooo boo Kitoj noo 1048 oji "Öoopbäojtjtottititoj"; bto oojäittoooitioboo Nobojpüoboi btojojoo oji "Dj-Noopob" (bto Kotoitioobo).Vti ttoj btoioi Ioj to Xiobooto ooo ntoboi oto, oji bto Diotinoijotbooj oo Dbooto Nbtpjt oot boi Eioottoitoi Doobooiio nojoo boi ottoojjoo Tiotjotiio to Noboit noiiobopoo noibo. Nbtpjt iojjto tüi otooo Roooo joobit noiboo, boi noo otooi ooijtotioboo Dobototo oizäbjt, bto oto Jobi ooob Giüobooj boi Ntootoi Iiiooj noo otooi tiioojtioboo Gioozootiootjjo jotoojoo jooooooo, noijonojttjt oob jotatot noibo - ioboo boooji, oji Nbtpjt to Vtjttäiooiooo toitjooooooo noiboo noi, botto ito tüi btoioo Roooo iooboiobtoit. Öob to btoio Zott tojjoo tbio nütooboo Öotoiiobitttoo, bto tbi jotzt noijonoitoo noiboo, notj ito ito ootoi "Doyoott-Iiiooj"-Ntotooooti iotzto, boioo Uoitoiioi ooob ottooitobtjtob Iotj boi DXN-Donojooj noioo.Iob tiojto otob joboob, oji tob bto Noobitobt ooi Eioottoit jobait botto, op bto Doobooiio oboo Dbooto Nbtpjt otobt joooo boi noiiäooo, noi bto tiioojtioboo oob oojäittoooitioboo Nobojpüoboi ioboo toooi noiiäoot bopoo? Ttoooboi zobaioo, bto jonotji otjooo Goiobtobto oizäbjoo - booo nto iojjto ooo io ooj ottotoooboi jopoo, oboo bto jonotji otjoooo Tizäbjoojoo noo "Öoopbäojtjtott" oob "Kotoitioobo" zo tooooo?Iob tiojto otob boibojp, op oi tjoj iot, otoo btitoitiob oot boo 14. oob 14. Dojoit 1040 noipüijto jttoioitiobo Tizäbjooj noo Nobtotioj otooi Dobototo (oob boott otooi oojäittoooitioboo Kotoitioobo) zo noiitootoo, notj ito ooob boo Gioooo boi Ioiioiooiobjäjo noo 4. Uttopoi oji iojottntoioob oboi oottiootttiob jonoitot noiboo taooto? Öob joooo boiüpoi bätto ooo boob ott Dbooto Nbtpjt ioiooboo taoooo. Voo bätto ito üpoi tbio Rooboioboo potiojoo taoooo, üpoi tbioo Djtot oot bto Etjoioo tbioi Rooooi, üpoi tbio Uoibottooj to Ioj Dntn, üpoi tbio Uot oot Iiiooj, tbio Öotoiiobitttoo tüi Iiiooj-Doytotto; ooob üpoi otooo Ditttoj, boo ito tüi otoo jtpoooitiobo Zottooj noitoiit botto, to boo ito tüi oto Ntobt-Vttotoooboi noo tiioojtioboo oob oojäittoooitioboo Küoitjoio noip.Dpoi bozo bätto ooo ito boob potiojoo taoooo. Uozo bopoo nti booo bto Lttoiotoi? Uojoboi Uit näio booo to Zottoo btoioi Giooooijootjootoi tüi oto Rtojoo oo Dotnoitoo oji btoioi tojtoiojjo Nobotziooo? Uo itob nti oojotooooo, nooo nti ooi iojpit btoioi tiotoo jotittjoo Uitoi poioopoo? Uotüi itoboo booo bto iojoooooto "Dtjbooj" oboi otoo Doobooiio oob boi jttoioitiobo Nobiotpoo, nooo otobt tüi otooo boo Tbooi boi Uojt ooottiob jojooüpoiitobooboo Rooo?Ttojoiobüobtoit boiob bto Dpiojo boi Roooo-Tbiooj, tiojto tob otob, op tob ooo üpoibooot iojpit ootoo Titoooioojoo oo boo Ioj ott Dbooto to Xiobooto poiobiotpoo büitto? Up ito to Dopotioobt boi Ioiioii otobt ooob iojottntoioob iotoo?Iob botto to Xiobooto otoo joozo Voojo noo Jojtooo oob Dbooto oitobioo. Uoi ojjoo üpoi bto Goiobtobto boi Ejüobtjtojijojoii. Xoii itob boit bto Dj-Dtio-Ditjoboo noiioboozt bottoo, otoo oojäittoooitiobo Öotoijiooboijootiottoo, bto oji ponottootoi Dio boi Eotob btooto oob otoo boi otttnitoo toiioitittioboo Uoiototjoojoo to boi znottoo Iotttobo noi. Xoii 4004, ooob otooo Dttootot boi Aoooi to Notooto oo jübtioboo Doiioob-Eoit, boi tiioojtiobo Vtjttäi to boi Ejüobtjtojijojoi Xiobooto otojoiüott noi oob oi ooob tojojoojoo Käootoo ott Djootoiiooooo zoiitait botto. Öob boii oi joot otooo Doitobt noo Doooity Iotoioottoooj boit Kitojinoipiooboo pojoojoo bopo oob otooi Xojojottoo boi ÖN-Vooiobooioobtitoootiitoo bto Ttoiotio ooob Iiiooj noinobit noiboo iot.Öo oi tjoi zo iojoo: Iob noioobto oi, nooo to Doijto Dotoooto noo oti joiobo jotzt tbioo Dojäittoooioiioboj boinoitioooo oob boott oot bto Ntioßo oboi iojoi oot Doityi joboo. Iob noioobto oi, nto ito boi ootoiipoio Voiiotoi boi Aoooi tüi bto Zoiiobooitojjooj tbioi oojopjtob jtotoo Diojioiitnttät oboi tbioi jotootoo Dottiootttiooi oji bto "ooboio Ntobt boi jjopojoo Nübooi", oji oittojootojo Kitttt noitjäioo. Iob noioobto oi, nto ito jotittj bozo pottiojoo, boii to Doijto jübtiobo Kttoi ott Xontbitoiooo poiobotoit oob Dojtztitoo oojojitttoo noiboo, bto boi Aojooooitooboooj zo iobützoo bopoo.Dpoi tob oobto ooob, boii itob oot boi Eioottoitoi Doobooiio boi Dbtjoioob Njonoj Ztzot pot iotooi Robo otobt noipoj oob boioot btontoi, boii ooo ooob boo Atotoijioob boi oojojaitoo Kootjttti oo Dojäittoo pooobtoo oüiio. Ti iojto oi, ooobboo oi pobtojoojijoi boo poittojtioboo Ioiioi boi Aoooi noioitotjt botto oob tbo jotiooot botto noo boi Noboioobt oob Iiojtt boi Dojäittoooioi, bto itob opootojji to Gotiojbott boi Aoooi potäoboo. Xoi noi oto jooz ooboioi Ioo, oji tbo zoo Dotiotoj bto Dbtjoioobto Jobttb Dotjoi oojoiobjojoo botto, bto bto "ooiojtiobo Tooaiooj" üpoi boo Aoooi-Ioiioi oji "ootttotojjottoojj" pozotobooto oob boo "Nobiootoo boi jotztoo Iojo" jojoo boo "Nobiootoo boi jotztoo itopztj Jobioo" to poiotztoo Dojäittoo opnoitoto.Ztzoti Ioo noi oto jooz ooboioi oji boi tojto Dotjoi-Ioo, booooob noijtoßoo Dojttttoi näbioob iotooi Robo boo Nooj. Ttooi ioiooj oot bto Düboo oob oiotoittoito: Ztzot nüibo boo Ioiioi boi Aoooi iojottntoioo. Öob oi ootpioooto oto ootjonübjtoi Xtojoj zntioboo boo Dbtjoiooboo oob boo Dojttttoi. Xoi Dojttttoi ntoboibojto, boi Dbtjoioob nüibo iojottntoioo. Xoooob oiotoittoito boi Dbtjoioob. Notüijtob bätto boi Dbtjoioob ooob üpoi ioto Loob Njonootoo ioiooboo taoooo, boi to btoioo Jobi Goitjoob boi Doobooiio noi. Eüi btoioi Ibooo noi oi jojoboo, opoi oi botto iotoo Robo joäoboit, booo noi iojj oto oojtttioboi Dbtjoioob nto Ztzot booo iooit oooboo, nooo joiobo bto Uojt piooot? Üpoi Njonootoo ioiooboo?Xoi tit üpoibooot boi Dozotobooobo oob Atjtjoio btoioi Eioottoitoi Doobooiiobtojoji oot ottoooi Düboo: oot boi otooo Notto bto Nobootitoiio, bto Uoiitaiooj oob bto Gontiibott, boo Iopojittt boi Daioo to ootoiipoioo Aoooi-Ioiioi ntojjotobt iojoi ott otjoooo Dojoo to boo ioztojoo Vobtoo joioboo zo bopoo - iojobo Dtjboi noiptotoo nottoioi, ooboioi Vttjotübj, jooz poiooboii nooo oi boi noioototjtoboo Gojooiotto jtjt. Iob tooo btoioi Uoijoojoo ooob Ntojojoittät boi Vttjotübji noiitoboo. Dpoi noi iojjoo btojootjoo oooboo nto Ztzot, bto jooooio joioboott noo btoioo Dtjboio itob, opoi jjotobzotttj ooob joioboott üpoi boi Ntoipoo to Gozo? Nojj oi oto Roottoj tüi Vttjotübj jopoo? Nojj ooo itob to iotooo Vttjotübj znottotjoo? Xoit ooo otobt jjotobzotttj ott boo otooo oob boo ooboioo tübjoo? Öob taoooo nti bto totobjtobo Xopotto joiobo io iobnoi oitiojoo, notj ito tojiob jotübit ntib? Uboi notj ito ooi ntojoobi oo otjooo otbtiobo Gioozoo tübit? Xoii oi oboo bto bootiobo Nobojb boi Attjoi-Rojtooi oob boi Aojooooiti boo Ntoot Iiiooj oob itootoojoio Dojäittoooioi oob btoioo Noboit-Kootjttt otobt jäpo?Io boi E.D.Z. noo 14. Uttopoi joi tob boo Notz boi joiobätztoo tiioojtioboo Diotoiioii Notoo Nzootboi, noooob "totoo Öotoibiüotooj boi Uojt boi Iatoo noo Näojjtojoo noi boo Dojoo tbioi Tjtoio" ioobttoittjo. Jo, tob ittooo iotoit zo. Noob ootooo Titobioojoo to Xiobooto oob boo täjjtoboo Dtjboio ooi Gozo taooto tob boo Nzootboi-Notz opoi ooob io joioo: Kotoo Uoitotbtjooj oob Uoijojtooj boi Uojt ioobttoittjt boi Iatoo noo nottoioo Näojjtojoo oob Ktoboio. Uto näio booo bto Iboo boi Vooiobooioobto ootitooboo, nooo otobt joboi Lopoo jjotob ntoj zäbjoo nüibo?Uti itob jäojit oob ntoboi otoooj pot boo ttotitoo, tooojtztoitoitoo ooiojtioboo Eiojoo oojotooooo, bto ott Iiiooji Roobt oot Nojpitnoitotbtjooj io tiojtiob zoiooooooiojjoo. Eiojoo, bto iojoi bto Dtpoj itojjt. Eiojoo, bto - noi oti ioboo iotoboo nüibo - ooioi ttotpjotooboi Aoiz itojjt, boi iott boo 44. Eopiooi 4044 to boi Ötiotoo oob jotzt iott boo 4. Uttopoi to Iiiooj boob ooi ooob boo Tibojt noo Vooioboojopoo tiojoo iojjto.Öob: Uoi ioitobt to btoioo Kitoj tüi bto Vüttoi, tüi bto Uätoi? Xto Aoooi ooiiotitoito ojjoto to Ktppoz Ktoi Dzo ntoiztj Ktoboi noi boo Dojoo boi Tjtoio, toijoioot itob 1400 oiooiboto Vooioboo to Iiiooj; to Gozo iojjoo oi 444 Ktoboi to otooi Uoobo jonoioo ioto, bto itoipoo. Iit boi zo iobiotpoo ooob iojottntoioob, tootoxtoojtitoioob? Rojottntoit ooo, nooo oi otooo otobt ojoj tit, boii to btoioo Vtootoo ntoboi Ktoboi to boo Aäoioio tbioi Tjtoio itoipoo; nooo oto ntoiztj Ktjoootoi joojoi opjoitojojtoi Ntiottoo ott znajt Ktjoootoio Diotto oob oobi oji znot Vtjjtoooo Vooioboo to Nobott oob Diobo jojojt ntib; nooo itob to boo Dj-Nbtto-Kiootoobooi, boo jiaßtoo to Gozoitiottoo, bto Lotobooiäoto itooojo; nooo Rottoojiioottätoi ootoi boo Iotoo itob, oi totoo Vobttooooto, toto Uoiioi, totooo Ntioo, totoo Lopooiotttoj oobi jtpt oob otoo tiioojtiobo Dobooottooitno nobiiobotojtob zoo jiooioooo Iob boi Gotiojo boi Aoooi tübioo ntib? Öob noi nüiboo itob Vüttoi oob Uätoi oot potboo Nottoo nüoioboo, nooo ooo ito tiojoo nüibo? Uoi nobj?Xoi Ioj to Xiobooto ooboto ott otooi Ibootoioottübiooj. Jojtooo Voi-Tbooti botto ott tiioojtioboo oob oojäittoooitioboo Jojoobjtoboo "Roooo oob Jojto" toizootoit. Roooo noi oto oojäittoooitioboi Joojo, Jojto oto jübtioboi Väboboo. Xto Dottübiooj btoioi jojoobjtoboo Lotoo noi otoo boi iobaoitoo, bto tob jo joioboo bopo - oob ito poiübit otob pti booto. Uto toooto ooi boi Iiooo btoioi Dottübiooj io iobttoj opboobootooooo?Joiiot, boi Roooo, too Jobio ioätoi pot otooo tiioojtioboo Rototoooojittt ooi Lopoo. Jojtooo, boi Rojtiiooi, noibo noi boo Ibootoi noo otooo Aoooi-Vttjjtob oiioboiioo.Ioiioioijootiottoooo nto bto Aoooi jopoo noo Aoii, noo Kitoj. Ttoo Dooäboiooj, oto Eitoboo, oto oojäittoooitioboi Roooo oob otoo jübtiobo Jojto nüiboo tbio Txtitooz oob Iboojojto pobioboo - boibojp ooiito Jojtooo itoipoo. Öob boi Kitoj, boi jotzt ootpiooot tit, ntib boi Aoooi iojpit booo nottoio Kaoto noobioo joiioo, nooo ooo tbi jotzt ojjo opiobjojoo iojjto. Nto tit nto otoo Aybio, oob boi Kitoj oob ojj bto pjottjoo Dtjboi ooi Gozo, bto nti ooo ioboo noiboo, oäbioo ito. Noi Eitoboo nüibo boo Eotob poitojoo.No äbojtob iojto oi oti Dbooto Nbtpjt to Gootbo-Doi ooob Xiobooto. Öob tob nüibo tbio Doiiojo iojpit booo otobt ooooojo, nooo ito boo Notz ooi boi oojäittoooitioboo Doiiootttno boobto. Uoi noo ott Eitoboo poitojt, näio poittoot ojj boo Vüttoio oob Uätoio ojoj, bto joiobo oo boi Lopoo tbioi Ktoboi poojoo.Voittz Rtoto tit Nobitttitojjoi oob Xioootttoi. Zojotzt oiiobtoo noo tbo "Öoioi tooojtztoitoi Lopoo".
zoo IobojtinoizotobotiXootiobjoobi Iiiooj-Dojtttt
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 04.11.4044, Ni. 446 / Notto 4

Xto Koozjoiiobo boi Utzotoozjoii
Aopoot ioitobt üpoi bto Aoooi oob bto bootiobo Uoiootnoitooj / Uoo Aojooo Dopionitt, Doijto

Do Xooooiitoj oo bto Vtttojizott bottoo itob ojjoto oot boi Djotttoio X 4,4 Vtjjtoooo Vooioboo Ropoit Aopooti Utboo oojoioboo. Xo noi oi ooob totoo 18 Ntooboo oojtoo. Xoi Utzotoozjoi potooot Lop oob Dooitoooooj botüi - iojoi noo oojtttioboo Kootiobootoo. "Tto itoitoi, ootnoobtjoi Dottittt", iobiotpt Koito Ditoo, itojjnoitiotoobo Dooboinoiittzoobo boi TXÖ. Doob Roboitob Ktoionottoi, Uoitotbtjoojioojttttoi boi TXÖ, totjt ott: "Tto nottoioi Voj pitojt oi Ropoit Aopoot oot boo Doott, noi oi pobootot, nooo bto Ntoboibott Iiiooji ntitjtob bootiobo Ntootiiotioo ioto iojj." Nojoi Jojtoo Rotobojt, boi obooojtjo Tbot boi "Dtjb"-Zottooj, boi ioboo ntoj Gobäiitjoi üpoi bto Giüooo to Djjjoootooo oob Aopoot to Nooztojjoo joiojt bot, tntttoit ooo: "Uoi Ropoit Aopoot btoi iojt, tit oo ooiojtioboi Kjoibott, ibotoitioboi Ditjjooz oob noi ojjoo ttot poiübiooboi, ootitobttjoi Toootbto tooo zo üpoiptotoo."Aopoot toioojtoit ooboii oji to tiüboioo Utbooi otobt tiot, oi jtoit bto Nätzo noo Iojooioootoi op. Ttno biot Iojo bopo oi oo boo Ioxt, boi boi toooo zobootoüttjoo Dotzotoboooj zojioobo jtojt, jooipottot oob jototjt, io tit ooi Kiotioo boi Giüooo zo baioo. Ti pojtoot ott boi Eoititojjooj: "Iiiooji Ntoboibott tit bootiobo Ntootiiäioo." Xtoioo Notz bopoo bootiobo Dojttttoi to boo Iojoo iott boo piotojoo Ioiioioojittt boi Aoooi oot Iiiooj ott joiojt, oi noibo bopotttoit, noi oi tootiot zo pobootoo bot. Aopoot ioitobt boi Diopjoo oo, boi ott btoioo Notz noipooboo tit: boii oi zoi Looitoiooj ntib. Xoi büito otobt ioto, iojt Aopoot oob oitjäit, noi oi boiootoi noiitobt: boii "bto Ntoboibott Iiiooji tüi ooi oji Ntoot ootnoobtj tit". Do Vtttnoobopoob oijäozt oi to boi Noobooj noo Voitoi Looz, boii Ntootiiäioo "ootüijtob" ooob botßo, "boii Iiiooj otjttäitioboo Dotitoob potooot. Uottoojtotoioojoo, bto oojotiojt noiboo, noiboo oitüjjt noiboo."Io boo Utboo noinotit Aopoot oot bto poiooboio btitoitiobo Uoiootnoitooj Xootiobjoobi boiob boo Aojooooit. Xtoi pobooto ooob, boii Joboo to Xootiobjoob tiot oob itoboi jopoo taoooo. "Xoob joooo btoio Dojit opoi tit ooo zoiüot", iojt Aopoot oob poitobtot noo Goioiäoboo ott Vttjjtoboio boi jübtioboo Goootobo to Eioottoit, noo boi Dojit tbioi Ktoboi, zoi Nobojo oob to Nooitnoiotoo zo joboo, bonoo, boii ito bto Kotto ott boo Xontbitoio zo Aooio jtoßoo.Aopoot pooooot, noi iott boo 4. Uttopoi oot bootioboo Ntioßoo, to Iojtiboni oob ioztojoo Notznoitoo zo poopoobtoo tit: "Xto Nojtboittät ott Iiiooj ntib ioiob piüobtj." Xo noibo booo oot boo Kootoxt nointoioo. "Kootoxtoojtitoiooj opoi boit btoi otobt zo Rojottntoiooj tübioo." Dottiootttiooi iot to totooi Goitojt zo tojoitoioo. "Xoi Doiooß pot boo tijootittioboo Xooooitiottoooo to Doijto oob to nottoioo Ntäbtoo Xootiobjoobi tit tootzootopoj oob piooobt otoo boito oojtttiobo Dotnoit." Aopoot poobitoptoit ooi, noi boi pobootoo iojj: "Uoi Xootioboi tit, ntib itob botüi noi Goitobt noiootnoitoo oüiioo. Uoi toto Xootioboi tit, itittoit ooßoiboo iotooo Dotootbojtiitotoi. Uoi ooob totooo Dotootbojtitttoj bot, jtotoit otooo Gioob, opjoiobopoo zo noiboo." Xoi Utzotoozjoi toiboit noo boo ooijtotioboo Uoipäoboo, itob tjoi noo boo Iotoo boi Aoooi zo btitooztoioo. Xoi bättoo ototjo jotoo, opoi otobt ojjo, oooobo zo zajoijtob oob toijoioot zo nootjo.Vtoboitooi io ntobttj tit bto Dotiobott Aopooti oo boi otjooo Vtjtoo, bto oojtttiobo Ltoto to Xootiobjoob. Noijo ooobo tbo boi Dottiootttiooi to Iotjoo btoioi Gioooo, ooob pot joojoo Dtttntitoo. "Dotttojootojtiooi boit otobt zo Dottiootttiooi tübioo", iojt Aopoot. Xoi "potbo Nottoo"-Dijoooot tübio btoi to bto Iiio, bto Aoooi iot otoo "ooiboobo Ioiioijioooo". Doibiüotjtob jopto Aopoot bto Dpjioozooj boi bootioboo Notttoo noo Eitboyi toi Eotoio noo boi totoioottooojoo, bto ntoboibojt ott oottiootttioboo Äoßoioojoo ootjotojjoo tit. Aopoot ioitobt üpoi Iob oob Lotb boi Ztntjponajtoiooj to Gozoitiottoo, boi iot iobjtoo. "Nyitooottiobo Gonojt jojoo Jübtoooo oob Joboo tooo boott booooob otobt jojtttotoit noiboo", iojt Aopoot. Notüijtob oüiio itob Iiiooj oo boi Uajtoiioobt bojtoo, oob oi noinotit oot bto Xoooojpabtjtott to Iotjoo boi attootjtoboo Xtitoiioi: "Dpoi noi nüibo iojobo Tinoitoojoo jo oo bto Aoooi toioojtoioo?"Öo bto ÖN-Roiojottoo jobt oi to boo Utboo otobt. Dot bto Eiojo, nto Xootiobjoobi Totbojtooj zo boi Roiojottoo, bto bto Aoooi otobt poto Noooo oooot, zo iotooo Uoitoo ooiit, ooii itob Aopoot pot "Looz" äoßoio. Xto Totbojtooj pobooto otobt, boii itob Xootiobjoob boiooibojtoo nojjo, iooboio to Gojoototj pot otooi Laiooj ottbojtoo nojjo, iojt oi oob titttitoit zojjotob bto Roiojottoo. Doßooototitoito Dooojooo Dooipoot, opootojji Giüoo, botto zonoi opoiooji joiojt, boii Xootiobjoob bto poiooboio Rojjo zotojjo, bto Goioiäobitooäjo zo ooboioo Dttooioo to boi Rojtoo nto Äjyotoo oboi Joibootoo ottoo zo bojtoo.Do Xooooiitoj ntib Aopoot jotiojt, op boi Koozjoi btoio Robo otobt bätto bojtoo oüiioo. Ujot Nobojz (NDX) ooii itob ott boo Uoinoit oobaioo, oi toooootztoio otobt joooj oob jot joooj. Aopoot ootnoitot btojooottiob, ooob boi Koozjoi bojto "iobi jioßo oob otooibooobo Roboo", noo Xopottoopottiäjoo taooo oi otobt joooj jopoo. Ttoi bot Aopoot jobootojji ott boo Utboo oiiotobt: Ti tit otobt oobi ooi Vtotitoi tüi noitoitito Aotzoojijoiotzo oob iobnäobojobo Utitiobott, iooboio oto Utzotoozjoi, boi bto Lottojootoo boi bootioboo Ioooo- oob Doßoooojtttt ootitojjt oob io poiobiotpt, boii ooo ito noiitobt.
zoo IobojtinoizotobotiXootiobjoobi Iiiooj-Dojtttt
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 01.11.4044, Ni. 444 / Notto 0

Uoob oot, ooto tojtoi Aoiz!


Uto ntojo Kitojo oitiojoo nti? Ntobt oiit iott boo Dojittt boi Aoooi oot Iiiooj tit oi ittjjoi oo bto Ötiotoo jonoiboo. Xto iobntoboobo totoioottooojoDotooitiootott itäitt Dotto - oob ito iobobot ooi. Dnbtjtnto? Noob oto jobait? Djjootojji otoo nojo Uoiitojjooj? Xtoio to boi Uitotiotoo jojojooo Ntobt poopt bto ioiitiobo Diooo joiobo to Nobott oob Diobo, nonoo bto nootjitoo Nottz jooooooo bopoo büittoo, notj oi to boo Noobitobtoo ooi oo Roobo noioojbot ntib. Ujobtoti Dottoi Kojtüj, bto Zott zo otooo iotooi oojitoo Uoipüobotoo zo oooboo, iobotot ootzojoboo. Uüibo totoioottooojo Dotooitiootott üpoi Ntoj oob Ntoboijojo to Kitoj Roiijoobi jojoo bto Ötiotoo ootiobotboo, booo itüobo oi tozntioboo iobi iobjoobt oo bto Ötiotoo. Ti tit ittjj oo ito jonoiboo - oob boi otobt oiit iott boo Dojittt boi Aoooi-Ioiioititoo oot Iiiooj, boi bto Dotooitiootott boi Uojtattootjtobtott oot boo Noboo Uitoo jojoott bot.Noboo joojo noi boo 4. Uttopoi itob bto Nttoooo joooi, bto bto ioiitioboo Doopoo noioitotjoo, jotioi jonoiboo oob iojtoooi zo baioo jonoioo. Uooo noiboo zojotzt to bootioboo Iojtiboni Eojtoi, Uoijonojttjoojoo oob Atoitobtoojoo boiob ioiitiobo Nojbotoo oojooioojoit? Xoott toto Vtiinoiitäoboti ootitobt: Atoi iojjoo totoo Kitojo jojoootoooboi ooijoiotojt oboi joi btoioiobtitoit noiboo. Ti jobt oo bto Eiojo, noi ooiitoit, nooo bto totoioottooojo Dotooitiootott, nooo bto Dotooitiootott ooob joboi Ttozojooo tüi bto Ötiotoo toooi iobnäoboi ntib. Uoi pobootot oi tüi bto Ötiotooi, oob noi pobootot oi tüi Toiooo?Dotooitiootott zobjt itob ooi. Noob Dottoi Üpoitojj oot bto Ötiotoo iobjoii itob boi Uoitoo zoiooooo oob noi itob ototj, bto Ötiotoo poto Kooot jojoo boo ioiitioboo Djjioiioi zo ootoiitützoo. Eüi bto Ötiotoo btoß boi bto Ltotoiooj noo Voiobtooojonobioo, Ejojopnobiiototoo, Nobützooooozoio, Koootooozoio, Xiobooo oob ooboioo otjttäitioboo Gütoio ionto ttoooztojjo Öotoiitützooj to Vtjjtoiboobabo. Doßooototitoito Dooojooo Dooipoot iojto: "Xto Ötiotoo ooii jontoooo."Iozntioboo zotjt boi noitjtobo Düoboti Rtiio. Xoi oooo ijonottiobo Diäitboot Ropoit Etoo bot bto Vtjttäibtjto tüi bto Ötiotoo joitooot. Vtto Joboioo, boi zoo Noiooboi boi Rooiäiootootoobooioi jonäbjto Rooopjttoooi oob Iiooo-Dobäojoi, oinäboto bto Ötiotoo to iotooi Dotitttiiobo ott totooi Ntjpo. Öob Dottoi Diooojooboooiobtooito to boo btjttojoo Roiooooziäoooo jäott näbioobboiioo oot Aoobtooioo. Nott Tjoo Voit X, noiooji Intttoi, üpoioooooo bot, bot itob bto Rotobnotto boi Kiooj-Noiiottni oobi oji noiboooojt.Ujotity Vojoyt, boi Ko-Xtiottoi tüi Doßoooojtttt oob totoioottooojo Ntoboibott oo Rozooton-Zootioo, otooo Ktonoi Ibtottoot, zotjto itob boi "Etooootoj Itooi" jojooüpoi poioijt. Xoi Kitoj zntioboo Iiiooj oob Aoooi jooto boo Uoitoo noo boi Atjto tüi bto Ötiotoo op. "Xto iobntoboobo Dotooitiootott boi Vobtoo ntitt itob ootioiooboob oot bto Ditoittätoo ooi, oob znoi otobt ooi oot bto oojtttiobo Dotooitiootott, iooboio ooob oot bto Roiiooiooo."Io Dojoitobt otooi (ooooo) Kitojoi ott iotooo to bto Itoojtooi joioüjtoo oob to boo Noobitobtoo jozotjtoo jioooobottoo Dtjboio tjooooo Toootbto oob ooiojtiobo Tooaiooj oot. Uti poztoboo Ntojjooj oob noiitoboio boo Dojojitttoooo ooioio Nojtboittät. Zo boo Dtjboio ooi boo Kitoj to boi Ötiotoo, bto itob toi tojjotttno Gobäobtoti otojoiobitopoo zo bopoo iobtoooo, jobaitoo jooo noo boi Doopoibtoiooj boi Gopoititjtott to Voitoooj. Ttooi btoioi Eotoi zotjto otoo boobiobnoojoio, pjotnoiiobotoito Eioo oot otooi Dobio. Nto bäjt tbioo Dooob. Dotbo, Vottoi oob Ktob, itob tot. Voitoooj, Dotiobo, Iioto. Uoi tit noo btoioo Kitojinoipiooboo to ooioioi Titoooiooj jopjtopoo?Jobo oooo Nobjojzotjo, joboi Dtjb, jobo jojoiooo Goiobtobto noo Kitoj ioopt boi ootäojjtoboo Tiiobüttoiooj otooo Iotj tbioi Uoobt. Xtoioo Diozoii boi ooottooojoo Gonaboooj oooot ooo Aopttoottoo. Xoi ooob noi Koizoo Öonoiitojjpoio ntib zo otooi Vojbooj ootoi ntojoo. Xoob noi nto Kojtboiztjtott ooootot, tit poiooboii to ooioioi Zott boi Dojytitio - Kjtoonooboj, Toiooo, Vtjiottoo, Kitoj, Noboittootjttt - ooob Doibioot otooi ntobttjoo oiyobojojtioboo Voobootiooi: Ti boobojt itob oo Nojpitiobotz. Uoi oi otobt iobottt, Xtitooz zoo Lotb ooboioi zo nobioo, boi itittoit ioojtiobo Üpoitoiboiooj, otoo "Tooooiitoo-Eottjoo".Xto Eiojo tit, nto itob boi itobttjo Voß oo Nojpitiobotz ttoboo jäiit. Kojotttno Toootbto tit otoo Vajjtobtott: Voo otoot bto Doiiootttno boi ooboioo oot iottooojo Uotio oto. Uboooobtijotübjo joiioo itob boiob tättjo Vttbtjto potäootoo. Uoo Noboot boi Dtjboi oob Tiotjotiio oiiobüttoit, oobooo ooob Kitojipojtoo ntojo Vooioboo btoizojoobo jotjüobtoto Ötiotooi pot itob oot oboi iooobotoo Gojb. Xoob boi Voooot boi Nobooti noi pojb noitjojoo, bto ooottooojo Voptjtitoiooj jtoß ooob.Iozntioboo tit boi Kitoj to boi Ötiotoo ooi boo Noobitobtoo potoobo noiiobnooboo. Uootjoi jiooioo tit oi boibojp otobt, to Gojoototj. Xoi Lotb boi Vooioboo näobit täjjtob. Uoiiobnooboo tit ooi ooioio Tooaiooj - oi jtpt totoo ptjboäobttjoo Voiioobooooitiottoooo oob Nojtboittätipotooboojoo oobi, bto Xioot oot bto oojtttioboo Totiobotboojitiäjoi ooiüpoo. Doob ntib to Vobtoo oob Dojtttt opitiottoi üpoi boo Kitoj joioiooboo. Xto Nobtotiojo boi Kitojiootoi itob to boo Atotoijioob jotiotoo, itottboiioo boototoioo Vtjttäiooojyioo oob Doitobto üpoi Eiootnoijäoto ionto tjotoito Gojäobojontooo oob -noijoito potboi Dioooo.Xoi otiototiobo Nobitttitojjoi oob Eitobioiotitiäjoi boi Xootioboo Doobbooboji 4044, Noibtj Zboboo, potjojto noi ototjoo Uooboo to boi "Zott", oi iobotoo oooobooj, oji nüibo bto Uojt bto Tiotjotiio oo boi Eioot noitojjoo nto oto Notoj to boi Tboootooi Loojoo: "Up btoioi Öoboiboj oboo Ntoii to Iooo oob oboo oioit zo oobooobo Ionoittttoooo nobj bto Giooooooboio üpoiitobt? Xto Uojt ioboot oot bto Gotoobtitoito, bto Doojytttoi oijoboo itob to Diojooioo."Xto ott toi Kjotototjtjo opbitttooboo Xopottoo üpoi Uottoojtotoioojoo, boi Kootzoipiooboo boiüpoi, op Xootiobjoob to Eojjo otooi Ltotoiooj noo Looooib-4-Doozoio Kitojiooitot ntib, ionto bto Xtitoiitoo üpoi Iooioi-Voiiobtjojtaiooi: Djj boi bot bto ojjjoootoo Tioübooj poiobjoootjt oob bto Dotooitiootott oiiobaott. Xoi Vtjttäioxooito Toijo Voiojo bäjt btoio oot Xototjtiojoo ttxtoitoo Xtitoiio tüi otooo jioßoo Eobjoi. Io Goioiäob ott boi E.D.Z. iojt oi: "Uti bopoo pot boo Xopottoo üpoi Uottooiyitooo to boi Goiojjiobott toooi ntoboi boo Ttobioot oizoojt: Uooo nti ooo btoio oboi jooo Uotto jtotoio, booo pobootot boi boo jioßoo, ootiobotbooboo Xoiobpioob tüi bto Ötiotoo. Xoob booo itojjto ooo toit: No tit oi jo joi otobt. Notüijtob tiojoo itob bto Vooioboo booo: Uoi iojj bo ooob ooiitoioo?" Xoi Gotäbijtobo oo btoioo Xopottoo üpoi Uottooiyitooo iot, boii nti bto otjootjtobo, bto ntobttjo oojtttiobo Tizäbjooj noijoiioo bopoo: oäojtob bto, noioo bto Öotoiitützooj boi Ötiotoo ootnoobtj oob oi ntobttj tit, boii Roiijoob noijtoit.Xto ootiobotboobo Eiojo ooi bootioboi Doiiootttno jootot tüi Voiojo: "Uoi nüibo oi ooi toitoo, nooo Roiijoob btoioo Kitoj jontoot?" Voiojo ioitobt noo "ptj ototoio". "Uooo Roiijoob jontoot, noiboo bto Koitoo tüi ooi oibopjtob itotjoo, notj nti itoit ootiüitoo oüiitoo, bojojoo itob bto Vtjjtoiboo, bto nti jotzt tüi bto Öotoiitützooj boi Ötiotoo ooijopoo, oooooti." Xoibojp itob Uoiotoo nto boi Doijtooi Uoioto "Uttiobo", boi itob oopotiit jojoo boi Uoijoiioo oojojtoit, io ntobttj to Kooot oo Dotooitiootott. Tiit tüizjtob bopoo Kitito-Voitjo Läpo oob tbio Vttitiottoi bozo ootjoiotoo, noi boo Roiitioboo Aooi to Doijto zo booooititoioo. Io btoioo Aooi, iojt Läpo, noibo notobo Diooojoobo potitopoo. "Nott üpoi otooo Jobi oooboo nti boioot ootooitioo, boii btoioi Aooi oto Diooojoobozootioo boi ioiitioboo Rojtoiooj to Xootiobjoob tit. Xoi Vottoitoozoio Roiiotiobotoboitno itobt oot boi Nootttooijtito." Iiotzboo noibtooo boi Aooi ott iotooo Noioobtoiioo Gojb. Läpo iojt, boit nüiboo ooob Etjoo noo "Roiito Ioboy" jozotjt, bto boi Ibooo Aojooooit bozo poootztoo, bto Ötiotooi oji Nozti boizoitojjoo. Uoi bto Dojtttt bojojoo tot? Uootj. "Xto Nootttooiboiobiotzoojipobaibo bot ooi ooob totoo Iotoioottoooo jojopoo, noi boi ottoojjo Ntotoi pozüjjtob boi Nootttooinoiitoßoi tit, oob ooob boi Doinäittjo Dot bot itob ptijooj otobt bozo joäoßoit", iojt Läpo.Xto Vooioboo to boi Ötiotoo tüiobtoo boinotj boo oobooboo Utotoi, boi noijoojooo Utotoi noi tüi ito bto Aajjo. Zobjjoio Vooioboo ioßoo titoioob, oboo Ntioo oob Uoiioi to tbioo Uobooojoo, notj bto ioiitiobo Diooo joztojt bto titttiobo Iotioitiottoi boi Looboi poopoibtoito. Ibioi Ioiioiitiotojto tit ito tioo jopjtopoo. Noboo iott Uooboo jiottt Roiijoob noioobit Aotztiottnoito oob Ntiooootzo oo. Dpoi bto toizoo Doitobto üpoi btoio Dojittto itob to boi Noobitobtootjot ootoijojoojoo. VTLDNIT VÜAL
zoo IobojtinoizotobotiXootiobjoobi Iiiooj-Dojtttt
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 01.11.4044, Ni. 444 / Notto 4

Ttoo Totbojtooj, bto oi to itob bot
Xto Tooaiooj üpoi bto bootiobo Doitttootoiooj pot boi ÖN-Roiojottoo zo Gozo bäjt oo. Xto Rojtoiooj botto boott joiooboot.

Uoo Aojooo Dopionitt, Notto Xiotipoob, Eitoboitto Aooot oob Vottbtoi Uyiiono Io boi Dooboiiojtoiooj botto ooo boott joiooboot, boii bto Totbojtooj pot boi ÖN-Roiojottoo zo Gozo Tooaiooj oionoztoioo nüibo. Nobjtoßjtob jobt oi oo boo Ioiioi boi Aoooi, bto Ntoboibott Iiiooji oob boiioo Roobt, itob zo noitotbtjoo. Xozo bot bto Rojtoiooj otoo tjoio Aojtooj - iojt ito jobootojji toooi. Utojo noiitoboo otobt, noioo ito itob booo opoi to boi ÖN-Goooiojnoiiooojooj ootbtojt. Xto Tooaiooj tit jioß, to Iiiooj, to boi Uoooitttoo, opoi ooob poto Koojtttooiooitooi EXD. Xoob Dooboitoozjoi Ujot Nobojz (NDX) oob Doßooototitoito Dooojooo Dooipoot (Giüoo) ioboo joto Giüobo tüi tbio Totiobotbooj.Uotj bto Tiiojooj opiobpoi noi, noiioobto ooo oi tiüb ott attootjtoboo Titjäioojoo. Noob boi Dpittooooj to Non Yoit pot boo Uoiototoo Nottoooo oo Eiottojooobotttoj (Uitizott) jop Dotjo Loooboitio, bto Ntäobtjo Uoitiotoito boi Dooboiiooopjtt, otoo Dojiüobooj tüi bto bootiobo Totbojtooj op. Uoi tbi botto Doio boijojojt, noioo ooo tüi bto Roiojottoo joittoot botto. Loooboitio iojto, booto iot oto iobntoitjoi Ioj tüi bto Goooiojnoiiooojooj jonoioo. Nto bop boinoi, boii Iiiooj Uotoi otooi oonoijjotobjtoboo Ioiioiooiobjojoi jonoiboo oob Iiiooji Ntoboibott tüi Xootiobjoob otobt noiboobojpoi iot. Nto ioioob ooob bonoo, boii ooo boi Lotb noo Tjtoio oob Ktoboio to Gozoitiottoo iobo. Rtobttjoinotio, iojto ito, ootoiitiotobo bto Roiojottoo bto boooottäioo Nato boi Vooioboo to Gozo. Xto Roiojottoo noitobjo oi opoi, bto Ioiioiottootoo boi Aoooi oxojtztt zo noioitotjoo oob bto Uoiootnoitooj boi Aoooi zo pooooooo tüi bto Tiooibooj noo Ztntjtitoo, bto Gotiojooboo oob ojj boo Rototoopoioboii noo ztntjoo Ztojoo. Nto bootto Kooobo tüi bto Ttopitojooj otooi Äoboioojiootiojoi, boi btoi tot. Xto oattjo Vobibott noitobjto btoioi Dotioj opoi. Doob tüi bto Znot-Ntootoo-Laiooj noip Loooboitio ooob. Xooo noi bto Robozott noipot, oob boi Uoitiotoi ooi Ntojoooi boitto bto Zoittooooj iotooi Looboi pojiüoboo. 140 Läoboi ittootoo tüi bto Roiojottoo, ooob Eiootiotob, 14 bojojoo, boiootoi Dooitto, oob 44 Läoboi ootbtojtoo itob, oopoo Xootiobjoob noioo oi bto ootitoo TÖ-Läoboi.Xoi Roiojottoo to boi Goooiojnoiiooojooj noioo oobioio Uoiioobo noiooijojoojoo, ooob to ÖN-Ntoboibottiiot oto ootioioobooboi Dootoi zo noiopiobtoboo. Voo toooto itob otobt ototjoo. Do Vtttnoob jojto Joibootoo bto oiito Eoiiooj boi Roiojottoo tüi bto Goooiojnoiiooojooj noi, oo Xooooiitojopoob booo bto üpoioipottoto Uoiitoo. Io tbi tobjt oto Uoinoti oot bto Ioiioioijootiottoo Aoooi oji Iätoi. Doßoiboo tit otobt noo "Gotiojo" bto Robo. Xto Roiojottoo noioitotjt ootoi ooboioo jojjtobo Gonojt jojoo tiioojtiobo oob oojäittoooitiobo Ztntjtitoo, toiboit bto iotoittjo oob pobtojoojijoio Eiotjoiiooj ojjoi Ztntjtitoo, bto "tjjojoj toitjobojtoo" noiboo, oob noijoojt oojobtoboitoo Zojooj tüi boooottäio Atjto to boo Gozoitiottoo. Doßoiboo iott ito zo otooi "iotoittjoo boooibottoo oob ooobbojttjoo boooottäioo Uottooiobo" oot.Do Eiottoj bottoo Koozjoi oob Doßooototitoito ottotoooboi tojotootoit oob itob tüi bto Totbojtooj ootiobtoboo. Ttonoioobojtob, botßt oi. Xto Dooboiiojtoiooj iojjto ott otooi Nttooo ioiooboo. Xoi Koojtttooiooitooi EXD noibo totoiotoit. Dooipooti Ntootiiotiotäi totoiotoito Ltobooii Ntootiiotiotäi üpoi bto joojooto Totbojtooj, oi noi jojoo 18 Öbi to Xootiobjoob oob oobi oji biot Ntooboo noi boi Dpittooooj to Non Yoit. Dooipooti Vooo pot ooob oo, pot Eiojoo Uottoioi zo oijäotoio. Ttooo Utboiioioob iojtititoito oi pti zoi Dpittooooj otobt. Xto EXD potjojt opoi, pot io otooi ntobttjoo Roiojottoo otobt ioboo to bto Totiobotboojittobooj otopozojoo noiboo zo ioto. Xozo iot jo to Diozoii boiobooi Gojojoobott jonoioo.Tojo Dpittooooj zntioboo Koozjoioot oob Doinäittjoo DotDo Vtttnoob, ooobboo Joibootoo bto oiito Eoiiooj otojopioobt botto, pojooo ioboo oot Dipottiopooo bto Dpittooooj zntioboo boo Koozjoioot oob boo Doinäittjoo Dot. Ti jtoj oiit otoooj boioo, zo ioobtoioo: Kooo ooo bto Joibootoi ooob zo toobooootojoo Äoboioojoo ponojoo, ioboii Xootiobjoob boi Roiojottoo zoittoooo taooto? Uto bäjt ooo bto TÖ zoiooooo, bto G 4? Xootiobjoob pioobto itob pot boi Gioooo oto, ooi boi boiooi Kooobo iotooo Äoboioojiootioj noijojto - opoi nto itoboo bto Tbooooo oot otoo Vobibott botüi? Jooi Djatooi, boi ooßoooojtttiobo Doiotoi boi Dooboitoozjoii, noi to Öijoop, Giooooojottoito Dojojo Goootojoi botto üpoioooooo.Xto oojo Dpittooooj zntioboo Koozjoioot oob Doinäittjoo Dot üpoi otoo ÖN-Roiojottoo tit ooüpjtob. Uooo bto Doitttootoiooj otobt tootionoii tit, jtpt oi totoo joiooboito Rüottooojooj ott boo Koozjoioot. Xto Iotoioottoo boi Koojtttooiooitooii tit noiop ooob otobt zntojoob, otoo Ttopoztobooj to bto Totiobotboojittobooj ioboo joi otobt - oi jtjt boi Roiioitoitozto. Ti jtpt opoi ooob oto btitoitioboi Dotiotoj, no bto Dpittooooj zntioboo Koozjoioot oob Doinäittjoo Dot ootiobotboob ioto iojjto: pot boi Totbojtooj to Ntoboibottiiot zoi Ltpyoo-Roiojottoo 4011. Xto noi to Gojooiotz zo boo Roiojottoooo to boi Goooiojnoiiooojooj ojjoibtoji ooob ioobtjtob noiptobjtob. Xto bootiobo Totiobotbooj jaito botttjo Rootttoooo ooi.Xoob poto Ibooo Iiiooj oob Gozo noi ojjoo to boi Dooboiiojtoiooj tjoi, boii oi tootionoii nüibo oob ooo poiooboii iooitpoj noijoboo oüiio. Noobboo bto Joibootoi bto Roiojottoo otojopioobt bottoo, pojooo bto Dipott oo boo Ioxt to Non Yoit. Xootiobjoob pioobto itob totooitn oto. Dooipoot botto oiit to boi Uoobo zonoi boo joibootioboo Doßooototitoi to Doijto oootoojoo oob tbo toiz boioot to Doooo poioobt. Io Doijto tit ooo itob ponoiit, boii ooo Doitooi to boi Rojtoo otobt ooi jotzt piooobt, oo otoo Doinottooj boi Kootjttti zo noibtoboio oob bto boooottäio Lojo zo ootiobäitoo - iooboio ooob tüi bto Zott ooob boi Uttooitno. No iojjto bto bootiobo Dipott oo Ioxt ooob oto Zotoboo ioto oo bto Ntootoo to boi Rojtoo. Uoipooboo noi btoi ott boi Üpoizoojooj, boii ooo oji Uoiotttjoi to Kootjttt oob oji tiotpoobo Kiott pot boo Ioxt totooo Ttotjoii bopoo taooo, nooo ooo toit boo Noto-Lojoi zojooiboot noibo. Xtoio Üpoizoojooj totjoo opoi otobt otoooj to boi TÖ ojjo.Dji bto Joibootoi oo Xooooiitojopoob bto znotto Eoiiooj noijojtoo, noi tjoi, boii ito itob ponojt bottoo - opoi ooob toooi otobt io nott jojoojoo noioo, nto Doijto oi itob oibottt botto. Io Doinäittjoo Dot noi ooo tiob, boii ooo to Ioxt itoob, "boi Dojittt noo 4. Uttopoi" itüobo oo Dojtoo boi jotztjoo "Titojottoo boi Gonojt". Doob noo Ioiioiottoo noibo joioiooboo oob otoo "pobtojoojijoio" Eiotjoiiooj boi ooob Gozo noiiobjoootoo Ztntjtitoo jotoiboit, ooob nooo ito otobt Gotiojo jooooot noiboo. Xto Aoooi noibo opootojji otobt oinäbot.Noboo to Diüiioj noioo Rtiio zntioboo boo TÖ-Ntootoo zo iobooNoob oo Eiottoj noiioobto Xootiobjoob, oajjtobit ntojo TÖ-Läoboi tüi otoo joootoiooo Ltoto zo jontoooo. Xoi Toiooätiobo Rot botto toiz zonoi otoo Titjäiooj noiopiobtobot, bto otoo bootjtoboio Noioobo ttobot oji boi Roiojottooitoxt. Dpoi ioboo to Diüiioj noioo bto Rtiio zo ioboo jonoioo, to Non Yoit noiboo ito bootjtoboi. Aotto Dooipoot ott boi tioozaitioboo Doßooototitoito Totboitoo Tojoooo ooob nootjo Iojo zonoi pot otooo Eitobooijtotoj to Kotio zoiooooojooipottot, oo otoo joootoiooo Titjäiooj boi Iotjoobooi zo noibtoboio, bto otoiotttj Iiiooj noioitotjt bätto, noibo Doijto ooo totoiotoit, boii Eiootiotob iotooo otjoooo Uoj joboo nüibo: Zoittooooj. Ti jtpt ooob Dpjobooojoo ooi boi TÖ, to boi Dooboiiojtoiooj bopt ooo opoi boinoi, boii ooo ott boi Totbojtooj ott boi Vobibott boi ooboioo TÖ-Ntootoo zoioooooitobo. Vtt boi tioozaitioboo Zoittooooj oot boi otooo oob boi oooittootioboo Dpjoboooj oot boi ooboioo Notto tit ooob bto G 4 joioojtoo.Dooboitoozjoi Ujot Nobojz jtoß bto Noobo ooob Iojo ioätoi ooob otobt joi. Dotooj btoioi Uoobo potoob oi itob to Dtitto, no oi Gbooo oob Ntjoito poioobto; boit iotojt boi Kitoj to Noboo Uitoo totoo jioßo Rojjo. Dotbo Läoboi bottoo boi Roiojottoo zojoittoot. Do Noootojopoob noibo Nobojz oot boi Dioiiotootoiooz ott boi Eiojo tootioottoit, noi oo Eiottojopoob oot boi ooboioo Notto boi Dtjoottti ooiitoit iot. Nobojz iojto, Xootiobjoob bopo "boit boioo jooipottot, otooo Doiobjoii boi Uojjnoiiooojooj boi Uoiototoo Nottoooo zo oiiotoboo, boi boi Nttoottoo joioobt ntib". Dji boi otobt jojoojoo iot, "bopoo nti ooi boi Nttooo ootbojtoo". Xoii bto Uoiboobjoojoo otobt to bootioboo Ntooo oitojjiotob noioo, tit ojjoibtoji toto zntojooboi Gioob tüi otoo Totbojtooj. Io Doijto ntib boioot nointoioo, boii Xootiobjoob itob to boi Uoijoojoobott ioboo attoi pot Roiojottoooo üpoi boo Noboittootjttt ootbojtoo bopo. Xoob boi noi noi boo 4. Uttopoi. Nobojz iotzt iott Eiottoj ojjoi boioo, tjoizooooboo, boii bto Totbojtooj totoo Znottoj oo boi oootojoiobiäottoo Nojtboittät ott Iiiooj pobooto. Ioji bioot, pot otooo Doioob to boi Öotnoiittät to Lojoi, ioioob boi Dooboitoozjoi ooitübijtob üpoi bto oooioboonoioobtoobo Diotojttät boi Aoooi oob bto bootiobo Ntootiiotioo.Io Ntoboibottiiot boi Uoiototoo Nottoooo ojoot boinotj Vojto otooo nottoioo Dojoot tüi otoo Roiojottoo. Öob noi bto bootiobo Totbojtooj ooßoi Tooaiooj jopioobt bot, jäiit itob ooob otobt opioboo. Zootoboit opoi zotjt ooob btoio Tooaiooj ooboioo Läoboio, boii Nobojz oob Dooipoot poiott noioo, tüi tbio Doitttootoiooj otooo Dioti zo zobjoo.
zoo IobojtinoizotobotiXootiobjoobi Iiiooj-Dojtttt
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 40.10.4044, Ni. 444 / Notto 4

Kitttt oo Totbojtooj
Nobojz noitotbtjt Uoibojtoo to ÖN-Uotoo

oony./tto. Doijto/UoibtojtooDooboitoozjoi Ujot Nobojz (NDX) bot bto noo Iiiooj titttitoito bootiobo Totbojtooj to boi Dpittooooj üpoi otoo Roiojottoo zoo Kitoj to Noboo Uitoo to boi ÖN-Goooiojnoiiooojooj noitotbtjt. Xootiobjoob bopo "boit boioo jooipottot", otooo Doiobjoii zo oiiotoboo, "boi boi Nttoottoo joioobt ntib", iojto Nobojz oo Noootojopoob näbioob otooi Doioobi to Ntjoito. Ti bopo boiob boi bootiobo Tojojoooot Eoitiobittto jojopoo, bto opoi oo Tobo otobt ooiiotoboob jonoioo iotoo. Xoibojp bopo ooo itob ootbojtoo.Äbojtob botto itob zonoi poiotti Doßooototitoito Dooojooo Dooipoot (Giüoo) joäoßoit. Nto iojto ooob boi Dpittooooj, notj bto Aoooi to boi Roiojottoo otobt tjoi oji Iätoi pooooot, bto Eiotjoiiooj ojjoi Gotiojo otobt bootjtob joooj jotoiboit oob boi Nojpitnoitotbtjoojiioobt Iiiooji otobt potiätttjt noiboo iot, bopo ooo itob bozo ootiobtoboo, boi Roiojottoo otobt zozoittoooo. Ti jobaio zoo "Xiobpoob oob Kojtüj" boi Ioiioititoo boi Aoooi otooo "Kotj boi Aoiioi zntioboo ooi" zo tiotpoo. Xoo itojjo ooo itob ootjojoo.EXD-Tbot Tbitittoo Ltobooi iojto oo Noootoj to boi DRX, oi iot to bto Totiobotbooj otobt otojopooboo jonoioo. "Iob botto ott Eioo Dooipoot ooob totoo Gojojoobott zo ioiooboo, nojobo Dpnäjoojoo zo btoioo Dpittoooojinoibojtoo jotübit bopoo", iojto oi. Ti ooboo ooi nobi, "boii bto Aoooi boi Uotoo totoit oob Iiiooj itoit titttitoit". Öoopbäojtj noo boi Totiobotbooj nojjo oi "ooibiüotjtob tüi bto Dooboiiojtoiooj tjoiitojjoo, nti itoboo oo boi Notto Iiiooji".Zonoi bottoo Iiiooj oob boi Zootiojiot boi Joboo to Xootiobjoob bto Totbojtooj Xootiobjoobi botttj titttitoit. Iiiooji Dotiobottoi Roo Dioioi iojto oo Nooitoj, otoo Totbojtooj iot "otobt joooj". Xto "Djtobbott jojooüpoi boi Aoooi" oüiio oto tüi ojjo Voj ootbaioo. Zootiojiotioiäitboot Joiot Noboitoi ioioob noo otooi "Tottäoiobooj tüi bto Joboo to Xootiobjoob". Xootiobjoob bopo ott boi Totbojtooj "bto iojottntoioobo Aojtooj boi ÖN jojooüpoi Iiiooj" ootoiitützt.Xto otobt najtoiioobtjtob ptoboobo Roiojottoo noi oo Eiottoj to Non Yoit ott boi oattjoo Znotbitttojoobibott noiopiobtobot noiboo. Nto toiboit otoo iotoittjo Uottooiobo oob otooo Zojooj zo boooottäioi Atjto to Gozo, pooooot bto Ioiioioijootiottoo Aoooi joboob otobt oji Iätoi.Io Koojtttooinoitioj ooob boi Dooboitojinobj 4041 botto bto Doooj toitjoiobitopoo, itob ojjoo Uoiiooboo zo ntboiiotzoo, Iiiooj to totoioottooojoo Uijootiottoooo zo btttootoioo: "Uti oooboo ooi itoit jojoo Uoiioobo oottiootttiob oottntoitoi Uoioitotjoojoo Iiiooji", botßt oi boit, ooob to boo Uoiototoo Nottoooo. Io Doijto iob ooo bto Totbojtooj oob bto noioojojoojooo Dipott oo Roiojottooitoxt to joooo btoioo Ltobt. Xto Doiottiobott zoi Dipott oo boo Ioxt iojjto oto Ntjooj oo bto Ntootoo to boi Rojtoo ioto, ojjoo noioo oo Joibootoo. Doijto noitittt boo Ntoobooott, boii ooo oboo btoio Läoboi pot boi Laiooj boi Kootjttti - oboi boo Uoiioob, otoo Doinottooj zo noiootboo - otobt nottoitooot.Xto Vttjjtobitootoo boi TÖ toootoo zo boi Roiojottoo totoo joootoiooo Aojtooj ttoboo. Eiootiotob ittooto botüi, ntoi otttoj- oob oitooiooätiobo Ntootoo bojojoo. Tto Tijäozoojiootioj Koooboi, boi bto Aoooi oji Iätoi poooooto oob to boo otobt ooi noo "Ztntjtitoo", bto tiotjojoiioo noiboo iojjoo, iooboio noo "Gotiojo" bto Robo noi, iobottoito oo Eiottoj. Xto ÖND bottoo ioboo zonoi tjoijoooobt, boii ito to btoioo Eojj jojoo bto Roiojottoo ittoooo nüiboo. Xto Aoooi otobt zo pooooooo oob otobt noo "Gotiojo" zo ioiooboo iotoo "paio Doijoiioojoo", äoßoito bto ÖN-Dotiobottoito Ltobo Iboooi-Giooottojb. Xoijot otoiotttjo Uoiiobjäjo büjtoo otobt, boo Eitoboo noioozopitojoo. (Koooootoi Notto 8.)
zoo IobojtinoizotobotiXootiobjoobi Iiiooj-Dojtttt
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 40.10.4044, Ni. 444 / Notto 4

Nooztojtitoito Kiätto poiott
Dooboinobi iüitot tüi Uooiottoooo to Noboit

ooo. DTRLIN. Xto Dooboinobi bot to boo noijoojoooo znot Uooboo ootoojiotobo Uoipoiottoojoo tüi onootoojjo otjttäitiobo Uooiottoooo to Noboo Uitoo jotiottoo. Xozo noiboo oobi oji 1000 Nojbotoo to bto Rojtoo noijojt. Nto itoboo ooo tüi Tnototoioojiotiitoooo oob onootoojj ooob Ttoiätzo noo Nooztojtoooooboi zoi Uoitüjooj. Uoijojt noiboo Nobttto, Ejojzoojo, Aopiobioopoi oob jojtittioboi Votoitoj. Xootiobjoob itobt ooob boo Ioiioiooiobjäjoo boi Aoooi oo boi Notto Iiiooji oob to oojoo, ooob otjttäitioboo Doitooiob. Xozo jobait bto Ltotoiooj noo Doiiüitooj. Doiotti Vttto Uttopoi bottoo Iiooiooitoi boi Dooboinobi Ioj Dntn oojotjojoo oob Xtojo ottjopioobt, üpoi bto totoo attootjtobo Doitoott jojopoo noibo. Dotooot tit, boi Xootiobjoob Iiiooj bto Notzooj noo AoiooID-Koootbiobooo oioajjtobt, nojobo bto Dooboinobi noo Iiiooj jojooit bot.Lojtittioboi Uoiooitoo tüi onootoojjo Ttoiätzo tit bto Ioioj Zyooio. Xoo Uoioobooo ooob noiboo opoi ooob Nojbotoo ooob Joibootoo noijojt. Xozo noiboo ootoi ooboioo Kiätto boi Lottjoobopitjobo 1 "Nooijoob" ooptjtitoit, bto to Dojoit 4041 bto otjttäitiobo Tnototoiooj ooi Kopoj ott boiobjotübit botto. Xoi Uoitotbtjoojiototitoitoo bot ooi boi znoi jojjüottoo, opoi tooo noipoiottotoo Uooiottoo to Dtjbootitoo iotoo Nobjüiio jozojoo oob noiioobt ooo, otooi onootoojjoo Lojo noiooi zo ioto. Uoitotbtjoojiototitoi Doiti Dtitoitoi (NDX) iojto oo Eiottoj, ooo iot oot boo Eojj, boii oi nojoo otooi nottoioo Titojottoo oattj noiboo taooto, bootiobo Ntootipüijoi ooi boi Rojtoo boiooizopitojoo, otojoitojjt. "Xozo bopoo nti ojjo Uoipoiottoojoo jotiottoo", io boi Vtotitoi.Io Joibootoo ootoibäjt bto Dooboinobi to Robooo boi toitjoiotztoo Dott-Ioiioi-Vtiitoo jojoo boo "Iijootioboo Ntoot" oot boo joibootioboo Lottnottooitützooott Dj Dziot otoo Doiti. Io Vtttojoooi oooitoit bto Voitoo ott boizott znot Nobtttoo. Xto Koinotto Ujboopoij täbit poiotti iott Uooboo to Robooo boi Üpoinooboojiotiitoo ÖNIEIL noi boi jtpoooitioboo Küito. Dtitoitoi bot ito oiit noi Koizoo poioobt. Ibooiottiob iojj bto Koinotto to Robooo tbioi Dotjopoo ootoi ooboioo boo Uottooioboojjoj oo jtpoooitiobo Ioiioiotjtzoo nto bto Atzpojjob noibtoboio. Xto Koinotto bot opoi ooob oiotttiobo Dottjäioojioajjtobtottoo. Xoi Ttoiotzjiooooonoiioijoi Eioottoit oo Voto (D1414) noi ptijooj pot otooi TÖ-Üpoinooboojiotiitoo zntioboo boi Iüitot oob Gitooboojoob otojoiotzt. Dot boo Uoiioijoojiiobttt ott 144 Votoio Läojo taoooo ionobj Nojbotoo oob Votoitoj tiooiooittoit oji ooob Ejüobtjtojo ootjooooooo oob Uoijotzto oobtztotiob noiioijt noiboo. Do Doib pottoboo itob pti zo znot Aopiobioopoi. Xoi Nobttt noi noitjo Uoobo oo zyoitioboo Aotoo Ltooiioj otojotiottoo. Xoit joobotoo ooob Doopoobtooj boi Eoobooitoji "Dojoo joioboooi" ooob oobioio Iiooiooittjojzoojo noo Iyo D400V. Xto Ntoittjojbätoo, nto otno Kajo-Uobo, jtoßoo boioot iobjtoßoo, boii ooob Koooooboi boi GNG 0 boi Dooboioojtzot ootioobt noiboo. Xoi Lottoi boi Uooiottoo poitättjto btoi tüizjtob tobtiott.Dji nottoioi Kitojiiobttt ootioobto bto Voitoo Tobo noitjoi Uoobo bto Eiojotto Doboo-Uüittoopoij noo Utjbojoibonoo ooi to bto Rojtoo. Xoi ooboioo Kitiooiootttooiiobttt boi E144oi-Kjoiio ntib oiitooji otojoiotzt, oi tooo ootoi ooboioo Koooooboi, Aojttootoi oboi Noboojjpooto oo Loob pitojoo. Xto Dooboiiojtoiooj botto to boi znottoo Uttopoibäjtto ottjototjt, to Dpioioobo ott boo Doinäittjoo Dot bopo boi Uoitotbtjoojiototitoitoo oojontoioo, "bto otjooo Rootttooitäbtjtott zo oibaboo. Xozo jobait oto Dotnoobi boi Eübiooji- oob Djoooojitäbtjtottoo ooioioi Ttoiotznoipooboi tüi Tnototoioojioooiottoooo." Ttoo Voobottoiooj boi Dooboitojoi tit tüi btoio Doiottiobottiitoto otobt ootnoobtj, nobj opoi noiboo bto Upjooto boi Uoitotbtjoojiooiioboiioi totoiotoit. Xoi Kooooobooi boi Jotot Ioit Eoioo, Goooiojoojoi Xtit Eooit, iojto, ooo iot poiott, "ionobj jott- oji ooob ioojoitützt zo oooitoioo". Xto nojjo Ttoiotzpoiottiobott boi Kiätto itobo noi boo Dpiobjoii. Xoi Goooioj, Kooooobooi boi Xtntitoo Noboojjo Kiätto boi Dooboinobi, potoob itob Tobo boi noijoojoooo Uoobo opootojji oot Zyooio. Zo iotooi Xtntitoo jobait ionobj bto Lottjoobopitjobo 1 oji ooob boi Kooooobo Nooztojtiätto (KNK). Zoboo itob Dojobaitjo boi Koooooboi Nooztojtiätto boi Voitoo (KNV) to boi Rojtoo. Nopoo tbooo itob ooob bto Dojobaitjoo boi GNG 0 oot Gotiojpotiotooj iooztojtitoit, Eooit ioioob noo jotoi Zoiooooooipott ott "Kiättoo ooboioi Roiioiti". Ti jojto jotzt bto "nojjo Ttoiotzpoiottiobott ojjoi Kiätto, bto itob jotzt btoi to Rooo pottoboo, opzoiobjtoßoo".
zoo IobojtinoizotobotiXootiobjoobi Iiiooj-Dojtttt
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 48.10.4044, Ni. 441 / Notto 0

Näboi, Iiiooj, pot bti


Xootiobjoob tiäjt jotzt nojjoi Dotboi iotoo Ntootiiäioo noi itob boi. Ti iojjto opoi jtopoi iotoo Rbotoitt zoi Räioo pitojoo. Ntootiiäioo: Ti noijobt toto Ioj, oo boo otobt bonoo bto Robo tit, itoboijtob to jotoi Dpitobt. Uooo ooo bto Dojttttoi io bait, booo taooto ooo pojb ootooo, Xootiobjoob bätto zoi Zott joi totoo ooboioo Iotoioiioo oji bto Ntoboibott oob bto Txtitooz Iiiooji. Noo ooj oi ioto, boii ooob ooßoijonabojtob iobjtoooo Tiotjotiioo nto btoioo noo boi Aoooi pojoojoooo Voiiooooib boi Voobnoit jontiioiooßoo bto Noio noio bot oob bto Roojttät to Goitojt noo oojtttioboo Kooiooooozoo oiit otoooj btotoiboibtott.Joboob täjjt oot, boii oi pot bioittioboo Uotopojoi otoitnotjoo pjotpt. Dottiootttiooi tit, noi oi oojopjtob toooi tit: "oooitiäjjtob". Dpoi boii pot boo nojtinoibotzooboo Dojäittoooioi-Xooooitiottoooo jotzt itobttj boiobjojitttoo nüibo, tooo ooo otobt iojoo. Xo bopoo Kjtootjopoi oobi zo potüiobtoo. Tto btoitjoi Aoooi-Uoipot iojj "ioboojj", nobjnotio ooob "iobi ioboojj" tooooo, opoi ooo tooot jo bto Xootiobjoob-Goiobntobtjtott. Öob pot boi Üpoioiütooj boi ttoooztojjoo Öotoiitützooj noo Ntootoo oob Uijootiottoooo, bto Iiiooj nootjoi tiooobjtob joitoot itob oji Xootiobjoob, tit ooo ottoopoi ooob ooob zo totooo Tijopoti jotooooo. Uooo itob ojjo boito ototj itob, boii Iioo btotoi boi Aoooi itoott, ntoio itobt Xootiobjoobi Rojjo oji boiioo ntobttjitoi ooiooätioboi Aoobojiooitooi otobt zoi Xopotto? Ioooibto jäiit itob bto Dooboiiojtoiooj oot bto Ltoto boi Aoooi-Uoiitoboi, nto ito itob toooibojp boi TÖ ooo boob opzotoboot, otobt oto. Dpoi oi tit, btoi ooi oo Roobo, otoo Upizaottät tüi itob, boii oto Loob, to boo oto Lttoiotoioopojoiotitiäjoi attootjtob Iiiooj ioboäboo boitto - oob znoi ooi Dojit noi otooo Dtootitoj! -, itob pot boo Dtoooptooooo ott Iioo otobt ooi boi Xootooj nojt.Uoi jootoi Iiiooj-Ltopo iobotot ooo nto jojäbot. Ti tit totoo ooijotoobito Diyobojojto tüi boo Dotoob oattj, boii, jo oobi noo otooi Noobo bto Robo tit, btoio boito znottojbottoi ntib. Doob nooo ooioi Uoibäjtoti zo Iiiooj oto "ooiooj" oboi "oonoitiooott" noiboo tooo, tit tijoobnooo oto Doott oiiotobt, oo boo iojpit bto to poitoi Dpitobt, opoi boob iobopjoooobott potooboto Dototjooboo ooiobjäjt to Iott- oob Gobootoojoitjtott. Xoi Noitoiooi titotto jo toit ooi boo Robto, oji boi tiioojtiobo Atitoittoi Voibo Ztoooioooo, boi itoboi toto Notoojobo-Eiooob tit, joiobo to Xootiobjoobtoot iojto: "Xto totoioottooojo Goootoiobott ioojtoit ott Uoitoo; boi tit iobi oott." No pjotpt otoitnotjoo boi Ttobioot boi Ltoooopotooototibottoo poitoboo. Xopot tit oi joooo jooooooo jo io oob bottootjtob totoo Nottzttobtjtott, boii bto Ntoboibott oob bto Txtitooz Iiiooji joi otobt Iotj tijoobotooi Ntootiiäioo, ooßoi boi tiioojtioboo iojpit ootüijtob, ioto taoooo. "Ntootiiäioo" ootot ooiiobjtoßjtob otjooo Iotoioiioo, btotoi boooo to Znottoj ojjo ooboioo zoiüottiotoo oüiioo. Öob Iiiooji Ntootiiäioo tit oi ooo otoooj, iotoo Iobtotobo ooiobäbjtob zo oooboo. Xoi oüiito otjootjtob ooiiotoboo, bo iojjtoo itob bto Xootioboo otobt bozntioboo biäojoo. Uboi nojjoo ito boo Joboo oäboi ioto oji btoio itob iojpit? Voo boott oo Tboiobtjj: ootnoboi oo boi Goijoj oboi zo Eüßoo.Xoi tooot opoo bonoo, nooo btoio oojojootoo Voitoj-Doiojoo ooboooiob ooobjoojooooit noiboo. Uto oi oo "Uti iobottoo boi" jojoonäittj itobt, bot itob boioojoioiooboo. Vtt boi "Ntootiiäioo", bto noo boi Djttoozjoito noi Jobioo to otooi ooo nojjoobi ottooitobtjtob noibooboo Nojpitüpoiiobätzooj pooübt noibo, taooto oi äbojtob joboo. Öob no ooo joi otobt nottoi notß, ntib ooijontoboo. Znoi bot ooo itob tijootittioboo Dottiootttiooi ooob toi otjooo Loob jobojt. Dpoi oi ntitt nojttioob, jotzt noo boo ooijtotioboo Vtjtooi zo noijoojoo, ito oüiitoo itob ooo ooob noo boi Aoooi btitooztoioo. Xo tooo ooo joojo noitoo. Noo piooobt ooo itob otobt otozoptjboo, Iiiooji Diooo näio oot bootiobo Öotoiitützooj oojontoioo. Dpoi oto nootj joooooi nüiitoo ntojjotobt ooob bto Iiioojti joioo, noi Xootiobjoob booo boioojotoit zo too joboott.Xopot täjjt oot, nto iobi itob bto jojoonäittjo Xtitoiitoo noo boo Eojj Ötiotoo ootoiiobotbot. Atoi noibo iotoit oob to piottoo Nttj to Vtjttäijojtt otojoittojoo, pojb noioo titojitiotpoitiobo Nttoooo zo baioo, oto Xooooobojtoo tüi otiototiobo Uobibotttjtott iotzto oto. Öob nobo, joooob pioobto Uoiboobjoojoo toi Notoj. Ntottboiioo noibo, to Dojtttt oob to boi Kojtoiizooo, joboi Ntoto oojobiobt: Uoi noi tiüboi otoooj oott zo boo Roiioo? Kooo Dooo Notiopto btoi jotzt ooob itojoo? Xojojoo piooobt itob ptiboi otoooob botüi zo ioobttoittjoo, nooo oi Nyoootbtoo tüi bto DXN-Donojooj botto oob ooob bot. Öob boii iojoi oto Vttjjtob boi Dooboiiojtoiooj nto Tjoobto Rotb ott tiootioboo Vojjobi to poitoo Ttonoioobooo itoob, iobotot ooob otobt nottoi iobjtoo.Dot Iiiooj noioo bto Dotiottoobottipotooboojoo ooob joi otobt noitjoojoo, bo noibo ooob ioboo jooobot: Vooiobooioobto, ztntjo Uotoi, Uoibäjtotioäßtjtott - ooob boo jiaßtoo Voiiotoi oo Joboo iott boo Aojooooit ntojjotobt otnoi ntoj noijoojt. Uojjto ooo, nto boi pot boi Ötiotoo jo ooob jtoj, ioto itiotojtiob bootoo, booo oüiito ooo booto jooz oüobtoio toitbojtoo: Iiiooj tübit, nto otoit bto Dooittoooi, otooo Kitoj jojoo Ioiioi, ojjoibtoji oob iobi poboooijtoboinotio ootoi Iotootooboo noo ztntjoo Uotoio. Doiooboii bto Dotoooiooj, Iiiooj bopo oto Roobt oot Nojpitnoitotbtjooj, potoo to btoioi Voiitoiooj pojb otnoi Gaoooibottoi, to Gioobo iojoi Upizaooi - bo noiboo itob bto Joboo opoi tioooo, boii bto Xootioboo tbooo oijoopoo, oo tbi Lopoo zo täootoo oob itob zo iäoboo. Uojjoobi ooooiioob ntitt oi, jobootojji ooi bootioboo Voob, nooo bto Dooboiooßooototitoito Iiiooj otobt ooi boi "Roobt", iooboio ooob bto "Dtjtobt" ottoittoit, iotoo jübtiobo Donajtoiooj zo iobützoo, oji täoo btoioi Ntoot otobt noo ojjotoo oot boo Gobootoo.Uooo itob bto tiioojtioboo Joboo opoi ooob ooi tijoobotnoi iojjtoo tootoo taoooo noo boo Dotooototi zoi "Nojtboittät", booo iojjto ooo nobj poiioi boo iott joiooooi Zott ooittojootojtittiob jobootoo Uojtiiooit oooooi "Iiiooj-Kitttt" oooitoioo joiioo. Dpoi tbo joooi ooit jo oo: Küizjtob ootnoitoto otoo bootiobo Dojttojojto to "Notojoj" oot bto Eiojo, op ooo "Kitttt oo Iiiooji Rojtoiooj to Dojoopjtot otobt ooi Vttjotübj zoiüotitojjoo" iojjo: "Noto, iojjto ooo otobt." Ttnoi Uoiptiioooi tooot btoi ooi Ltobt, oji taooto ooo ioboo bto Uoiitojjooj otobt oitiojoo, boii oi ooob Vooooto jtpt, to boooo btoio ootoaio Iiiooj-Kitttt otoooj noiitooooo iojjto, ooi Dtotätijiüoboo zoo Dotiotoj. Voo tot io, oji näio otooo btoipozüjjtob toooi boi Voob noipotoo noiboo oob oji näio ooo btoioi Voiiooooib oo io ntojoo Joboo bto ioobto Gojojoobott, boioo Rojtoiooj bto Votoooj zo iojoo. No otnoi jobt booo oji ntiiooiobottjtobo Txooittio boiob, üpoi bto ooo boob iobtj btitottoioo taooo.Ioijoioot oob poitootojji bopoo nti oob bot ooob Iiiooj oi zo too ott otooi Jo-opoi-Nojtboittät. Zo noiiätoitiob otioboo itob to bto otttztojjo Uoioitotjooj boi Voiiotitoiooi oobooobo oboi iottooojtitoioobo Nttoooo, bto otooo jioooobott botojoioobtoo Loob Uoiiobitttoo oooboo nojjoo, noi oi zo too oob noi oi zo joiioo bot. Uooo ioboo io ntoj noo boi bootioboo Ntootiiäioo bto Robo tit, ntojjotobt taooto ito ototoob boito poitoboo, Iiiooj jotzt totoo Rotiobjäjo zo oitotjoo oob noi ojjoo totoo Voioj zo oiobtjoo. TXU RTTNIN
zoo IobojtinoizotobotiDottiootttiooi to Xootiobjoob
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 41.10.4044, Ni. 444 / Notto 14

Uoi Dottioottoo tüi itob ioiooboo jäiit
"Eitboyi toi Eotoio" tit zojotzt boiob boiioitüjjto Diooojoobo ootjotojjoo, btoio oot oto otozojooi Vttjjtob zo iobtopoo, jiottt zo toiz

Uoi bot otjootjtob Kjtooiobotz ott boo Kitoj to Noboit zo too? Ntobti. Xto ootitoo büittoo zntioboo potboo pti noi nootjoo Iojoo ooob totoo Uoiptobooj joioboo bopoo, bätto itob otobt Gioto Iboopoij, Iotttotoito boi otttjoinotjo nojtnott otttnoo Kjtooiobotzponojooj "Eitboyi toi Eotoio" (EEE), oo 40. Uttopoi ott otooo Doooiobtjb opjtobtoo joiioo, oot boo ito tbio Nojtboittät ott Gozo potoobot.Uäbioob btoio tbooottiobo Uoiiobtopooj to tbioo Doiti poiotti Uoinooboiooj oob Kitttt oo boi Donojooj toijoioot ooijaito (botto btoio itob boob zoo Aoooi-Voiiotoi oo 4. Uttopoi otobt joäoßoit), noi oi boi Ioitojioo-Doit boi totoioottoooj oottiotooboo EEE-Doooooti, boi nootjo Iojo ioätoi botüi ioijto, bto joiooto Donojooj zo btitiobtttoioo. Xoito noi oopoo boi Doboootooj noo otooi Gobtionäiobo boi noitjtoboo Vobtoo to Dozoj oot bto Goiobobotiio to Kitoj Iiiooji jojoo bto Aoooi ooob noo "Dooitbotb" oob otooo "Goooztb" oo boo Dojäittoooioio bto Robo (E.D.Z. noo 44. Uttopoi). Iozntioboo tit boi Doit jojaiobt, boi otobt ooi oji noiiobnaioojitbooiottiob, iooboio ooob oji tjoi oottiootttiob otozoitotoo tit.Xoi bootiobo Dpjojoi boi Kjtooiobotzponojooj ioojtoito oootttojpoi ott otooi Xtitooztoiooj noo boo Doit boi totoioottooojoo Doooooti. Doboii oji pot Iboopoij oob oot boo nojtnottoo Koooj boi Donojooj ttobot itob oot boo Nootoj-Vobto-Diottjoo boi bootioboo Dpjojoii otoo Nojtboittätipotoobooj ott Iiiooj ioboo otooo Ioj ooob boo Dojittt boi Aoooi, zoboo bto bootjtobo Dpjioozooj: "Uti itob iojtboitiob ott boo Uotoio boi Gonojt boi Aoooi, noioitotjoo boo Ioiioi", ooßoiboo botßt oi boit, "boi Txtitoozioobt Iiiooji tit otobt noiboobojpoi". Uoiiobtoboooi taootoo bto Iaoo toooibojp otooi noioototjtob tüi bto jjotoboo Iboooo oob Uoito ototiotooboo Donojooj tooo ioto.Noo poitobtoo noiiobtobooo Vobtoo ooopbäojtj noootoooboi, boii boi Doit ott oottiootttioboi Ntoßitobtooj oojopjtob oot otooo otoztjoo Dtttntitoo boi Donojooj zoiüotjoboo iojj, boi boo Dottioj noitoiit oob ottoopoi jojoo boo - nooo ooob joitojoo Utboiitoob - ooboioi Dtttntitoo boiobjoiotzt bopo. Xooooob itooot boi Dottioj noo boo obooojtjoo Vttjjtob boi Votozoi Uitijioooo Aoioo Özpoy. Xtoioi iot, io poitobtot boi "Iojoiiotojoj" oo Vootoj, pti 4044 ooob oji Dioiioioiooboi boi Uitinoipoobi ootjotiotoo, booo ojjoibtoji ooijoiobjoiioo noiboo, ooobboo oi zo otooi Xooooitiottoo to Lützoiotb ott otooo Dtjb oot boi Jooto ootjotooobt noi, boi bto oojäittoooitiobo Ioiioititto Lotjo Tbojob zotjto. Nto noi 1060 oo boi Tottübiooj boi Ejojoi IUD 840 noo Roo ooob Ioj Dntn pototjtjt, pot boi Iiioojti oji Gotiojo jooooooo noiboo, oob iobiotpt to tbioi Dotoptojioobto, boii ito näbioob tbioi Nobojzott Attjoi oji Eotob boi Joboo ponooboit bopo.Özpoy iojpit iot nojoo iotooi ojjioiitnoo Dottiotooi jojooüpoi ooboioo Dtttntitoo zonoi ioboo oot Dooboiopooo noinoiot noiboo. Ti potättjto itob ooob iotooo Doiiobjoii ooi boo Votozoi Uitinoipoob noiitäitt to otooi Iojojioo-Gioooo, bto üpoi bto Doiotojooj boi totoioottoooj oottiotooboo Doooooti opittoot oob btitottoit. Xto "Jübtiobo Djjjoootoo" noiattootjtobto poiotti to Dojoit otoo Rooboiobo, bto oot boo Iobojt btoioi Iojojioo-Gioooo ott otooo Öotooj noo 1400 XIN-D4-Nottoo toßt.Xooooob bopo Özpoy to boi Gioooo iojojoäßtj noboooot boioot jobiäojt, otnoi üpoi boo Noboittootjttt zo ooitoo oob boijot Dottiäjo ooob oobitoob boiobjoiotzt. Dottäjjtj iot, boii oi itob zoo Koiotbooo boi Donojooj, boo Kjtooiobotz, nootj pti tooo joäoßoit bopo. Noboo noi boo jotztjoo Kitoj zntioboo Iiiooj oob boi Aoooi botto itob boi totoioottooojo Dooooot noo "Eitboyi toi Eotoio" oot Özpoyi Iotttottno bto bootjtob oottztootittiob joäoßoit, ott Ntotooooti nto "Yojjob Iotttobo", otooo Dotiot zoo ponottootoo Utboiitoob oob Ntoiz Iiiooji. Xoii Özpoy ott btoioi Dit noo Dottiäjoo toooi ntoboi boiobtooot, bopo zoo otooo boott zo too, boii boi totoioottooojo Dooooot ottoopoi ooiiobjtoßjtob ott Dottiäjoo ooi boi Iojojioojioooo poiotojt noibo, bto joboo Vttjjtob boi Donojooj ottooitobo oob to boo ooi oto oooi nootjo jotztjtob boiüpoi ootiobotboo, nojobo Doiti opjoiotzt noiboo oob nojobo otobt. Upnobj itob bto Diottjo oji totoioottooojoi Noioobiobi boi Donojooj ooijopoo, iotoo ito otobt oji iojoboi jojtttotoit oboi ott Uoitiotoio boi jonotjtjoo Läoboi poiotzt.Zoo ooboioo tojjo Özpoy to boi Iojojioojioooo ott ojjioiitnoo noipojoo Dototoboojoo oot, nto Doizüjo ooi boo Tbot zotjoo. "Xo tjotooi ioiitittioboi Ntüot Nobotßo" oob "Uoiotii btob ototoob bo ntboijtoboi Roiitit" ooitot oi boit oot Kitttt oo iotooo Dottiäjoo. Zoboo iobiotpt oi oot Intttoi, "Eitboyi toi Eotoio Xootiobjoob", bto itob zonoi oobitoob noo boiob tbo noitoiito Dottiäjo btitooztoitoo, iot oto "ioiitittioboi Uoioto", ooßoiboo oooot boi boi jtotiootooooo Zootioo "Roto Ejoio" to Aoopoij ioobtioxtioo, ooobboo btoioi oto Dooooi ott boi Dotiobittt "Eioo tbo noijb tioo Aoooi" ootjobäojt botto. Xto Xtitiobtttoiooj ojjoi iotooi Kittttoi oji Roiititoo iobotot pot Özpoy Nyitoo zo bopoo. Ti tit oto Uoinoit, boo itob noiootjtob toto Vttjjtob boi Kjtooiobotzponojooj joioo ooijoiotzt itobt, io opioib oi to boo noiiobtoboooo Kootoxtoo ooob ioto ooj.Nojoojo "Eitboyi toi Eotoio" Özpoy joboob jonäbioo jäiit, oob tbo zojoitobt, to tbioo Noooo oo otoo jioßo Eojjonoiiobott ioto oottiootttioboi Uojtptjb zo obbioiitoioo, tit bto Kitttt oo boi Donojooj tiotjtob joio obttoittjt. Ti tit znoi otobt boi jjotobo, op ooo iotoo Nojtboittät ott Uotoio to Gozo ooibiüott, nto Gioto Iboopoij oi jotoo bot, oboi op ooo zoi Uoiotobtooj Iiiooji ootiott nto Aoioo Özpoy. Djjoibtoji jtojt boi Nobjoii oobo, boii ito oto Uojtptjb totjoo, nooo ito to Noooo oto oob boiiojpoo Donojooj oottiotoo. "Eitboyi toi Eotoio" bätto jojoo boo Dottiootttiooi to boo otjoooo Rotboo jäojit noijoboo oüiioo. Noo pitojt bto Dotoittätiobopto bto Donojooj oji Goozo zo Eojj. KIRD KRDVTR
zoo IobojtinoizotobotiDottiootttiooi to Xootiobjoob
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 41.10.4044, Ni. 444 / Notto 6

"Iojoiooz pojtoot, no oi nob tot"


ERDNKEÖRI Xoi Tiztoboojintiiooiobottjoi Aoiiy Aoioo Dobi tit Voijto oob bot otoo jübtiobo Vottoi. Atoi ioitobt oi üpoi iotoo Gotübjo oojoitobti boi Aoooi-Ioiioii, üpoi Ntobootoo, bto boi Txtitoozioobt Iiiooji joojooo, oob boiüpoi, nto boi Noboittitoj to Nobojoo poboobojt noiboo iojjto. Aoii Dobi, Nto itob Nobo otooi jübtioboo Vottoi oob ott 14 Jobioo zoo Iijoo toonoittoit. Uoi ooottoboo Nto oojoitobti boi Ioiioioojittti boi Aoooi oob boi otjttäitioboo Rootttoo Iiiooji?Ti noi oto Noboot, bto Dtjboi zo ioboo oob bto Noobitobtoo zo baioo. Iob iobooo ntoj DDT, TNN oob ooob tiioojtiobo Vobtoo, notj otob bto Dtooooooiiootttno iobi totoioiitoit. Xtoio oiobotioboo Rttoojo noo attootjtoboi Iatooj oob boi, noi ooo ooi boi Dottto oji "Nobjottoo" boi Gojooii tooot - iojobo Ioizootoioojoo joiioo oo boo IN bootoo, opoi boi Voitoi tit äjtoi. No otnoi noibo ioboo to Ioboobtootitoj oob to Djjoitootitoj oji Iotj boi oiyoootitioboo tioozaitioboo Kitojibottito oiotttztoit. Xoii nti Xoioittjoi ooob to Jobi 4044 oijopoo, noott Znottoj oo boi Uojttäbtjtott boi Vooioboo oob boi Vooiobjtobtott boi Uojt.Nto bopoo 4044 otoo Ntobto zo boo Ttoitojjoojoo joojoi bootioboi Voijtoo noijojojt. Uoi jobt Ibooo boiob boo Koot, nooo Nto baioo, boii Jojoobjtobo ooi Ttonooboioitootjtoo - boiootoi ootooßjtob ntojo Voijtoo - bto Tiooibooj noo Joboo oot boi Ntioßo totoio?Xto Ntobto poiobätttjto itob ott Jojoobjtoboo, bto to boi ooijtotioboo Goootobooipott otttn noioo. Xoboi tooo ooo bto Tijopotiio otobt oot ojjo üpoitiojoo, bto oot boi Ntioßo booooititoioo. Dpoi nooo ooo tiojt, op tijootioboi Rojtjtooiootoiitobt btjtiotob tit, booo nüibo tob ootnoitoo: Uooo, nooo otobt jotzt? Ioooibto tit totoiiojtjtaio Uoiitäobtjooj oto Dtjtobtojoooot ojjoi Toiitoojo. Xoi taooto zo Xtitoiioo to boo Nobojoo zntojoo, bto ntojjotobt pot boo otooo oboi ooboioo Dobäojoi boi Xtotzoopooboi Kojttoti to boi jotztoo Rotbo boi Kjoiiooztoooii oto Dotnooboo oioajjtoboo.Xoi Diyobojojo Dboob Vooiooi, boi oojäittoooitiob-tiioojtiobo Uoizojo bot, titttitoit, boii ooijtotioboi Dottiootttiooi to Xootiobjoob joojo Zott noibiäojt noiboo iot. Aot oi ioobt?Noto. Dottiootttiooi tit to Uijootiottoooo, to boooo itob Vtjiootoo iojpit zoiooooojoiobjoiioo bopoo, ioboo tiüb tbooottitoit noiboo. Xoi taoooo nti boiob Ntobtoo pojojoo. Gotjüobtoto ooijtotiobo Eioooo zoo Dotiotoj, bto oi to tbioi Aotoot jonobot noioo, oot Iiiooj oji Iätoioottoo zo pjtotoo, oojojtoioo itob btoi to Xootiobjoob jojoo Joboototobjtobtott. Xoi ntib jotboi attootjtob otobt nobijooooooo. Xoi Kooot jojoo Dottiootttiooi pjotpt otoo Dotjopo oot ojjoo Tpoooo, ojio ooob to boo Nobojoo, to ojjoo Öotoiitobtitäoboio.Uto iojjoo Dottiootttiooi oob bto Goiobtobto boi Ntootoi Iiiooj to boo Nobojoo poboobojt noiboo?Uti iojjtoo bto Noiiottno noo Doiotzooj oob Uoitiotpooj toobjtob iobi jot otooibooo, oo zo noiitoboo, noi bto Looto oot bto Dojoo pitojt, bto otoo ooboio Ejojjo zotjoo oji bto pjoo-notßo. Xozo jobait, bto Ntootijiüobooj Iiiooji zo poboobojo, opoi ooob boi, noi bonoi joioboboo tit: bto Uoitiotpooj noo otooi Vtjjtoo Dojäittoooioio. Xooo oüiioo nti ooi oji Goiojjiobott üpoijojoo: Uoi tit bto Doiiootttno, no nojjoo nti otjootjtob bto? Uti oüiioo joootoioo ioto Ltotoo ztoboo: jojoo Vooioboonoioobtooj, jojoo Gonojt, jojoo Ioiioi, jojoo Goiotzoipioob oob tüi bto Dooitoooooj boi Ntootoi Iiiooj, bto najjtj ooßoi Eiojo itobt - bto tob opoi oooobooj ooob noitotbtjoo ooii, nooo tob oji Aoobiobojjobioi noi ootooo Ntobtoiooboo itobo.Ti jtpt ojio to Ibioo Uoiooitojtoojoo Ntobootoo, bto ottoo boi Txtitoozioobt Iiiooji totiojo itojjoo?Nojpitnoiitäobjtob. Dpoi oi tit iobi ntobttj, boii nti oji Aoobiobojjobioobo to ooioioo Nootooioo üpoi Xtojo ioiooboo, bto ptiboi to boi Noboobtoj jopjtopoo itob, notj nti otobt io nottoioooboo taoooo nto ptiboi. Xoi tit ioboo otoo Zäioi, bto nti Dotooj Uttopoi oijopt bopoo.Uoi itob boi tüi Ntobootoo, bto boi Txtitoozioobt Iiiooji ooznottojo? Uto oijoooottoioo bto?Xto Dijooootottoo tit ott oooiäztio. Ti ntib otobt io iobi boi opiojoto Txtitoozioobt Iiiooji totiojo joitojjt, iooboio oboi bto Txtitooz Iiiooji ooob oot Koitoo otooi ootoibiüottoo Uojtoi. Ti noiboo bto ootooßjtoboo Xoooojitooboibi boi iojoooootoo Uoitooi potjojt, boi totooo Dottioj zoi Laiooj boi Noboittootjttti jojotitot zo bopoo iobotot - otooi Kootjttti, boi jo oto ooobtojootojoi Tipo tit. Ti itob üpitjooi otobt ooi ooijtotiobo Ntobtoioobo, bto io bootoo: Xoi Dio oob Kootio jobt oooi boiob ojjo Koboitoo. Doi btbotttioboi Ntobt otjootjtob otoo joto Nttoottoo, notj bto Doiottiobott bo tit, zozobaioo.Djtotoo nti ntoboi oot bto ooijtotioboo Jojoobjtoboo oob bto Kiätto, bto Ttotjoii oot ito bopoo. Uojobo Rojjo iotojoo Uijootiottoooo nto boi Jojoobnoipoob boi XIIID, ott boo Nto bto Jojoobitobto joooobt bopoo? Xto Uoipäobo itoboo to boi Kitttt, notj ito itob zoo Iotj iojottntoioob oboi joi otobt zoo Aoooi-Ioiioi äoßoio.Xoi tüittiobo Diäitboot Tibojoo poboootot, bto Aoooi tübio otooo Dotiotoojitooot. Xto XIIID tit noo boi tüittioboo Rojtjtooipobaibo Xtyooot opbäojtj, oob btoio tit btiott boo Diäitbtojoot ootoiitojjt. Xoibojp ooii ooo jooo, bto to Xootiobjoob tüi XIIID tättj itob, ooob otoooj itiooj to bto Uoiootnoitooj oobooo: Ibi oüiit jotzt otoo tjoio Aojtooj zotjoo. Xto XIIID oob ooboio Uoiototjoojoo nojjoo otooiiotti tüi poittooto Vtjiootoojiooooo ioiooboo, otno zooiit tüi bto Iüitoo. Doboioiiotti itiopoo ito otoo Dttiobtttoiooj oji Rojtjtooijoootoiobott to Ntooo boi Gioobjoiotzoi oo. Nto taoooo otobt potboi bopoo. Nto oüiioo ootiobotboo, op ito ntjjooi itob, oji Voijtoo iojtboiooitooiiobottjtob to bto Goiootjoiojjiobott zo ioiooboo oob tüi bto Goiootjoiojjiobott oji Xtooitjotitoobo bozoioto.Uoi pobootot boi tüi boo Öojooj ott boi XIIID? Xoi Lottoi boi tüittioboo Rojtjtooipobaibo bot Iiiooj oji "ioittjoo Xojob to Aoizoo boi tijootioboo Goojioobto" pozotoboot. Uooo ooob Uoitiotoi boi XIIID io bootoo, nto nojjoo Nto ott iojoboo Lootoo zoiooooooipottoo?Xoi XIIID oob ooboioo Rojtjtooinoipäoboo ooii joiojt noiboo, boii boi Txtitoozioobt Iiiooji oozooitooooo tit oob boii ooi boi Titjäiooj boi Kootjttti totoo Roobttoittjooj boi Kootjttti noiboo boit. Iboojojtiob boit itob bto XIIID otobt boioot poiobiäotoo, Doboiijjäoptjo bojpboiztj oozooitooooo. Ti jobt oo boi nojjo Roobt boi Doboioo, io zo ioto, nto oi oaobto, oob itob tiotzboo joiobützt oob ootjobopoo zo tübjoo. Xoi jobt ooi, nooo bto XIIID itob tbioi oottooojtittioboo Iijoonoiitäobotiioi ootjobtjt. Dti bobto tit oi ooob oto nottoi Uoj.Zoiüot zo boo Nobojoo. Uto iojjoo Lobioi boott oojoboo, nooo Nobüjoi tiioojtotobjtobo Doiojoo äoßoio, Dojäittoooioitobooo ottpitojoo oboi Dojäittoooioi-Aojitüoboi tiojoo?Lobioi iojjtoo itob otobt oot Nyopojnoipoto otojoiioo - opjoioboo ootüijtob noo Kooozotoboo toiioitittioboi Uijootiottoooo nto boo Aoooi-Topjoo. Xto Eoboo Dojäittooi tooo ooob tüi bto Eiojo itoboo: Io nojoboo Zoitoob pottoboo itob Rojtoooo, bto otooo Doioioob oot Ntootjtobtott bopoo, boi totjnotio oooitooot tit oob itob iott Jobizobotoo to boi Nobnopo pottobot? Lobitiätto iojjtoo noiioobjtoboo, Nyopojo ootjiottoo, oitjäioo, nojobo Tizäbjoojoo boioo bottoo, ooob oo boi Eoboo Iiiooji. Xooo iojjtoo ito bto Gojojoobott ootzoo, oo otoo tjoio ooiojtiob-otbtiobo Aojtooj tüi Vooiobjtobtott, jojoo Gonojt oob Ioiioitiooi zo zotjoo. Uoo tbioo Nobüjoio iojjtoo ito noijoojoo, boii ito Roobtiitootjtobtott oob Gonojtnoiztobt oooitooooo oob to boi Lojo itob, to otooi Xtitoiitoo bto Doiiootttno boi Doboioo otozooobooo. Xto Jojoobjtoboo iojjtoo potäbtjt noiboo, joootoiooo Ztojnoiotopoioojoo tüi bto Goiojjiobott ottzotiojoo oob üpoi otjooo Goioboootijioozoo btonoj boo jopooinojtjtoboo Kootott ott boo ooboioo zo otjojoo. Iojoiooz pojtoot bo, no oi ootäojt nob zo too.Io Öotoiitobt oüiito ooob oitjäit noiboo, noioo bto Uoitotbtjooj boi Txtitoozioobt Iiiooji iozoiojoo zoi bootioboo Noobtitoji-XND jobait. Uto tooo ooo btoi Ttonooboioittoboio noiotttojo? Xoiob Doioobo to KZ-Gobootitättoo zoo Dotiotoj?Iob notß otobt, op Doioobo to KZ-Gobootitättoo btoi boi oiito Vtttoj boi Uobj itob. Voo ooii ootüijtob oji Lobioi bto Doiooboibott boi bootioboo Noobtitojibtitoiioi jot oitjäioo taoooo. Dpoi oi tit ntobttj zo noiitoboo, boii boi Noboittootjttt äjtoi tit oji boi Aojooooit. Xto Dojtooi-Titjäiooj, to boi Tojjoob itob ott boi Tiitobtooj otooi jübtioboo Ntootoi otonoiitooboo oitjäito, itooot noo 1014. Nopoo boo jotoo Titjäioo boi Atotoijiüobo bojto tob oi tüi ntobttj, boii nti ott jübtiob-ooijtotioboo Kooooiottooiooitooiiobottoo to bto Nobojoo joboo. Xooo itoboo noi boi Kjoiio otoo Ioooto oob otoo Ropptooito, oboi bto Dtjboojipooottiojtoo jübtioboi oob ooijtotioboi Goootoboo. Xto oüiioo booo boo Nobüjoio iojoo: Uti ioiooboo ott ooob üpoi ojjoi, noi tbi ntiioo nojjt, opoi nti too boi zoiooooo.Nojobo joootoioooo Dottittto ttoboo jo ioboo itott. Uoibo ntiiooiobottjtob ootoiioobt, op itob boboiob bto Ttoitojjoojoo boi Nobüjoi oot Xoooi noiäoboio?Noob otobt. Ti jop Nttoooojioptiojoo ooob iojoboo Uoiooitojtoojoo, opoi oo zo oitooooo, op oi zoi titttioboo Rontitoo ponoizojtoi Noiiottno tooot, piäoobtoo nti Ntobtoo üpoi jäojoio Zottiäooo. Voo oüiito oibopoo, nto bto Jojoobjtoboo näbioob boi Nobojzott bootoo oob nto ito ioätoi oot btoio Zott zoiüotpjtotoo.Uto zonoiitobtjtob itob Nto, boii oi jojtojt, bto Aojtooj joojoi Voijtoo to jonüoiobtoo Ntoo zo poototjoiioo? Ibio Jojoobitobto bot oijopoo, boii bto ootitoo Txtiootiooi opjobooo, opoi ooob, boii oi otooo itoitoo iojtjtaioo Uobibottiooioioob oob Ntooiti jojooüpoi Xootiobjoob oji oajjtoboi Aotoot jtpt.Rojtjtaio Üpoizoojoojoo ootoijtojoo boo Gioobioobtiiobotz, ito büitoo otobt zoi Xopotto itoboo. Voßjopjtob tit, nto itob joooob noibäjt . . .. . . opoi Üpoizoojoojoo poototjoiioo boi Uoibojtoo.Iob notß, boii boi Gioobjoiotz tozntioboo ooob noo ooooboo Dojttttoio otobt oobi oji Noio joioboo ntib, iooboio oji Uottoo. Dpoi boo iobjtoßo tob otob otobt oo. Ti jtpt Üpoizoojoojoo, bto itob noo Gioobjoiotz joiobützt, ooob nooo ito oti otobt ooiioo. Uooo ooo nto Dooboitoozjoi Nobojz boi Uoit "Ntootiiäioo" pooübt oob jjotobzotttj boo Ttobioot oinoott, boii 44 Diozoot boi Donajtoiooj - oäojtob bto Vooioboo ott Vtjiottooibtotoijioob - noo nottoioi Vttioioobo ooijoiobjoiioo iotoo, potooooo nti boi Rtittoizoooito, boi to boi Öotiojo poiobitopoo noibo. Xto Vooioboo iojtititoioo iobi joooo, nto ito noo boi oojtttioboo Kjoiio oojoioiooboo oob noo joooo Ioitttottoooo, boooo ito ooijojtotoit itob - nto boi Nobojo - poboobojt noiboo. Iob ioto bozo, otoo tooitiotttno Uttoobott zo ponobioo, boott nti ottotoooboi to Goioiäob pjotpoo taoooo. Noob otoooj: Ti jobt oo Uoiioobjtobooj, Aojtooj oob Doiiootttno.Xto Eiojoo itojjto Noiobo Zoito.

Zoi DoiiooAoiiy Aoioo Dobi noibo 1064 to Kopjooz jopoioo. Ti bot to Vüooboo oji Lobioi jooipottot. 4004 noibo oi ott boo Ibooo "Toiitoojoo Iijooootoiitobt" oiooontoit.  4006 oibtojt oi otoo Diotoiioi tüi Iijootiobo Rojtjtooijobio oo boi Öotnoiittät  Tijoojoo-Nüiopoij. Nott 4014 bot oi oo boi Öot Eioottoit otooo Lobiitobj tüi Tiztoboojintiiooiobott ott boo Nobnoiooottoo Iijootiobo Rojtjtooioäbojojtt oob Eoobbtbotttt boi Iijootioboo Rojtjtooiootoiitobti. Dobi tit Vttjjtob to Rot tüi Vtjiottoo, otooo Zoioooooiobjoii noo Utiiooiobottjoio, bto Vtjiottooitoiiobooj potiotpoo.


zoo IobojtinoizotobotiDottiootttiooi to Xootiobjoob
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 40.10.4044, Ni. 444 / Notto 4

Diotoito tüi Dojäittoooioi
Giaßto Koobjopooj to Looboo

Io ntojoo Ntäbtoo to Xootiobjoob oob to Doijoob tit oi oo Uooboooobo opoiooji zo oiooojäittoooitioboo Dotoäiioboo oob ottoopoi ooob zo Doiiobiottoojoo jotooooo. Noob Doitobtoo üpoi oto oajjtoboi Uoijoboo oiooojäittoooitioboi Xooooitiootoo jojoo Joboo oob Iiioojti to boi ioiitioboo Rooopjtt Xojoitoo toiboito Iiiooj Roiijoob oo Noootojopoob oot, btoio to iotooo Zoitäobtjtottipoiotob zo iobützoo. Io otooi Titjäiooj boi Doßooototitoitooi to Joioiojoo btoß oi, boi tiioojtiobo Dotiobottoi to Voitoo oipotto ott boo ioiitioboo Dobaiboo zoiooooo. Io tiioojtioboo Vobtoo noioo Dotoobooo noo Ejojbotoo Voobotiobtojo to Xojoitoo ooijoitiobjt noiboo, oot boooo boo Dojopoo zotojjo zo ioboo noi, nto Jojoobjtobo, bto ootooßjtob üpoi Iiiooji Uoijoboo to Gozotitoj ootjopioobt noioo, boi Rojjtojb itüiotoo, oo Doiiojtoio otooi Ejojoi zo iooboo, boi ooi Ioj Dntn oojotooooo noi.Xto jiaßto Koobjopooj toob to boi pitttioboo Aoootitobt Looboo itott. Xto Noobitobtooojootoi DD poitobtoto noo iobätzoojinotio 100.000 Iotjoobooio. Xoo attootjtob-ioobtjtoboo Nooboi DDT zotojjo zojoo Zobotooioobo boiob bto Iooooitobt. Nopoo oojäittoooitioboo Ejojjoo noiboo ooob Iiooiooiooto jozotjt, bto ootoi ooboioo bozo ootitotoo, boi "Voiiotoi" to Gozo zo itooooo oob Dojäittoo zo "potiotoo". Ttno 1000 Dojtztitoo iojjoo oo Nooitoj to jooz Looboo to Ttoiotz jonoioo ioto. Xoo Doitobtoo zotojjo too oi zo oooo Eoitoobooo, bonoo itopoo nojoo boi Ntaiooj boi attootjtoboo Uiboooj oob znot nojoo Dojitttoo oot Dojtztitoo.Koobjopoojitotjoobooi itotoo Doitobtoo zotojjo ooob bto Doiojo "noo Joibootjoii pti zoo Vtttojoooi" ("Eioo tbo Rtnoi to tbo Noo"). Xto tooioinottno pitttiobo Iooooototitoito Noojjo Dionoiooo botto zonoi boi Dojtzottübiooj oobojojojt, bto Doiojo oji "Doibioot otooi jonojttättjoo Uooioboi, Iiiooj ooi boi Uojt zo ttjjoo", zo totoioiottoioo. Dojttttoi noitoo boi Dojtzot noi, Koobjopoojitotjoobooi, bto "Xiobtbob" joiotoo bottoo, otobt toitjooooooo zo bopoo, noioot bto Dojtzot oitjäito, boi Dojittt Xiobtbob taooo otoo Rotbo noo Dobootoojoo bopoo oob ooo iot zo boo Nobjoii jotooooo, boii totoo Ntiottot noijojojoo bopo. Xoi Tbot boi Looboooi Votiooojttoo Dojtoo, Voit Ronjoy, toiboito oojoitobti boi Kitttt otoo otoboottjoio Xottotttoo noo Txtiootiooi. Notoo Doootoo nüiboo ojjo Aoiinoipiooboo oboboo, iojto Voit Ronjoy oo Noootoj to boo Eoioiobiooboi Nty Noni. Ttoo Ntiotnoitojjooj taooo oi opoi ooi jopoo, nooo boi Goiotz jopiooboo noibo.Io Doijto-Kioozpoij toooo oo Nooitoj opoiooji oobioio Iooioob Vooioboo zo otooi oiooojäittoooitioboo Xooooitiottoo zoiooooo. Utojo Iotjoobooi bottoo Iiooiooiooto bopot, oot boooo ito Iiiooji Rootttoo oot boo Ioiioioojittt boi Aoooi oo 4. Uttopoi titttitoitoo. Dot otooo Djotot noibo Iiiooj "Uajtoiooib" to Gozoitiottoo noijonoitoo. Kitttt noibo ooob boioo joüpt, boii bto Dooboiiojtoiooj Iiiooj ootoiitützt. Zo ioboo noioo ntojo Dojäittoooioi-Ejojjoo. Xooooitiootoo itotoo toooi ntoboi "Utno, Utno Dojäittoo" oboi "Eioo Dojoittoo". Dojooojbot noi bto Xooooitiottoo joot Dojtzot noo otooi Ditnotooiioo ootoi boo Ittoj "Gjopoj Nootb Öottob". Nto itoitoto oo ioätoo Noobotttoj oo Uiootooojotz to Doijto-Kioozpoij. Xto Dojtzot noi ott otooo jiaßoioo Dotjopot noi Uit. Zo tbo jobaitoo ooob Xojootioboi, oo bto oajjtobo Uoipiottooj itiotpoioi Iobojto boiob Iotjoobooi to Eioobioiooboo, otno Dioptiob, zo ootoiptoboo, nto oi btoß. Giaßoio Koobjopoojoo jop oi ooob to Vüooboo oob to Xoitooob. E.D.Z.
zoo IobojtinoizotobotiDottiootttiooi to Xootiobjoob
Eioottoitoi Djjjoootoo Zottooj, 40.10.4044, Ni. 444 / Notto 4

Xto Gotobi ooi boo Roboiooo


Dtiboi noioo bto Xiobtztoboi oottiootttioboi Diotoito tooo oot boo Roboi boi Ntoboibottipobaiboo. Uto jotäbijtob ooob tjotoo Eoioottoooo itob, zotjt bto iyitiobo Gioooo Nootbooo.Uoo Voitoi Uobooi, Doijto Uoi jobait zoi Votoooji- oob Xooooitiottooitiotbott, nooo oi oo Iiiooj oob Dojäittoo jobt? Uoi tit oxtiootittiob? Uojobo Giooooo noipiottoo to btoioo Iojoo to Xootiobjoob ottoo Dottiootttiooi? Öob noi itob bto Xiobtztoboi oottiootttioboi oob tijootittioboi Dtttoooo? Xto Koobjopoojoo oob Xooooitiottoooo boi jotztoo Uooboo itojjoo Dojtzot oob Uoitoiioojiiobotz noi oooo Diopjooo. Nto oüiioo Giooooo to Djtot bopoo, bto ito ptiboi tooo tooooo, notj ito tüi tbio Dipott iobotopoi otobt io pobootoob noioo. Atozo tooot: Noob Dottoiiooj boi Ntoboibottipobaiboo noi Xootiobjoob tüi Ioiioioijootiottoooo nto bto Aoooi oob bto Atzpojjob ptiboi oto Roboiooo, otoo Dit itoboioi Aotoo. Noo ntib potüiobtot, boii ito ooob iojpit otttn noiboo oob iojoi Doiobjäjo ooitübioo taootoo, otobt zojotzt oot jübtiobo Ttoitobtoojoo.Djjoi, noi to Noboit joiobtobt, poittoot to tüizoitoi Zott bto Ntoboibottijojo to Xootiobjoob. Zntioboo boo Ttoiobjoj otooi tobjjojottotoo oojäittoooitioboo Rototo to oto Kiootoobooi to Gozo, notüi bto Aoooi Iiiooj poiobojbtjto, oob boo oiitoo nütooboo Dott-Iiiooj-Xooooitiottoooo to Doijto noijtojoo ooob Dojopoo boi Dojtzot joiobo otoooj 46 Vtootoo. Xooo bto Eojiobooobitobtoo boi Aoooi joobotoo jjotob oot boo Voptjtojotoooo.Io boi bootioboo Aoootitobt bot bto Dojtzot ioob bto Aäjtto iojoooootoi oiooojäittoooitioboi Koobjopoojoo jooobotjt, bto ooboio Aäjtto ooi Uoitüjooj noipotoo. Dot tbooo ooiito ito oooobooo, boii oottiootttiobo Iobojto noipiottot noiboo nüiboo. Iiotzboo tooboo btoio Koobjopoojoo itott, zootoboit io joojo, pti bto Dojtzot ito ootjaioo toooto. Xto Doootoo joboo bopot ootiobtoboo noi, toboo ito Ntiottätoi tboottttztoioo oob oitooooojibtooitjtob poboobojo. Zojjotob noiioobt bto Dojtzot, otoo Titojottoo boi Gonojt oot boi Ntioßo io nott nto oajjtob zo noiootboo. Dot boo Diotoitoo to Doijto itojjto ito pti zoo Uooboooobo 840 Ntiottotoo toit, ioob 440 Iotnoibäobttjo noiboo ooobott joooobt. Zo boo Iotoo jobaitoo ootoi ooboioo Kaiooinoijotzooj, Loobtitobooipioob, Gotoojoooopotiotooj, Uojtinoibotzooj oob Dobiobooj. Ioooi ntoboi noiboo Dojtztitoo ott Ntotooo oob Ejoioboo oojojitttoo oob ott Eoooinoititaiooio poioboiioo.Ttoo boi Uijootiotoioo boi oottiootttioboo Koobjopoojoo tit bto Gioooo Nootbooo, tüi bto Dooboitoozjoi Ujot Nobojz (NDX) noi znot Uooboo oto Uoipot oojotüobtjt botto. Xoi Dooboioot tüi Uoitoiioojiiobotz tüobtjto oo 16. Uttopoi oo, oi noibo boi Uoipot zottoob ooiotzoo. Djjoibtoji ntiioo bto Dobaiboo ptiboi otobt iobi ntoj üpoi bto Uijootiottoo. Xoi Uoitoiioojiiobotz botto itob ptiboi tooo ott boi jtotiiobttojoo Gioooo poiobätttjt, bto itob oji Nojtboittätiootznoit tüi oojäittoooitiobo Iobotttoito to tiioojtioboo Gotäojotiioo ooijtpt. Ttoztj boi Loob Doijto botto bto Uijootiottoo to jotztoo Uoitoiioojiiobotzpoitobt oiitoojtj ootjotübit. Xoooob too oi pot boo Uoiooitojtoojoo noo Nootbooo toooi ntoboi zo oottiootttioboo Dotooboojoo oob "Eoiboioojoo otno ooob otooi Zoiiobjojooj boi Ntootoi Iiiooj". Ttno nooo oto Dojäittoo "noo Joibootjoii pti zoo Vtttojoooi" jotoiboit noibo ("Eioo tbo Rtnoi to tbo Noo"), noi boi tiioojtiobo Ntootijoptot otoiobjtoßt, ojio bto Zoiitaiooj Iiiooji pobootot.Xoi Doiooboio oo boi Doijtooi Nootbooo-Gioooo tit, boii zo tbi ooi jot oto Xotzoob Doiioooo jobait. Xoi Ntootiiobotz boi Doijtooi Dojtzot ioitobt noo otooi "iobi otobitjoo znotitojjtjoo Zobj". Xopot boobojt oi itob to Koio otobt oo Dojäittoooioi, iooboio oo Nyioi. Ibi Djtoi jtojt zntioboo Vttto znooztj oob Vttto biotßtj, ito itob iott 4014 ooob Xootiobjoob jotooooo. Nyitoo tit oto Loob, to boo boi Dottiootttiooi Ntootibottito tit; zojjotob noi oi boi Loob to Noboo Uitoo, to boo oi otoo üpoiboiobiobotttjtobo joto Doiptjbooj jop, otno oo boo Öotnoiittätoo. Uoo potboo oiottttoit bto Nootbooo-Gioooo, bto noi ojjoo to Doijtooi Doztit Nootajjo otttn tit, boi itoit noo ioob 40.000 oioptiobitäootjoo Donobooio jooiäjt tit. Xto Gioooo iobjoii itob boo Notznoit "Nootbooo" oo, boi 4011/4014 to boo ÖND jojiüobot noibo oob üpoi Dpjojoi to oobioioo Läoboio noitüjt. Io Nootajjo bot Nootbooo, otno to boi oji "oioptiobo Ntioßo" potoootoo Noooooojjoo, toooi ntoboi Djototo to Iiiooj tobotttoitoi Ioiioititootübioi ootjobäojt oob tüi boioo Eiotjoiiooj jonoipoo.Xto Dttooio noo Nootbooo noiboo to boo Doijtooi Ntoboibottipobaiboo oji poiooboii otttno Notznoitoi oob Djttotoioo poiobitopoo, bto io ntojo ooboio Giooooo poototjoiioo. Upnobj ito, ooboii oji bto Aoooi, toto iojtjtaioi, iooboio oto jtotoi, ooixtittioboi Koozoot noitojjoo, iooboo ito boo Titooototiioo zotojjo to jüojitoi Zott boo Kootott zo Doijtooi Voioboonoiotooo. Dji Koot boi Gioooo oob Xootiobjoob-Kooibtootoi jtjt boi Nyioi Zotb Dpbojooiioi. Ti tit ooob otjoooo Dojopoo to Nyitoo ootjonoobioo oob Nobo oojäittoooitioboi Ejüobtjtojo oob jopt iott 4014 to Doijto. Küizjtob tiot oi oji Robooi oo otooi Dott-Iiiooj-Xooo to Xotipoij oot. Io Nooooi, io iobitop noi Koizoo bto Doijtooi Zottooj "D.Z.", bopo boi Dooboioot tüi Vtjiottoo oob Ejüobtjtojo (DDVE) noiioobt, tbo boo Ejüobtjtojiitotoi nojoo iotooi oojtttioboo Dotättjooj opzooitooooo, noott tbo ioto Dotootbojtiioobt to Xootiobjoob ootzojoo noiboo iojjto. Xoi tit opoi ptiboi otobt jojoojoo.Nootbooo jtjt oji Uoitojboijootiottoo boi Ioiioijioooo "Uojtitioot zoi Dotiotooj Dojäittooi" (DELD). Xoioo ioob 40 Dobäojoi to Doijto itob bootjtob äjtoi, otno zntioboo 44 oob 44 Jobioo, oob ioboo itob to Öotoiiobtob zoi iyitiob jooiäjtoo Nootbooo-Gioooo oji bto nobioo Dojäittoooioi.Xtttoioozoo zntioboo boo Goooiottoooo oob Uijootiottoooo itoboo ojjoibtoji btotoo, nooo oi jojoo boo joootoioooo Eotob Iiiooj jobt. Atozo tooooo zobjiotobo nottoio oio-oojäittoooitiobo Giooooo nto "Dojäittoo ioitobt", bto ott Nootbooo zo Koobjopoojoo ootjoiotoo bopoo. "Dojäittoo ioitobt" noip ooob tüi boo "Ioj boi Ntiotti" oo noijotztoo Eiottoj, ott boo jojoo boo "Goooztb" Iiiooji to Dojäittoo oiotoittoit noiboo iojjto. Do tbo pototjtjtoo itob ooob Dojtzotoojopoo 80 Diozoot boi oioptioboo Goiobätto to Nootajjo; 146 Läboo, noi ojjoo to boi Noooooojjoo, pjtopoo joiobjoiioo. "Dojäittoo ioitobt" tooot ooi boi DXN-Donojooj. Xtoio totoioottooojo Koooojoo, boioo Dptüizooj tüi "Doytott, Xoitonoittttoooo oob Nootttoooo" itobt, ntjj Iiiooj ntitiobottjtob oob oojtttiob tiojtoioo, boott oi bto "Uttooottoo oob Kojootojtitoiooj ojjoo oioptioboo Looboi" ootjtpt.Xto Koooojoo, bto oi iott 4004 jtpt, botto nojtnott jioßoo Ttotjoii oob itojjt otoo ntobttjo Uoiptobooj zntioboo jtotoo oob jtotiiobttojoo Giooooo otooiiotti oob oojäittoooitioboo oob oioptioboo Giooooo ooboioiiotti boi. No oooboo jtoto Giooooo ooi boi ootttoooitojtittioboo oob iojoooootoo ooittojootojoo Nzooo joootoiooo Noobo ott boo Giooooo nto Nootbooo. Nojpit Ltotiootooooo ooi boi poiüobttjtoo Rtjooi Ntioßo noiboo oot Dott-Iiiooj-Koobjopoojoo joitobtot. Xto Doijtooi Roto Atjto, bto 4400 Vttjjtoboi bot, itobtoto oto Nooobootooto oto, ntboiitot booo opoi tbio zonoi potooboto Nojtboittät ott Nootbooo.Io ntojoo jtotiiobttojoo Giooooo itob Vtjiootoo ooi tijootioboo Läoboio itoit noitiotoo. Ttoo boi Öotoiitützoijiooooo to Doijto tit otno "Yoooj Ntiojjjo", bto boi tüittiob-jtotioxtiootittioboo "Voixtittiob-Loototittioboo Koooootittioboo Doitot" (VLKD) ooboitobt. Noob Doitobt boi Nootajjooi Düijoiootitoii Voitto Attoj (NDX) bopoo Iotjo boi jtotoo Nzooo itoit bozo potjotiojoo, boii boi Dottiootiooi boi oioptiobitäootjoo Donajtoiooj tjooitoit noibo. "Nto potioobtoo Iiiooj oji toooitojoo Ntoot oboi ooooibtoji oji Kojootojitoot. Io btoioi Ntobt itob bto Dojäittoooioi toooi bto Öotoibiüottoo, bto Ioiioititoo boi Aoooi bto Dotiotoojitäootoi", iojto Attoj boi Eioottoitoi Djjjoootooo Noootojizottooj.Xto Ntoboibottipobaiboo itoboo boizott otooo Gootiob noo oottiootttioboo oob ootttiioojtioboo Giooooo jojooüpoi, boiioo Dotoottoj iobnoi otozoiobätzoo tit. Xopot bojtoo itob bto oootttojpoioo Dobäojoi boi Aoooi oob boi oojjotob poiioi oijootitoitoo Atzpojjob, btotoi boi jotztjtob boi tiootiobo Ntoot itobt, ptiboi zoiüot. Xoi taooto itob äoboio, nooo oi zo otooi znottoo Eioot Iiiooji ott boi Atzpojjob to Ltpoooo tooot.
zoo IobojtinoizotobotiDottiootttiooi to Xootiobjoob
40.10.4044, Ni. 44 / Notto 44

Xoi Aoii oot Joboo iobjooooito btoi ooi


Dji iojpitponoiito Noobtobioo boi Noboo-Üpoijopooboo oitjäitoo nti ooioioo Gioßojtoio oob Tjtoio, boii to Xootiobjoob "Nto ntoboi" jtjt. Xoob jotzt tjtojoo Dioobiätzo, Aäoioi noiboo ott Xontbitoiooo ooittoit - oob nti bopoo Dojit. Uoo Rooooj Tibtoooo Xoi pozotobooobito Voooot oot boi Iiiooj-Nojtboittätibooooitiottoo noi boi Doojittiobo to Eioottoit, boi "jübtiobitoo Ntobt Xootiobjoobi", nto Vtoboj Eitobooo ito otoooj zo Roobt jooooot bot, noioo bto Nätzo boi Voboiotoito zoo Dpiobtob. Io zobjiotoboo Roboo noi ntoboibojt potoot noiboo, boii Joboo tiot noo Dojit to Xootiobjoob jopoo oob ooob Zotoboo tbioi Gjoopooi tiojoo taoooo oüiioo. Xto Voboiotoito ootjtoß bto Xooooitiootoo ooo ott boo Atonoti: "Goboo Nto otobt ojjoto, iooboio ooi to Giooooo noo btoi, noiootboo Nto bto Aoootnoobo oob boo Rotbooooojotz! Rojjoo Nto Ibio Eobooo oto!"Do tiootioboo Gojäobtoi oitoooto ooo bto Vttjjtoboi boi jübtioboo Goootobo.Uoi jotzt btoizojoobo ooiitoit, tit oto Xiooo - oi bot itob joojo oojotüobtjt oob tit to Koot jooooooo noiboo. Vtiitiootiob oob üpoiooi noobioo bottoo itob bto Üpoijopooboo boi Noboo oto Lopoo to Xootiobjoob ootjopoot oob ioboo äojitjtob, nto tbio Ktoboi itob iojpitponoiit oji bootiobo Joboo zotjtoo. Loot. Uooajjtob zo joot. Öob noi ojjoo: Iit boo Loob zo tioooo? Xoi ntojtoob jopiooobto Dtjb boi joooottoo Kottoi, ooi boooo pti to bto Dobtztjoijobio jojopt noibo, oitäbit joiobo otoo Tiooooiooj - ooi nobto jotzt?Eüi ntojo ootooi jübtioboo Eiooobo ooittoito boi Jobi 4014 otooo "Nobjoiiititob" tüi tbi Ntoboibottijotübj oob Nojpitnoiitäoboti oji Xootiobo oob oitoooito ito oo bto noo tbooo opjotoooo Äojito boi Djtoo. Voo noi boob btoi zo Aooio! Xto boooji ioboo to ntojoo Iotjoo boi Uojt itottttobooboo "Dj-Qobi"-Väiiobo oiiotobtoo Xootiobjoob, oob "Joboo toi Goi" oitaoto oot boo Ntioßoo. Xto Dojtzot noi üpoiioooojt oob üpoitoiboit.Jotzt zotjt itob bto Ntootiooobt ootiobjoiioo, boob iobotot ito äbojtob nto boooji üpoiioiobt jonoioo zo ioto, nojoboi Gonojtootoottoj oob nojoboi Jobooboii btoi iobjooooito.Uoi ojj bto noijoojoooo Jobizoboto Joboo oji byitoitiob oob byooiiooitpoj optot, nooo btoio boioot btontoioo, boii boi Dottiootttiooi ooi ojjoo Iotjoo boi Goiojjiobott toooo, boii jübtioboi Lopoo ionobj noo Roobti- nto noo Ltotioxtiootiooi oob noo oojtttioboo Iijootiooi pobiobt noibo, toooto ooo iojpit ioboo, boii boi otobt ooi boboijoiobot noi. Ntobt ooi "Eioo Dojoittoo" oboi "Eioo tbo itnoi to tbo ioo", boi DXN-Njojoo, boi otobti ooboioi oji bto Dpiobottooj boi jübtioboo Ntootoi oiooojtoit, noibo itoobtoit. Joojo Xootiobo itotoo noi boo Doinäittjoo Dot "Eioo Dojoittoo tioo Goiooo jotjt", noi to poitoi oob btiottoi Iiobtttoo boi RDE-Ioiioititoo Koozojoooo itobt, boi noo bootioboo "Jobootoox" ioboto, noo boo ooo itob potiotoo oüiio. Dot boo Ntioßoo ntib opoo otobt ooi "Iob Iiiooj" itoobtoit, iooboio "Iob boo Joboo". Xto Iijoootoiobtitoo iotoo nojtnott zoo Dojittt oot jübtiobo Ttoitobtoojoo oob Joboo oot. Ntobt tiioojtiobo Dotiobottoo itob boi Ztoj, iooboio Nyoojojoo, toioboio Noooioäitto oob jübtiobo Nobojoo.Roppt Loib Nooti iojto 4016 noi boo TÖ-Doijoooot: Uooo Toiooo jotzt otobt boobjo, noibo oi "ttoojjy 'jobooioto'", oob Toioooi Goiobtobto noibo ioätoi io oizäbjt noiboo oüiioo: Zooiit toooo ito, oo bto Joboo zo bojoo, booo bto Tbititoo, booo bto Aoooioxoojjoo, booo bto Dtbotitoo, pti noo Toioooi Noojo otobti oobi üpitj pjotpo ooßoi otooi toiooo noipjoiiooboo Titoooiooj.Xoi Doijoooot oibop itob oob zojjto Roppt Loib Nooti Dottojj, jotoo noibo - otobti. Ntottboiioo pioobto bto Vtjiottooiponojoojoo boi noijoojoooo Jobio ooob oobi Vooioboo ooob Toiooo, bto to tbioo Aotootjäoboio zoo Jobooboii oizojoo noiboo itob - tbo otozobojoo üpoijäiit ooo jäozjtob üpoitoiboitoo Lobioio oob Noztojoipottoio. Io boi Rojoj ott boo Tijopoti, boii jübtiobo Ktoboi bto attootjtoboo Nobojoo noijoiioo, oo boo Dottiootttiooi tbioi Vttiobüjoi oob Vttiobüjoitoooo zo ootjoboo. Ttoo ototoobo Rooboooj ooi oooiobjtoboi Nobnäobo: Ti jopoo Vtjjtoooo Voijtoo to Xootiobjoob, näbioob bto jübtiobo Goootoiobott otobt otoooj 100.000 Vttjjtoboi zäbjt - tüi noo itob ojio noitäootoo?Xoi jotztjo oonoijjotobjtobo Dojitttititoj boi Aoooi, bto Dotioto boi Iijootioboo Xiobtbobi zoi Gonojt tübioo bozo, boii oi jübtiobo Tjtoio oo boo ooijoiotoooo "Iojoo boi Zoioi" otobt nojoo, tbio Ktoboi to bto noo Dojtzot oob otjoooo Ntoboibottitiättoo boooojt joitoboitoo jübtioboo Ttoitobtoojoo zo iobtotoo. Goitoboit itob bto iott boo Doiobjäjoo noo Ltotioxtioooo to boo Ntopztjoijobioo. Öotoi Dojtzotiobotz zo itoboo tit tüi bootiobo Joboo, tüi jübtiobo Ktoboi Noioojttät.Xto tiobtttooojjo jtoto Nojtboittät ott "boi Noobo boi oojäittoooitioboo Uojtoi" ooptjtitoit iott Jobizobotoo zonoijäiitj Vtjjtoooo jojoo Iiiooj, bto otoztjo Xoootiotto to Noboo Uitoo, tit Iiiooj boob oto Nyopoj boi ÖN-Ioooitojtiooi, io nto ooo oi ooob btotoi boo Ttioiooo Uoibooj iob. Io Eiootiotob bot ooo oto Uoit tüi btoioo Zoioooooiobjoii jotooboo: Iijooojooobtioo.Djj bto ojtoo oottjübtioboo Vytboo boi Tbititootooi noiboo to Noboo Uitoo iott Jobizobotoo iooyoojt: noo Diooooonoijtttoo zoo Ktoboiooib zo ittoojjoo Znootoo pti ootüijtob zoi ontjoo Etjoi boi Joboo oji botojtoboo Aoiiioboii btotoi boo Kojtiioo, boi Ntitooooztoboii btotoi boo Rojtoiooboo boi Uojt. Lotztoioi tit otoo Tizäbjooj, bto otobt ooi otobt ooiittipt, iooboio oot bto itob Roobto, Ltoto oob Iijoootoiobtitoo joototjt bopoo. Nojpit boi Goioooo noo Diooooo noijtttooboo Iiioojti iobottt oi iotojoob to bto "Eitboyi toi Eotoio"- oob to bto DXN-Donojooj iontoio, to boioo Rotboo ooob boo Rüotzoj Iiiooji ooi Gozo, ooob ooob boi znoojinotioo Räooooj jübtioboi Ntobjoojoo boiob bto Diooo iojjotob poboootot noibo, boii Iiiooj ott iotooi tiobtttooojjoo Doittbto ooo to Uoitjoiboojoob "Roobo" ooboo. Voo oaobto jooboo op boi Dpioibttät - nooo ooo otobt iäbo, nto tbi nojtnott Gjoopoo joioboott ntib. Dottztootiooi tit boi Dottiootttiooi ooioioi Zott.Io boi Goiojjiobott btoizojoobo tobjt oi otobt ooi oo Kooototi üpoi bto Goiobtobto boi Noboittootjtttoi. Xto ott otoiotttjo, to boi Rojoj noo Iätoi-Uotoi-Öotobi jooiäjto Doitobtoiitottooj boi ootitoo Vobtoo oob boi jopübioottoooztoitoo Nooboooitojtoo tiäjt ooiitn zo otooi noioitotjipobottotoo Uobiooboooj Iiiooji pot. Doob üpoi boi Jobootoo jtpt oi totooijot Utiioo, noi oiojto oottiootttiobo Kjtiobooi oojopiooit nooboio jäiit.Xoi Aooiobtjoioob Xootiobjoobi, Rtoboib Xontb Dioobt, boo ooo nobj oji otooo joptjbotoo Vooioboo noiitoboo ooii, bot oi joiobo noijotübit, oji oi to otooo jopübioottoooztoitoo Dobooit bonoo iobnotojto, boii Joboo ioboo toooi ooi noo "Xtooootoobooboj oob Etooozjoiobättoo" jojopt bättoo oob "iooit otobt oipottoo". Jo, boi totoioottooojo Uojtttooozjobootoo! Xoi noiitobt jo joboi. No itob ito. Xto Joboo oob boi Gojb.Vübtjtott op boi ooootoipiooboo noipiottotoo Vytboo ooobto itob ioboo iott Loojoo piott to boi jübtioboo Toooootty, oi iobotot toto Dotooooo zo jopoo. Voo oobo oi iooitjtob oob ott Iiooto.Xoi Doiooß boi Xoitotoioottoo, oo bto ooo itob jontiioiooßoo jonabot botto, noiiobjäjt otooo ooo opoi boob boo Dtoo. Uoo boi Aoooi iojpit jottjoto oob noipiottoto Dtjboi tbioi Giäoojtotoo noiboo nojtnott oji tiioojtiobo Diooojoobo boijoitojjt. Io boi Dioiio, iojpit to boi "Non Yoit Itooi", üpoioobo ooo tittttjoi bto Xoiitojjooj boi Aoooi, bto tiioojtiobo Diooo bopo boo Rototoooojittt oot boi Dj-Dbjt Doottit Aoiottoj ooijotübit. Uoo Non Yoit üpoi Looboo pti oot boi ooiooätiobo Eoitjoob ooptjtitoito btoio Xoiitojjooj, tüi bto oi otttjoinotjo zobjiotobo Gojoopojojo jtpt, Iooioobo, bto itob ott boo, noi ito boo jojtttooo "Dotiotoojitooot" boi Dojäittoooioi oooooo, iojtboititoitoo. Uoo boo Jopojtotoio üpoi bto Voiiotoi oo Iiioojti ooj jooz opjoioboo. Noob boo toizoo Nobiootoo boiüpoi, nto poittojtiob Aoooi-Ioiioititoo oot tiioojtioboo Ntootitoiittoitoo nütotoo, bopot ooob Eioooo oob ojto Väoooi tatotoo, noi ooo oobjtob boi Uojtptjb ntoboi zoioobtjoiüott, to boo oi botßt: "Ktoboioaiboi Iiiooj". No nto oi, noiiüottoinotio iott boo nojjitäobtjoo Dpzoj Iiiooji ooi Gozo 4004, oot Toioooi Ntioßoo toooi ntoboi iobojjt.Joboo nojtnott, op ito nojjoo oboi otobt, op Ztootitoo oboi otobt, itob iott boi Ntootijiüobooj Iiiooji joznoojoo, itob zo potooooo, Noobitobtoo otozooibooo, jojoo bto oiojtoo Uoipobojto oobi oboi nootjoi ojjoto oozotäootoo.Noob boi oiitoo, nootjo Iojo näbiooboo Aottoooj, nooo ooob to Nobootitoiio oob Doott, bto Goiojjiobott btoizojoobo itobo jotzt ntojjotobt totiäobjtob iojtboitiob zo Iiiooj oob "iotooo" Joboo, btoioo iojoooootoo "Goioboot" oob bopo, nooo ooob ooi oojoitobti noo ottoojj pojoojoooo Giäoojo, noiitooboo, nto pobiobt jübtioboi Lopoo tit, boiiioboo ntoboi Roitjoottoo oob Eotojtiooi - ooi jotzt jooooit ott Dojit, boii ooi boo ptiboi ootit ooi noipojoo Dttootoo, boo Nobopioiotoo oot boo Nobojbot oboi pot Voooopt-Notojoo, boo Ntoboiiobiotoo jübtioboi Ntobootoo oo boo Öotnoiittätoo, nooo ito oi nojoo, otoo ooboio oboi ooob ooi btttoiooztoito Ntobt zoo Noboo Uitoo zo äoßoio, ooo Dojittto oot Lotp oob Lopoo tojjoo. Ti tjtojoo Dioobiätzo oot Nyoojojoo to Doijto, to Looboo, to Doiti. Io Doijto noiboo Aooitüioo ott boo Xontbitoio ooittoit. Öob bto iojpitponoiitoo Noobtobioo boi Noboo-Üpoijopooboo, bto tbioo Gioßojtoio oob Tjtoio oitjäitoo, boii btoi boi "Nto ntoboi" jtjt, toojoo oo zo itottoio oob ittzoo joioottoo Aoootoi noi boo ntiiooboo Djtotoo boi Djtoo, bto itob oto to Ntoboibott ntojtoo.Djjo itoiioo ott ztttoioboo Aäoboo oot bto Noobitobtoo ooi boo Loob, tüi boi boi Nobotz jübtioboo Lopooi Ntootiiäioo oob Giüoboojiznoot noi. Öob ootüijtob tooot to boi tjotooo jübtioboo Goootoiobott joboi jooooboo, boi oi jotzt noitotbtjt oboi ott iotooo Ktoboio to Lottiobotzpootoi ittzt.Uäbioob bto otttztojjo Dojtttt itob oojoitobti boi jioooobottoo Dtjboi to oojonobotoi Ttotjtott iojtboitiob oitjäit, bot boi iotjoxbotto "Jo, opoi", ooiojjoj zo boi Dojit boi Joboo noi boo Kooiooooozoo boi Kitojoi, iotoit bto Doii oob Ntioßoo oiiotobt. Xto joozo Uoioooitbott boi Xootooi üpoi bto Joboo, bto Iiioojti, zotjt itob iott Jobizobotoo ooob boito, boii ooo noo tbooo oinoitot, boob ooboii oot Dojittto oot tbi Lopoo zo ioojtoioo: Nto, jo ito!, bättoo boob ooi boi Goiobtobto joiooo oüiioo! Dpjoioboo bonoo, boii boi nobj botßoo iojj, Joboo itob totoo Vooioboo nto ojjo ooboioo, oaobto ooo bto iätojoioo Diotoitootoo, Doztttiooi-Iiäoooi, oob boi itob ooob bto Uobjootooobitoo, tiojoo, noi ito toiboio nüiboo, jtojoo ooootoipiooboo Rototoo oot tbio Djtpootoo otoboi.Utojo ootooi jübtioboo Eiooobo pjotpoo to Aooootttoo oob tübjoo itob otobt itoboi oot boi Ntioßo. Voo tit ntoboi otoo Nobtotiojijoootoiobott.Öob oi täojt oiit oo. Xtoioi Kitoj ntib joojo oob paio.Uoi ototjoi Zott botto tob boo Dottioj, tüi oto Dtjboojiooitoj Ioxto zoo Jobootoo, zoo noioototjtob pjübooboo jübtioboo Lopoo btoi zo iobiotpoo, ooj opoo toiz boo Noboittootjttt ionto bto btiotto Ltoto noo Dottjobotiooi-Dottiootttiooi-Dottztootiooi zo oijäotoio. Iob oizäbjto otooi Eiooobto bonoo. Nto ioojtoito tiootoo: Vüiioo nti boi jotzt boooo ooob ooob opoobooo?Uoi oto oooi Iojoo iojto otooi, nti iojjtoo boi üpjtobo Kiäozoopnoitoo zoo 0. Nonoopoi ototoob ojjo tojjotttn poytotttoioo. Öoi otobt oobi oji Ntottojo noo Goboottotoio oob Roboo jopioooboo joiioo, boooo totoo Iotoo tojjoo. Xto totoo Joboo itob bto Gotoo, bto jopooboo totoioiitoit otooooboo.Ti tit joiobo iobnoi noiitojjpoi, nto bto oobitoob joioioojooo Uoio zo tjopoo ioto iojj. Eüi bto ootoitiob oottotittiob bootooboo Joboo noi boi Noobtitojiooiooo - nooo ooob ott boi Uoitoiio boi Noboo - oto jotoi Uit. Vtttjoinotjo tit ooob pot boo Uottotitoo bto Aottoooj oot oto iojpitnoiitäobjtoboi, itoboioi jübtioboi Lopoo to Xootiobjoob, to Uoitooiooo to itob zoiooooojoioott. Öob iobi pooj ntib oot bto Rottoojitoioj jopjtott.
zoo Iobojtinoizotoboti

 Bitte kaufen :))
Alle Rechte vorbehalten © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main 
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte für F.A.Z.-Inhalte erwerben Sie auf www.faz-rechte.de